Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 23 av 54 artikler om Prosjektledelse

Hva er et prosjektforslag?

Prosjektforslaget er en overordnet og kortfattet, maks. 3-4 sider, beskrivelse av og begrunnelse for hvorfor prosjektet gjennomføres og hva vi ønsker å oppnå med å gjennomføre det. Prosjektforslaget er et planleggingsdokument som skal gi prosjekteieren et solid og fullstendig fundament for å igangsette prosjektet.

Prosjektforslaget opprettes i forstudiet og bygger videre på mandatet for forprosjektet. I planleggingsfasen utvides og finpusses innholdet i prosjektforslaget i styringsdokumentet, deretter vedlikeholdes ikke prosjektforslaget lenger.

Prosjektbegrunnelse

Prosjektbegrunnelsen er en begrunnelse for prosjektforslaget og angis som en del av prosjektforslaget eller som et eget dokument til prosjektforslaget.

Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader til utvikling, implementering og løpende drifts- og vedlikeholdskostnader, sammenliknet med prosjektets gevinster.

Prosjektet må senere også gjennomgås og eventuelt revidere prosjektbegrunnelsen ved hver faseovergang, og er et dokument som skal aktivt brukes i styringen av prosjektet.

Faseplan

Prosjektforlaget og -begrunnelsen bør avsluttes med en faseplan som viser hvilke faser prosjektet vil gå igjennom, hvor lange disse fasene vil være og hvilke kostnader som vil påløpe i hver enkelt fase. Faseplanen bør angi hvilke resultater, ressurser, aktiviteter og styring som vil inngå i hver enkelt fase. Denne faseplanen kan også brukes som en referanse for å måle fremdriften i hver enkelt fase underveis. Faseplanen er et viktig dokument i prosjekteierens beslutningsgrunnlag for å avgjøre om prosjekteieren bør gå videre med prosjektet eller ikke.

Prosjektforslaget og prosjektbegrunnelsens innhold

Prosjektforslaget bør inneholde følgende elementer:

 • Prosjekts bakgrunn og formål – Hva er hensikten med prosjektet? Hvilke endringer og/eller effekter (gevinster) skal prosjektet skape? Hva er nåværende situasjon og ønsket fremtidig situasjon.
 • Konseptvalgets vurderinger – Hvilke alternative konsepter er vurdert og hvilket konsept anbefales, med en begrunnelse for valget
 • Prosjektets sluttresultat – Hvilke hovedelementer og sluttresultater skal prosjektet levere?
 • Interessenter – Hvem er de viktigste interne og eksterne interessentene
 • Rammebetingelser – Prosjektets føringer og avgrensninger
 • Prosjektets forventede gevinster (nytte) – Hvilke gevinster (nytteverdi) forventes det at prosjektet skal føre til, basert på en kostnad/nytte – vurdering. Hvilke negative effekter eller ringvirkninger er identifisert. Hvordan kan dette resultatet inngå i bedriftens langsiktig utvikling/plan. Hvordan kan prosjektet følges opp og eventuelt utløse merverdi senere (men som ikke inngår i dette prosjektet).
 • Prosjektet forventede kostnader – hvilke kostnader forventes i prosjektet, basert på en kostnad/nytte – vurdering
 • Forskningspotensiale – Hvilken ny kunnskap vil kommer ut av prosjektet og hvordan kan denne kunnskapen brukes i videre forskning og studier som er relevant for bedriften.
 • Etiske problemstillinger – Hvis relevant må de etiske problemstillingene identifiseres og vurderes.
 • Overordnet organisering – Prosjektets overordnede organisering og forankring
 • Prosjektets kritiske suksessfaktorer – Hva skal til for at prosjektet lykkes? Hvilke avhengigheter og forutsetninger ligger til grunn.
 • Plan for gjennomføring: En grov oversikt over fasene (aktiviteter, tidsbruk, kostnader og tidsplan). Ressursbruk og kostnader skal vise den totale innsatsen inkludert egeninnsats både fra bedrifts- og akademiske partnere.
 • Finansiering: Oversikt over total ressursbruk (inkludert egeninnsats) og hvordan den skal finansieres. Forslaget skal konkludere tydelig med hvor stort netto beløp det søkes om fra Prosjekt Norge, og fordeling per år i perioden forslaget varer

Vurdering av prosjektforslag

Når prosjekteier skal vurdere prosjektforslaget må de vurdere:

 • Strategiske: passer prosjektet inn i bedriftens øvrige strategi?
 • Økonomiske: kostnader, kalkyler, budsjett, lønnsomhet, nytte, gevinster
 • Usikkerhet: teknologi, marked, ressurser, kompetanse, økonomi
 • Gjennomføring: tid, kostnad, personell, kompetanse, kapasitet

Vurderingen resulterer i at prosjekteier treffer en beslutning om å gå videre med prosjektet eller ikke. Velger prosjekteier å gå videre utvikler prosjekteier et prosjektmandat for et forprosjekt som er neste fase i prosjektets livssyklus.

Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsjektdokumentasjonProsjektmandat >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjekt krever innovasjon og endring
 • Prosjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten)
 • Prosjektmodell
 • Prosjektets livssyklus
 • Oppstartsfase i prosjektets livssyklus
 • Planleggingsfasen i prosjektets livssyklus
 • Prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen)
 • Prosjektavslutning (avslutningsfasen)
 • Prosjektfaser ( fase-modell )
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjekteier
 • Styringsgruppe ( prosjektstyre )
 • Prosjekt referansegruppe
 • Prosjektleder
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Menneske som ressurs i prosjektet
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektforslag og prosjektbegrunnelse
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmål
 • Prosjektstrategi
 • Konsept og konsepttest
 • Gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan
 • Milepælmetoden (Milepælsplanlegging)
 • Prosjektnedbrytning (WBS : Work Breakdown Structure)
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Fremdriftsplan
 • Gantt-diagram
 • Critical Path Method ( Kritisk nettverk )
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Prosjektplan
 • Prosjektstyring
 • S-kurver – Integrert KTR-styring
 • Styringsdokument
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektevaluering
 • Prosjektrapportering
 • Statusrapport ( prosjektstatus rapport )
 • Erfaringslogg
 • Sluttrapport
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Gevinstrealisering
 • Prosjektbasert virksomhet
 • Prosjekt program
 • Valg av prosjekter til porteføljen
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring
 • Kritiske suksessfaktorer for et prosjekt
 • Oppfattet nærhet i virtuelle team
 • Kommunikasjon i virtuelle team
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.