Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler om Gründerens suksesskriterier

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

dyktig-ledelseDet er ingen tilfeldighet at investorer sier at de IKKE investerer i ideer, men i personene bak ideen.

Selv den beste idè kan mislykkes, hvis ledelsen ikke har karismaen, kompetansen og erfaringen som kreves for å realisere planene. Motsatt kan en middelmådig idè bli en økonomisk kjempesuksess hvis de som leder selskapet har de rette egenskapene.

Legg derfor STOR vekt på å finne den rette lederen og de best tenkelige nøkkelmedarbeiderne du er avhengig av for å lykkes med prosjektet ditt. Ikke bare øker du sjansene for å tiltrekke deg de investorene du trenger, men du øker også sjansene for at forretningsidèen din skal bli en suksess.

Ikke glem at dårlig ledelse er en av de vanligste årsakene til at en bedrift går konkurs, og spesielt gjelder dette grunderbedrifter. Dette fordi veletablerte bedrifter ikke er så avhengig av lederens personlighet og egenskaper, som en grunderbedrift som ingen ennå kjenner eller har tillit til.

Ledelse

Start prosessen med å stille deg selv følgende spørsmål:

Dette vil bevisstgjøre deg om hvilke lederutfordringer du står ovenfor med hensyn til ditt grunderprosjekt. Har du selv liten ledererfaring, anbefaler vi at du først leser artikkelserien; “Ledelseteoriens historiske utvikling. Dette vil gi deg et innblikk i hvordan ledelseteoriene har utviklet seg og hva som kjennetegner moderne ledelse.

Daglig leder

Start med å stille deg selv følgende spørsmål:

“Hvem skal lede selskapet og hvilken kompetanse, erfaring, evner og personlighet må denne personen ha?”

Du vil sikkert si: “Jeg skal selv være sjefen for min egen virksomhet!“, men tenk først grundig igjennom dette før du bestemmer deg. Gå kritisk igjennom din egen kompetanse, erfaring og evner på dette området. Har du det som kreves for å lykkes i denne administrative rollen? Passer personligheten til den kulturen og given du ønsker å skape i virksomheten?

Ofte kan det være lurt å overlate ansvaret med å være daglig leder (CEO) til andre som er bedre kvalifisert enn deg selv, slik at du kan konsentrere deg 100% om det du er flink til og som du elsker å gjøre istedenfor å måtte håndtere tusenvis av trivielle, administrative spørsmål i hverdagen. Kontrollen har du selv uansett siden det er du som er grunderen, eier og styremedlem.

Styre

Etter at spørsmålet om daglig leder er avklart, gjelder det så å finne svaret på følgende spørsmål:

“HVEM SKAL SITTE I STYRET, HVILKE OPPGAVER SKAL DE HA OG HVORDAN SKAL DU REKRUTTERE DISSE STYREMEDLEMMENE?”

At du har et kompetent styre som din nærmeste medspiller er ikke bare viktig for å lykkes med konseptet, men er også noe alle lånegivere og investorer legger vekt på når de skal vurdere å gå inn i et selskap eller ikke. Bruk derfor tid og ressurser på dette.

Verdiskapningprosessen

Hvis du ikke allerede har gjort dette i forbindelse med produktutviklingen er det nå på tide å tenke grundig igjennom hele verdiskapningprosessen i detalj. Hvordan skal den skje?

For å få en fullstendig oversikt over alle arbeidsoppgavene som må utføres, rekkefølgen på dem og hvordan de må koordineres kreves det at du lager et prosesskart over alle prosessene og samhørighetsforholdene mellom prosessene til selskapets verdikjedesystem. Noe som i seg selv er en krevende, men nødvendig oppgave.

Ettersom verdiskapningprosessen er så essensiell for selskapets suksess har vi laget en egen artikkelserie om nettopp dette temaet som vi anbefaler at du leser i denne sammenheng. Artikkelserien finner du her.

Innsoursng vs outsourcing

Når verdiskapningprosessen skal tegnes opp må du ta stilling til hvilke oppgaver som skal:

 1. Insources – oppgaver selskapet skal gjøre selv
 2. Outsourses – oppgaver som selskapet skal sette bort til andre.

I utgangspunktet bør selskapet outsource flest mulig av sine støtteprosesser og -oppgaver, dvs. alle prosesser og arbeidsoppgaver som ikke er direkte knyttet til selve verdiskapningen og bringe dette verditilbudt til sluttbrukerne, slik at de selv kan konsentrere seg om alle kjerneprosesser og oppgaver. Spesielt gjelder denne regelen for nyetablerte selskaper som verken har kompetansen eller kapitalen som kreves for å bygge opp en markedsledende avdeling på alle områder som ikke er direkte verdiskapende.

Oppgaver som regnskap, lønn, renhold og vedlikehold kan med fordel settes bort til andre som er eksperter på akkurat disse områdene og som dermed kan utføre disse oppgavene langt bedre enn du noensinne kan i mange tilfeller.

For nærmere informasjon om disse utfordringene viser vi til artikkelserien om outsourcing hvor dette blir gjennomgått i detalj.

Automasjon og digitalisering

Når du har oversikt over hvilke kjerne- og støtteoppgaver du selv skal utføre er neste oppgave å sette disse oppgavene sammen i en logisk kjede som viser hvordan prosess flyten fra start til slutt slik at du får et bilde av hvordan verdiskapningen skal skje i praksis.

Gå så igjennom dette fly-diagrammet, prosessene og oppgavene i prosessene for å se hvordan du i størst mulig grad kan automatisere dem gjennom automasjon eller digitalisere dem slik at de kan bli computerstyrte. 

Dette er viktig for å oppnå rasjonell drift med lavest mulig kostnader, samtidig som maskiner over tid er langt rimeligere enn ansatte. Samtidig som de ikke blir syke, krever ferie eller lønnsøkninger. Jo mer av verdiskapningen du kan automatisere og digitalisere, jo bedre er det for selskapets lønnsomhet over tid.

For nærmere informasjon om disse utfordringene anbefaler vi at du leser artikkelserien om hybrid-verdikjede som tar for seg hvordan vi kan bygge opp en verdiskapningprosess som kombinerer tradisjonell og digital teknologi.

Organisering:

Sentralt i utviklingen av en god og velfungerende verdiskapningprosess innenfor dine økonomiske rammer står utviklingen av organisasjonsstruktur. Organisasjonsstrukturen er i denne sammenheng viktig fordi:

 • Hensiktsmessige organisasjonsstrukturer er nødvendig for at organisasjonen skal være i stand til nå sine mål.
 • Strukturer gjør det mulig å samordne og styre personene, gruppene og avdelingene i organisasjoner.
 • De fleste problemer skyldes uhensiktsmessig strukturer og -systemer.
 • Strukturer gjør det mulig for mulig å spesialisere ulike deler av organisasjonen.
 • Struktur gjør organisasjonsbildet mer oversiktlig, og kommunikasjonen enklere.
 • Struktur gir en hensiktsmessig arbeidsfordeling
 • Struktur skaper klare ansvarsområder og kommunikasjonslinjer.
 • Struktur er m.a.o. en forutsetning for rasjonell drift

Tenk derfor godt igjennom hvilken organisasjonsstruktur din organisasjon trenger, og utarbeid de dokumentene, retningslinjene, organisasjonskartene o.l. som er nødvendig for å etablere denne organisasjonsstrukturen.

For nærmere informasjon om denne utfordringen viser vi til artikkelserien om organisasjonsstrukturen hvor dette blir grundig behandlet.

Kompetansebehov

Når topp-ledelsen er avklart og du har et fullstendig bilde over verdiskapningprosessen og organiseringen av den, går du videre med neste essensielle spørsmål:

“Hvilken kompetanse trenger, har og mangler du?”

For å avdekke hvilken kompetanse du trenger, bør du starte med å sette opp en liste over alle arbeidsoppgavene som må utføres for å skape, levere og administrere verditilbudet til selskapet. Gå så igjennom disse oppgavene og lag en oversikt over hvilken kompetanse som er påkrevd for å utføre denne oppgaven på en tilfredsstillende måte.

Å kartlegge oppgavene er imidlertid ikke nok, da oversikten ikke sier noe om hvem som trenger denne kompetansen. Eller rettere sagt: – Hvilke nøkkelmedarbeidere du trenger.

For å skaffe deg en oversikt over hvilke medarbeidere du trenger må du gruppere alle identifiserte arbeidsoppgaver og alle samhørighetsforhold mellom dem i grupper, slik at du kan gruppere disse gruppene i ulike stillinger eller nøkkelmedarbeidere om du vil.

Sett deretter opp en liste over hvilken kompetanse du allerede besitter selv og gjennom dine allerede rekrutterte nøkkelmedarbeidere, slik at du enkelt kan se hvilken kompetanse og erfaringer (nøkkelmedarbeidere) du mangler for å kunne få suksess med din forretningside.

Når disse spørsmålene er besvart er neste utfordring:

Hvordan skal du få tak i den manglende kompetansen (nøkkelmedarbeiderne)?

Å rekruttere de nøkkelpersonene som har kompetansen du trenger er ofte en av de vanskeligste oppgavene for et nyetablert selskap som verken har et navn i markedet eller kapital til å matche de veletablerte aktørene som er på utkikk etter den samme kompetansen. Bruk derfor tid på dette spørsmålet slik at du er sikker på at du vil klare å skaffe deg de nøkkelmedarbeiderne med den kompetansen du trenger for å lykkes.

Lederstil:

Selv om organisasjonsstrukturen utgjør selve grunnmuren i organisasjonen, er det lederstilen man velge å følge som til slutt avgjør hvordan denne strukturen vil fungere og utvikle seg videre. Valg av lederstil er derfor minst like viktig som valg av organisasjonsstruktur og er noe som må gjennomtenkes grundig. For nærmere informasjon om lederstil viser vi til artikkelserien om “Lederstiler“.

Du leser nå artikkelserien: Gründerens suksesskriterier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjonSuksessfaktor 4 – Finansielle forhold >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Entreprenørprosessen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.