Tekst- og budskapsanalyser (analysemodeller)

Ønsker du å analysere innholdet i et media eller foreta en budskapanalyse finnes det ulike analysemodeller å velge mellom. En grovsortering:

Perspektiv for medieforskning og mediestudier

Når man skal studere massemediene vil valg av perspektiv spille en avgjørende betydning, da valg av ståsted vil prege "virkeligheten" man ser.

Konsensusteori og konfliktteori

En kort gjennomgang av forskjellen mellom konsensus- og konflikt teori innenfor kommunikasjonsforskning.

Pluralistisk teori

Hva er forskjellen mellom et pluralistisk og marxistisk perspektiv (teori) når man skal studere medier?