Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 37 av 40 artikler om Prosessledelse

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Prosessmåling går ut på å måle (sjekke) om prosessen virker som den skal. Det vil si om prosessen gjør om “input” til “output” på foreskrevet måte, med bruk av foreskrevne ressurser, med forventet resultat. I praksis går dette ut på å foreta prosessmålinger for å sjekke om prosessen når sine prestasjons-, kvalitets- og resultatmål.

Verktøyet vi bruker for å måle effektiviteten av prosesser som gjentar seg igjen og igjen er målekort eller kontrolldiagram. Et verktøy som viser hvordan prosessen oppfører seg over tid. Det vil si hvordan den varierer.

Prosessmåling går ut på å kontinuerlig og systematisk overvåke måloppnåelsen gjennom et målkort som er integrert i gruppens og individets målkort, slik at man umiddelbart kan sette i verk tiltak for å eliminere alle signifikante avvik.

Selv om det er umulig å lage styring- og kontrollsystemer som kontinuerlig klarer å overvåke alle delene av alle prosesser, bør alle arbeidsprosesser systematisk evalueres ved jevne mellomrom. Her analyseres og evalueres prosessens:

 • effektivitet – i hvilken grad resultatene av prosessen innfrir behovene og forventningene til kundene.
 • rasjonalitet – i hvilken grad ressursbruken er optimal.
 • tilpasningsevne – prosessens evne til å håndtere spesielle og ikke-standardiserte henvendelser fra kundene.
 • relevans – hva konkurrentene gjør, aktuelle nyvinninger innen informasjonsteknologi samt kundenes fremtidige behov og forventninger.

Normal og spesiell variasjon

Her skiller vi mellom det vi kaller normal variasjon som er slik prosessen oppfører seg – normalt. Og spesiell variasjon som skyldes en spesiell hendelse eller sammenheng. Figuren under viser et målekort med en slik variasjon.

Målkort

Spesiell variasjon

Prosessmålinger går ut på å avdekke spesiell variasjon for å iverksette tiltak som tar sikte på å normalisere variasjonen igjen hvis den er negativ. Det vil si er av en slik karakter at den skaper negativt (uheldige) prosessavvik og feil. Motsatt prøver vi å lære av positiv variasjon for å forbedre prosess flyten, integrasjonmekanismene, koblingene og relasjonene mellom del-prosessene og enhetoperasjonene.

Forbedringer

Ansvaret for å forbedre en bestemt arbeidsprosess ligger hos prosesseieren. Forbedringstiltak skal være basert på innsamlet informasjon om ytelse, resultat og relevans. Informasjon kan føre til at det foretas mindre justeringer av prosessens eksisterende utforming, men kan også resultere i et prosjekt dersom omfattende endringer eller en helt ny utforming er påkrevet.

Alle spesielle variasjoner, uansett hvilket område vi snakker om, må forbedres hvis avviket er negativt. For å forbedre en prosess som viser spesiell variasjon følges alltid denne systematiske forbedringsprosessen:

 • Identifiser problemet (reelt eller potensielt)
 • Undersøk årsakene
 • Sett i verk handlinger for å eliminere årsakene
 • Implementer korrigerende handlinger
 • Sjekk effektivitet og handle ut i fra resultatene.

Målet med en forbedringsprosess bør være å få den programmerte kvaliteten lik den produserte kvaliteten lik den oppfattede kvaliteten.

Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystemBusiness Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management -BPM)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Innsatsfaktorer (produksjonsfaktorer)
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Global verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Økosystem som forretningsmodell
 • Prosesskart, prosessdiagram og prosesskort
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma
 • Kvalitetshjulet og PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Prosesstyring
 • Prosessmodenhet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.