Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Cialdini sine 6 grunnprinsipper for påvirkning

Cialdini sine 6 ulike teknikker for påvirkning. Prinsipper som baserer seg på 60 års forskning innen fagfeltet påvirkning.

Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne. Vi går her igjennom prinsippene for god retorikk.

En dyktig manipulator og manipulatorens taktikker

Det kan være svært vanskelig å avsløre maktspillet til en manipulator. De er ofte svært dyktig og benytter ulike strategier for å fange sitt offer.

Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

Taushetsspiralen (spiral av stillhet)

Teorien sier at massemedia har stor påvirkning på våre meninger ved at mediene lærer oss hva vi skal mene om en sak. Denne medieskapte meningen adopterer vi så, basert på prinsippet om sosiale bevis

Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)

En kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten