Domene og webhotell fra OnNet.no

Strategi skoler
Photo by JESHOOTS.COM

Hvis du har lest mine foregående artiklene i denne artikkelserien om sirkulær økonomi har du nå lært hvilke mulige sirkulære forretningsmodeller du kan velge mellom for å skape et miljøvennlig produkt i en sirkulær økonomi.

En forretningsmodell er ikke en isolert den av virksomheten. For at den skal virke som tiltenkt må den passe med virksomhetens verditilbud, verdikonfigurasjon og markedssystemet virksomheten inngår i. La oss derfor se på hvilke forhold virksomhetens sirkulære forretningsmodell må ta hensyn til og som vil påvirke utformingen av den endelige forretningsmodellen.

Krever en holistisk tilnærming

For å skape en sirkulær forretningsmodell som virker må vi tenke holistisk. Dette er viktig da “alt påvirker alt” i en organisasjon. Forretningsstrategien vi velger for å transformere virksomheten forretningsmodell må derfor være en holistisk strategi. En vitenskapsteoretisk retning som sier at:

«Helheten er mer enn summen av dens deler.

Med dette menes at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. Det er istedenfor systemets konfigurasjon som helhet som avgjør hvordan de enkelte delene i systemet oppfører seg.

Dette krever helhetlig tenkning, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må bygge opp under hverandre. Sier virksomheten en ting, men gjør noe annet mister virksomheten sin troverdighet. Dette er viktig å tenke på, da folk har en tendens til å tenker og handler ut i fra en helhetlig tenkning, hvor de ser på sammenhengen mellom det virksomheten er, sier og gjør. Dette innebærer i praksis at virksomheten må være villig til å ta kortsiktige tap i enkelte tilfeller for å oppnå langsiktig gevinst.

For å lykkes med å skape det ØKO-modellen kaller en ØKO-vennlig forretningsmodell eller det 3E-modellen kaller en bærekraftig forretningsmodell må modellbyggingen starte på et strategisk nivå i form av strategisk planlegging. Grunnpilarene som her velges for å skape den nye sirkulære forretningsmodellen må gjennomsyrer hele forretningplanen til virksomheten. En god ledelsemodell for å oppnå en slik helhetlig tenking er Systemanalytisk Verdiledelse.

Tilnærming

Hvordan virksomheten bør tilnærme seg utfordringen med å utvikle en sirkulær forretningsmodell er avhengig av om virksomheten er en nyetablert virksomhet eller en godt innarbeidet virksomhet.

Har du en nyetablert virksomhet er det relativt enkelt å utvikle en sirkulær forretningsmodell, da virksomheten ikke har en eksisterende forretningsmodell eller organisasjonskultur som de må endre for å kunne lykkes med å gå over til en sirkulær forretningsmodell. Nyetablerte selskaper trenger ikke å ta hensyn til eksisterende omdømme eller verdikjede, da de ikke har noen.

Eksisterende virksomheten bør ikke prøve å gå over til en ny miljøvennlig forretningsmodell i et sted, da dette krever for store endringer på en gang og skaper unødvendig mye usikkerhet. Etablerte virksomheter bør heller velge en stegvis tilnærming, hvor overgangen til en sirkulær forretningsmodell skjer gradvis.

Systemintegrasjon

For at det skal være mulig å utvikle et verditilbud og verdiskapningprosess som bygger på tanken om at “god økologi = god økonomi”, må vi lykkes med å få til en god tilpasning mellom virksomhetens økologiske- og økonomiske system, hvor økologien ikke går på bekostning av økonomien eller omvendt.

eco-modellen

For å få til en best mulig integrasjon av det økologiske- og økonomiske systemet til virksomheten må forretningsstrategien ta hensyn til en rekke interne- (organisasjonen) og eksterne arbeidsbetingelser (markedssystemet) for å skape en ØKO-vennlig eller en bærekraftig forretningsmodell i praksis. Dette er det viktig å tenke på, da det er samspillet mellom disse fire forholdene som avgjør ØKO-modellens suksess. Noe som er illustrert i figuren over.

10 forutsetninger for å skape en sirkulær forretningsmodell

Foruten ovenstående forhold krever alle sirkulære forretningsmodeller at følgende 10 forutsetninger er på plass for at den sirkulære forretningsmodellen skal kunne virke i praksis:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss