agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 25 av 29 artikler om Motivasjon

    Denne artikkelen er del 5 av 26 artikler om Psykososialt arbeidsmiljø

Fredrick Herzberg ( 1959) var blant de første forsøkte å finne svar på hvilke faktorer som førte til trivsel og hvilke faktorer som førte til mistrivsel. Hans motivasjonsteori kalles idag Herzberg`s to-faktorteori. 

For Herzberg er motivasjon og trivsel det samme. Hans to-faktorteori bygger på en intervjuundersøkelse han gjennomførte i 1959 blant 200 ingeniører og regnskapsfolk. Funnene som ble gjort viste at de faktorene skapte trivsel ikke var de samme som skapte mistrivsel.

Annonse

To-faktorteori

Herzberg fant ut at de årsakene som skapte trivsel hadde en tett tilknytning til arbeidet og arbeidsutførelsen. Hertzberg kalte disse faktorene for motivasjonsfaktorer.

De øvrige faktorene, det vil si de som motvirket mistrivsel, kalte han for hygienefaktorer. Mistrivsel er med andre ord ikke er det motsatte av trivsel.

I følge Herzberg dreier dette seg om to uavhengige dimensjoner.

I virkeligheten antyder Herzberg et behovshierarki bestående av to nivåer.

 1. Hygienenivået omfatter de fysiologiske behovene, trygghetsbehovet og samhørighetsbehovene i Maslows hierarki.
 2. Motiveringsfaktorene omfatter behovene for selvaktelse og selvrealisering. Herzbergs hygienefaktorer har alle med arbeidsmiljøet å gjøre, mens motiveringsfaktorene har å gjøre med arbeidet i seg selv.

Hvilke faktorer som anses som hygiene- og motivasjonsfaktorer kan så sammenfattes i følgende modell.

herzberg

Hygienefaktorer

Herzbergs hygienefaktorer er:

egenskaper som kan skape mistrivsel hvis de ikke er til stede.

Selv om mangelen på disse egenskapene skaper mistrivsel i ethvert arbeidsmiljø, er det heller ikke slik at de automatisk skaper trivsel hvis de er tilstede. Dette er en viktig presisering i følge Hertzberg. 

Typiske hygienefaktorer er:

 • Bedriftens personalpolitikk og administrative systemer
 • Ledelsesform og lederens kompetanse
 • De mellommenneskelige forhold mellom underordnede og overordnede
 • Lønn, lønnssystem og lønnsutvikling
 • Status
 • Forholdet mellom kolleger og ledere
 • Arbeidsforholdene omkring de arbeidsoppgavene som skal løses
 • Sikkerhet i jobben
 • Forhold ved arbeidet som kan påvirke privatlivet og fritiden

For en leder er det viktig å sørge for at organisasjonen har sørget for å få på plass alle disse hygienefaktorene for å unngå mistrivsel i jobben. Når dette er gjort begynner så arbeidet med å skape motivasjonsfaktorene som skaper trivsel og energi.

Annonse

Motiveringsfaktoer

Herzbergs motiveringsfaktoer er:

egenskaper ved jobben som aktivt fremmer jobbtilfredshet når de er til stede.

Mangler organisasjonen slike motiveringsfaktorer skaper dette ikke automatisk mistrivsel, men fører til en slags nøytral og distansert tilstand, mener Hertzberg. Motivasjonsfaktorene skaper trivsel i den grad de er til stede, men ikke mistrivsel dersom de ikke er tilstede.

Typiske motivasjonsfaktorer er:

 • Tilhørighet: Å føle at man er en del av et felleskap.
 • Prestasjoner: Å lykkes i sitt arbeid, og kunne utrette noe.
 • Anerkjennelse: Å oppnå anerkjennelse for sitt arbeid.
 • Trivsel: Å ha oppgaver og arbeid som en liker og trives med.
 • Ansvar: Å ha ansvar og kontroll over eget arbeid og ansvar for andres arbeidsutførelse.
 • Oppgaver: Arbeidet i seg selv – at man får bruke sine ressurser og opplever arbeidet utfordrende, varierte og interessante. Jo mer man får utfordret seg selv, jo mer motiverende oppleves arbeidet.
 • Autonomi og selvbestemmelse: Å få muligheten til å ta avgjørelser selv og bestemme hvordan aktiviteter skal utføres i sitt ansvarsområde.
 • Selvrealisering: Ønsket om personlig vekst gjennom de handlingene man utfører
 • Rettferdighet: Man blir belønnet for innsatsen som gjøres på en rettferdig måte.
 • Vekst og karriere: Å vokse og lære nye ferdigheter og utvikle seg i jobben. Bli forfremmet, gjøre karriere osv.

Ut fra disse betraktningene vil derfor de mest motiverende enkelttiltakene være:

 • Å vite hva som skal oppnås(mål), og få høre hva som kreves av den enkelte (jobbkrav)
 • Å få være med på å påvirke og utforme både mål og jobbkrav
 • Å utføre arbeide og nå målene i samarbeid  med andre, og ikke føle seg isolert eller ensom i sitt arbeid
 • Å føle eller vite at det går fremover
 • Å få bekreftet dette gjennom en  tilbakemelding at andre mener det samme
 • Å få anerkjennelse og ros fra dem som har  greie på arbeide, og som kan bedømme resultatets riktighet

For en leder er det viktig å være klar over disse forholdene, slik at organisasjonen utvikler retningslinjer og et arbeidsmiljø som har flest mulig motivasjonsfaktorer som støtter opp under organisasjonens hygienefaktorer.

Forskning viser at uavhengig av kulturelle forskjeller er det en klar tendens til at ansatte kobler tilfredshet til egenskaper ved selve arbeidsoppgavene, og mistrivsel til forhold omkring løsningen av arbeidsoppgavene.

For Herzberg var Jobb-berikelse av sentral betydning for motivasjonen. Men denne type berikelse er ikke det samme som «horisontal jobbutvidelse». Å føye flere kjedelige oppgaver til en jobb som er kjedelig fra før, beriker ikke noen. Herzberg argumenterte for «vertikal jobbutvidelse», dvs. å gi enkeltpersoner større frihet og myndighet, mer tilbakemelding og flere utfordringer, samtidig som man gjør ham mer ansvarlig og tillater ham å bruke flere av sine evner (Bolman/Deal-94).

Senere forskning har imidlertid vist at Herzbergs todeling kan være problematisk. Mye tyder på at flere av hygienefaktorene kan ha motiverende effekt og at det finnes glidende overganger mellom tilfredshet og utilfredshet (Fivelsdal mfl, 2004).

Mest diskutert er hvor vidt lønn kun er å regne som en hygienefaktor. Lønn er tett knyttet opp mot sosial status. En pengebelønning kan være å regne som anerkjennelse for godt utført arbeid, og er gjerne den eneste tilbakemeldingen en arbeidstaker får. Selv om lønn eller penger er noe som dekker menneskers basisbehov, er det også sterke symboler i dagens samfunn (Jacobsen og Thorsvik, 2007).

Det retter seg også kritikk mot metoden Herzberg har brukt i studiene, hvor respondentene skal beskrive situasjoner hvor de føler seg tilfreds eller misfornøyd i arbeidet. Det er velkjent at mennesker har en tendens til å legge skylden på andre eller omgivelsene dersom de ikke lykkes, og omvendt relatere gode resultater til egen innsats. Det kan være at Herzberg kartlegging av hygiene – og motiveringsfaktorer reflekterer en slik tendens, og at trivsel og mistrivsel ikke nødvendigvis er så klart relatert til ulike forhold som teorien konkluderer med. Det finnes andre studier som benytter en annen metodisk tilnærming og som kan rapportere at samme arbeidsrelaterte situasjoner både kan fremme trivsel og mistrivsel blant ansatte (Jacobsen og Thorsvik, 2007).

Kilder:

 • Sander, Kjetil – Kompendium i Forbrukeratferd, NMH (1995)
 • Sander, Kjetil – Kompendium i Organisasjon & Ledelse, NMH (1996)
 • Fivelsdal, E., Bakken, J.F og Nordhaug, O. (2004) Organisasjon og ledelse. Struktur, prosesser, læring og kultur. 4. utgave. Oslo: J. W. cappelens forlag
 • Kaufmann G. og Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget
 • Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodellSelvledelse (empowerment) og positivt lederskap >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motiv og motivasjon
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Motivasjonsteorier
 • Behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClelands behovsteori
 • ERG-teorien (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • MBO – fasene
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningteorien (motivasjonsteori)
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Houghton og Necks teoretiske tredeling av selvledelse
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Du leser nå artikkelserien: Psykososialt arbeidsmiljø

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << RegelstyringHygienefaktorenes betydning >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Varige forskjeller og begrensede ressurser vil skape konflikter
 • Styring og kontroll av virksomheten
 • Regelstyring
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Hygienefaktorenes betydning
 • Jobb-berikelse og jobbutvidelse
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Mihalyi Csikszentmihalyi’s flyt-teori
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Vinnerkultur
 • Identitetskapene symboler
 • Verdibasert ledelse
 • Lederstil
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap
 • Effektiv gruppekultur
 • Kriterier for valg av gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Deltakerstyring
 • Selvstyrte arbeidsgrupper i organisasjonen
 • Motiv og motivasjon
 • Belønning og belønningssystemet
 • Trakassering
 • Varsling