Dagsordenfunksjon (portvokter funksjon)

Pressen har en viktig rolle i å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Massemedias påvirkningskraft

En gjennomgang av hvilken påvirkningskraft massemediene har på oss og hvordan dette synet har blitt endret opp gjennom årene.

6 grunnprinsipper for påvirkning

I "Påvirkning, teori og praksis" beskriver Cialdini 6 ulike teknikker for påvirkning som etter lanseringen ble umiddelbart akseptert av allmenheten

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

En dyktig manipulator og manipulatorens taktikker

Det kan være svært vanskelig å avsløre maktspillet til en manipulator. De er ofte svært dyktig og benytter ulike strategier for å fange sitt offer.