Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 40 artikler om Situasjonsanalyse

    Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler om Forskningens rammebetingelser

Man kan ikke planlegge å gjennomføre et sett med dybdeintervjuer hvis man ikke har kompetansen som trengs. Selv om dette høres ut som en selvfølgelighet, er det et faktum at mange gaper over for mye.

Første bud i denne sammenheng er å holde seg innenfor det man behersker.

Å prøve ut metoder og teorier man ikke behersker kan fort gi katastrofale følger for forskningsresultatet.

Når man skal vurdere egen kompetanse på de kritiske områdene i forskningsprosjektet, er det avgjørende viktig at man er kritisk og ærlig mot deg selv. Du lurer bare deg selv, og oppdragsgiveren ved å overvurdere egen kompetanse. Det er ikke bare kompetanse omkring bruken av forskningmetodene som man tenker å anvende i prosjektet som er viktig. Like viktig er det å sitte inne med tilstrekkelig kompetanse omkring situasjonen og problemområdene i problemstillingene.

Å forske går ut på å stille de rette spørsmålene og finne de rette svarene. Hvem som gjør hva i prosessen er av mindre betydning. Du skal ikke vise egen dyktighet, men komme frem med de rette svarene. Det er det oppdragsgiveren betaler for. Kart legg hvor de kritiske forholdene ligger, hvilken kompetanse dette krever og sammenlign dette med eksisterende kompetanse.

Sett opp en liste over de kompetanse-områdene forskningsteamet ikke har. Kartlegg deretter hvem som har denne kompetansen dere trenger, hvem som er tilgjengelige, hvor mye dette vil koste, om de har tid, og hvordan de eksterne sammarbeidspartnerne kan interegreres i forskningprosessen. Å følge en slik prosedyre vil alltid gi de beste resultatene.

Du leser nå artikkelserien: Situasjonsanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForskningsbudsjettTidsplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Situasjonsanalyse
 • Hvordan gjennomføre en situasjonsanalyse?
 • Pilotundersøkelse
 • Hovedundersøkelse
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Anbefalt arbeidsmodell for situasjonsanalysen
 • Forskningsbudsjett
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Valg av problemstilling til situasjonsanalysen
 • Synkron og diakron analyse
 • Analysens databehov
 • Hvilke enheter og variabler må inngå i en situasjonsanalyse?
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • Hvilken informasjon må samles inn i en situasjonsanalyse?
 • Valg av forskningsdesign og analyseplan
 • Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Situasjonsanalysens dataanalyse
 • Corporate Goverment analyse
 • Ressurs som konkurransefortrinn
 • KIKK modellen
 • Konkurrentanalyse («5 forces»)
 • Forretningsstrategi: Strategisk retning basert på kjerneanalyse
 • Verdiskapningsprosessen
 • Verditilbud analyse
 • Kundeverdianalyse
 • Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)
 • GAP modellen (GAP analyse)
 • Profilkart
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Porter diamantmodell (diamantanalyse)
 • Prognosering
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser
 • Situasjonsanalyse og rapportskriving
 • Oppfølging av situasjonsanalysen
 • Du leser nå artikkelserien: Forskningens rammebetingelser

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SituasjonsanalyseTidsplan >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsprosjektets rammebetingelser
 • Situasjonsanalyse
 • Forskningskompetanse
 • Tidsplan
 • Forskningsbudsjett
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.