Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler om Strategisk planlegging

I denne artikkelserien lærer du hva strategisk planlegging er, hva strategisk planlegging går ut på, hvorfor strategisk planlegging er viktig og hvordan du gjennomfører den strategiske planleggingen.

Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging vil si:

å legge langsiktige overordnede planer for hele virksomheten og ikke bare deler av den

Mens strategiske ledelse går ut på å tenke helhetlig og langsiktig for å avgjøre hvilke forretningsmål og forretningstrategi virksomheten bør velge for fremtiden, tar den strategiske planleggingen for seg formaliseringen og operasjonaliseringen av disse strategiske beslutningene som samles i en helhetlig forretningsplan. En plan som tar for seg den langsiktige kursen til virksomheten som en helhet istedenfor de ulike delene av den. 

På bakgrunn av strategisk planlegging skal man kunne ta avgjørelser angående hva virksomheten er, hva den gjør, hvorfor den gjør det, og hvem den gjør det for. Vi kan dermed konkludere med at den strategiske planleggingen inngår som en del av virksomhetens strategiske ledelse. Vi betrakter derfor disse to begrepene som ett begrep i denne artikkelserien.

Formell og uformell planlegging

Når vi snakker om strategisk planlegging skiller vi gjerne mellom:

 • formell planlegging – den beviste planleggingen i virksomheten som resulterer i konkrete planer med tilhørende programmer, budsjetter og handlingsplaner
 • uformell planlegging – den ubevisste og ikke formelle planleggingen vi gjør oss i planleggingsarbeidet, og som ikke formuleres skriftlig noe sted.

I store virksomheter er planleggingen gjerne formell hvor avgjørelser skal gjennom flere ledd i en hierarkisk struktur. I mindre virksomheter blir den strategiske planleggingen ofte mer uformell og mer uregelmessig. Dette skyldes gjerne at mindre virksomheter mangel på ressurser som kapital, mennesker og tid, samt kompetansen større virksomheter har. Dette er forskjeller som kan påvirke avgjørelser og potensialet for suksess og bedre prestasjoner. Det er viktig å huske at strategisk planlegging som er tilpasset store bedrifter, ikke nødvendigvis passer i små bedrifter.

Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging

Siden den strategiske planleggingen kun tar for seg virksomhetens langsiktige planlegging er forretningsplanen kun en del av virksomhetens samlede planstruktur. En planstruktur som normalt strekker seg over tre tidsperspektiv:

 1. Langsiktig planlegging (strategisk planlegging)
 2. Mellomlang planlegging (Taktisk planlegging)
 3. Kortsiktig planlegging (Operativ planlegging)

Til hver av tidsperspektivene utvikler normalt virksomheten en plan som tar for seg målene og strategiene for denne tidsperioden, slik som vist i illustrasjonen under.

Som det går frem av illustrasjonen under trekker den strategiske (langsiktige) planen opp kursen for de kommende 5 årene, mens den mellomlange tar for seg de neste 2-3 årene og den kortsiktige planen det kommende året. I praksis betyr dette at for at den langsiktige planen skal kunne nås, må den mellomlange og kortsiktige planen bygge opp under den langsiktige planens mål og strategier.

De tre planleggingnivåene kan kort beskrives slik:

Strategisk plan

Den strategiske planen, også kalt forretningsplanen, skal gi svar på spørsmål av typen:

 • Hvordan ser bedriften på fremtiden? 
 • Hva er det vi ønsker å oppnå på lang- og kort sikt ?
 • Hvor ligger de største vekstmulighetene?
 • Hvordan vil situasjonen i fremtiden bli ?

Den strategiske planen angi bedriftens langsiktige kurs, og den skal være et referansepunkt i hverdagen som sørger for at bedriften ikke havner i disharmoni med markedet. Planens mål er å sørge for at bedriften til enhver tid er i stand til å tilfredsstille markedets behov, og at virksomheten alltid opererer på de mest lovende og lønnsomme markedene og produktområdene.

Taktisk plan

Den strategiske planen støttes av en taktisk plan som har som mål å nå den strategiske planen, men som kun tar for seg kursen og hva som skal gjøres de neste 2-3 årne. Mens den strategiske planen kun trekker opp retningslinjene for virksomheten, er den taktiske planen en mer detaljert oversikt over de kortsiktige mål og tiltak.

Handlingsplan

Handlingsplanen er de operative planene, og tar for seg hva som skal gjøres det kommende året. Handlingsplanen angir kortsiktige mål, bruk av virkemidler og koordinering av aktiviteter. Her finner vi en oversikt over budsjetter, tidsplaner og en fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver. Handlingsplanens mål å nå de målsetningene som er trukket opp gjennom den taktiske planen.

Altfor ofte blir planleggingen og -innsatsen henvist til det tredje stadie. Det betyr at aktivitetene og tiltakene ikke får klare mål for hva de skal oppnå på lengere sikt. Å bygge opp en profil og få tillit i markedet krever langsiktig planlegging. Alle  markedsaktiviteter, ansettelser, omorganiseringer, beslutninger og investeringer bedriften tar skal på lang sikt nå disse målene. Av den grunn trenger enhver virksomhet en forretningsplan.

Top-down fremgangsmåte

Det anbefales at det følger en top-down fremgangsmåte for den strategiske planleggingen og situasjonsanalysen som legger grunnlaget for de strategiske beslutningene.

strategisk-analyse

Top-down fremgangsmåte vil si at vi gjennomfører analysen i tre faser:

 1. Fase 1: Start med å gjennomføre en analyse på makronivå. Dvs. en analyse av markedet som en helhet.
 2. Fase 2: Fortsett så med en analyse på bransjenivå
 3. Fase 3: Avslutt med å analysere på selskapnivå hvor du ser på bedriftens egen situasjon i forhold til primærkonkurrentene.

Fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Strategisk planlegging går ut på å identifisere dagens situasjon og hvordan virksomheten har kommet i denne situasjonen gjennom å foreta en grundig situasjonsanalyse av alle forhold i markedssystemet. Før man så legger strategiske planer for hvordan virksomheten skal komme fra:

nå situasjon til ønsket situasjon

En strategisk plan består i hovedsak av fire elementer:

 1. Gårsdagen situasjon: Historien frem til idag (Husk at dagen idag er en forlengelse av gårsdagen, og at morgendagen vil være en forlengelse av idag)
 2. Nå-situasjon: Et klart bilde av “nuet”, basert på fakta
 3. Ønsket situasjon: Et klart bilde av hva vi ønsker å være på et gitt tidspunkt i framtiden
 4. Strategiske valg: Tiltak for å komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon

Alt er i en konstant endring

Strategisk planlegging går ut på å bevege virksomheten i tid og rom, men virksomheten din er ikke den eneste som beveger seg. De virksomheten er avhengig av, samhandler med og er avhengig av (kundene, brukerne, målgruppene, samarbeidspartnere, konkurrenter og andre berørte interessenter) gjør det samme. Disse interessentene er også i konstant endring og er noe den strategiske planleggingen må ta høyde for, men å spå utviklingen av alle disse forholdene er alt annet enn enkelt. Noe jeg vil komme tilbake til.

For å kunne bevege virksomheten fra en nå-situasjon til en ønsket situasjon, må vi starte med å beskrive og analysere både nå-situasjonen og forventet utvikling hos (de viktigste) interessentene i planleggingsperioden (vanligvis 3-5 år).

For at denne situasjonsbeskrivelsen ikke skal bare bli ren ønsketenkning, må den bygge på dokumenterte fakta som signaliserer hvilken retningen fremtiden vil ta. Den kan ikke bygge på synsing. Realisme er også nødvendig.

Forankring av strategien

Ingen strategier, uavhengig av hvilken strategi vi snakker om, kan ikke henge i løse lufta og leve sitt eget liv.

For at den overordnede strategiske planleggingen som omfatter virksomheten som helhet skal kunne nås må den støttes opp av mindre delplaner som tar for seg hvert enkelt område av virksomheten. Disse delplanene må være forankret i virksomhetens overordnede strategisk plan, slik at de alle bygger opp under denne overordnede strategien. Kun da er det mulig å bevege virksomheten som en helhet mot et ønsket mål.

Disse delplanene må så operasjonaliseres videre i konkrete tiltak og aktiviteter, som delegeres og koordineres i en tidsplan med et budsjett for tiltaket/aktiviteten.

En strategi skal med andre ord vise hvordan virksomheten kan bruke sine strategiske virkemidler for å nå sine mål over en tidsperiode og komme nærmere sin visjon. Den strategiske planleggingen må derfor ta utgangspunkt i:

 • Virksomhetens misjon, visjon og overordnede mål
 • Virksomhetens oppgaver, tjenester produkter
 • De individer, grupper, organisasjoner og virksomheter disse målene og oppgavene er rettet mot

Samtidig som det tas hensyn til rammefaktorer som kunden, økonomiske ressurser og personalressurser (antall og kompetanse).

Helhetlige tenking

Helhetlig tenkning sil å se på virksomheten som et organisk system, bestående av en mengde funksjoner, aktiviteter, samhørighetsforhold og relasjoner som er uløselig knyttet til hverandre. Et system hvor “alt påvirker alt“.

Se på deg selv som en doktor som får besøk av en syk pasient. I likhet med legen må du starte med å undersøke pasienten før du kan stille en diagnose som forteller hva pasienten lider av. Først når du vet dette kan du velge behandlingsmetode og hvilke medisiner pasienten trenger for å bli kurert for sykdommen.

Slik er det også med problemene til en virksomhet. I likhet med menneskene er ingen virksomheter like, men de har alle en rekke likhetstrekk. Ingen virksomheter har de samme problemene (sykdommene) og omgivelsene deres er aldri identiske. Vi kan derfor ikke løse problemene til en virksomhet med å kopiere løsningen som fungerte for en annen virksomhet.

Helhetlig planlegging krever at man alltid starter med en helhetlig situasjonsanalyse som omfatter alle deler av virksomheten og dens markedssystem for å avdekke virksomhetens situasjon, styrker og svakheter, muligheter og trusler. Denne situasjonsanalysen kan best sammenlignes med undersøkelsene legen gjør av pasienten før de kan stille en sikker diagnose av sykdommen. 

Når diagnosen er stilt kan du gå videre å begynne å tenke på hvilken behandlingsmetode som er best og hvilke medisiner som vil være mest effektive mot denne sykdommen. Her gjelder reglen: Jo flere teorier og -teknikker du behersker, jo flere mulige behandlingsmetoder og medisiner er du i besittelse av. Utfordringen er bare å velge riktig behandlingsmetode og medisin til diagnosen du har kommet frem til, og i å kvalitetsikre diagnosen du har stilt for å være sikker på at den ikke er feil.

Utfordringen ligger i å velge hvilke muligheter som skal utnyttes og hvilke farer som må unngås, før man så velger en strategi med en tilhørende taktikk som forteller hvordan dette skal gjøres, sammen med et handlingsprogram som i praksis er en operasjonalisering av denne strategien og taktikken i operative virkemidler, aktiviteter og handlinger som er koordinert for å danne en helhet.

Dette krever ikke bare forståelse av en rekke ulike ledelse-, markedsførings- og økonomiske teorier, men også teft, talent, kreativitet og erfaring. Det første kan du lære gjennom å lese artiklene du finner her. Dernest gjelder det å begynne på den livslange læreprosessen som består av læring, modning og trening.

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mintzberg`s 10 strategi skolerHvorfor strategisk planlegging ? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Strategisk planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske spørsmål og hovedhindringer
 • Konkurransefortrinn
 • Forretningsplan
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Strategisk kjerne
 • Corporate Governance (eierstyring)