Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

Taushetsspiralen (spiral av stillhet)

Teorien sier at massemedia har stor påvirkning på våre meninger ved at mediene lærer oss hva vi skal mene om en sak. Denne medieskapte meningen adopterer vi så, basert på prinsippet om sosiale bevis

Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)

En kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten

Medias plass i samfunnet

De fleste er enige i at måten samfunnet er organisert på, i stor grad påvirker hvordan mediene er organisert. Til tross dette faktum er det en klar tendens i medieforskningen å legge vekt på hvordan media påvirker hele samfunnet.

Medias påvirkningskraft (1950 – 1960-årene) : – “De maktesløse mediene”

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De maktesløse mediene" og tostegs hypotesen.

Medias påvirkningskraft (Fra 1970-årene) : – “De mektige mediene”

Teoriene om de "mektige" mediene er i hovedsak utviklet av humanister og samfunnsvitere.

Medias påvirkningskraft (1900 – 1940-årene) : – “De allmektige mediene”

En gjennomgang av hva som ligger i begrepet "de allmektige mediene" som dominerte tenkningen rundt medias påvirkningskraft frem til 1950 årene.

Dagsordenfunksjon (portvokter funksjon)

Pressen har en viktig rolle i å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen

Massemedias påvirkningskraft

En gjennomgang av hvilken påvirkningskraft massemediene har på oss og hvordan dette synet har blitt endret opp gjennom årene.

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Cialdini sine 6 grunnprinsipper for påvirkning

Cialdini sine 6 ulike teknikker for påvirkning. Prinsipper som baserer seg på 60 års forskning innen fagfeltet påvirkning.

Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne. Vi går her igjennom prinsippene for god retorikk.

En dyktig manipulator og manipulatorens taktikker

Det kan være svært vanskelig å avsløre maktspillet til en manipulator. De er ofte svært dyktig og benytter ulike strategier for å fange sitt offer.