Tilbud


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 15 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Tilbudskurven for en konsumvare «kommer fra» produsenten av varen og viser hvor mye produsentene er villig til å produsere når varens pris varierer – og alle andre forhold som er av betydning for produksjonsbeslutningene er konstante.

Markedets tilbud av en vare er ofte definert som:

« summen av det alle bedrifter ønsker å tilby ved eksisterende pris- og kostnadsforhold»

Her vil det vanligvis være en positiv sammenheng mellom pris og tilbudt kvantum. Jo høyere markedsprisen er, jo mer ønsker produsentene å selge.

Begrunnelsen for dette er antakelsen om at produsentene innretter sin produksjon slik at overskuddet blir størst mulig. Økt produktpris vil gjøre det lønnsomt å øke det kvantum som ønskes solgt, så lenge prisen på produksjonsfaktorene og produksjonsteknologien er konstant. Videre vil produsentene øke sin produksjon så lenge de tjener på det. Overskuddet øker hvis inntektsøkningen ved å produsere en ekstra enhet er større enn kostnadsøkningen ved å produsere en ekstra enhet. Økt produksjon kan skje ved at bedriften tar i bruk ledig produksjonskapasitet eller vrir produktspektret mot produkter som gir økt fortjeneste. Den positive sammenhengen mellom pris og omsatt kvantum er vist i den generelle tilbudskurven i illustrasjonen under:

Man skal imidlertid være klar over at denne tilbudskurven kan utvikle seg forskjellig på kort- og lang sikt.

kort sikt kan det være begrenset hvor mye tilbudet kan øke når prisen øker. Tar det tid å øke produksjonskapasiteten, vil tilbuds-kurven bli vertikal ved full kapasitet. Selv om prisen på produktet øker i en slik situasjon, vil ikke tilbudt kvantum øke i det korte løp

lang sikt vil tilbudskurven bli «flatere». Siden nesten alle produksjonsfaktorer i prinsippet er variable over tid, vil økt pris kunne gi kapasitetsøkning og dermed økt tilbudt kvantum.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << PriselastisitetMarkedslikevekt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting