Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvordan beregne avkastningkravet?

Det vanligste er å ta utgangspunkt i kapitalverdimodellen (CAPM) når egenkapitalkravet (ekk) til egenkapitalen eller totalkapitalen skal beregnes.

CAPM er en periodisk likevektsmodell som baserer seg på at investorer er risikoaverse og dermed sprer sine investeringer over flere aktiva. CAPM ble først tatt i bruk på 1960-tallet av William Sharpe, John Lintner og Jan Mossin (Bodie et al., 2005) og har siden blitt ett av de mest brukte modellene for verdivurdering av selskaper og investeringsobjekter.

Ifølge CAPM vil alle investorer holde markedsporteføljen. Eneste relevante risiko er den som ikke kan diversifiseres bort, og det interessante er hvert aktivum sitt risikobidrag til porteføljen. Risikobidraget er bestemt av kovariansen mellom aktivumet og markedsporteføljen.

Gjerde (2010) sier:

”CAPM viser sammenhengen mellom forventet avkastning og relevant risiko”

Avkastningskravet utgjør:

risikofri rente + markedets risikopremie * en beta verdi.

Beta verdien til en aksje eller investeringsobjekt forteller oss hvor mye aksjen eller investeringobjekte svinger i forhold til markedet. β = 1 viser at aksjen svinger likt med markedet, β < 1 viser at aksjen eller investeringsobjektet svinger mindre enn markedet og β > 1 viser at aksjen eller investeringobjektet svinger mer enn markedet. Markedets gjennomsnitt β = 1. 

Kapitalverdimodellen kan visuelt fremstilles slik: 

capm-modell

Parametrene i modellen er risikofri rente (rf), forventet markedsavkastning (rm) og et mål på den systematiske risikoen (β). Markedspremien er forskjellen mellom markedsavkastningen og risikofri rente, og dette er den kompensasjonen investoren får for å ta på seg markedsporteføljens risiko. I tillegg til disse kan man legge til en likviditetspremie (λ) for aksjer som ikke er børsnoterte eller av annen grunn lite likvide.

En viktig forutsetning for CAPM er at kapitalmarkedet er ”perfekt”. Investorene får da bare betalt for den systematiske risikoen, mens den usystematiske selskapsspesifikke risikoen antas eliminert ved diversifisering. Denne forutsetningen kan likevel vise seg å være noe urealistisk.

Flere empiriske studier av aksjemarkedet konkluderer med at kapitalmarkedene er preget en viss grad av markedssvikt, for eksempel på grunn av asymmetrisk informasjon mellom investor og ledelsen i virksomheten eller liten omsetning i mindre børsnoterte selskaper. Markedssvikt bør derfor kompenseres ved å legge til en passende ilikviditetspremie til egenkapitalkravet utover CAPM.

Dette er aktuelt for aksjer som er vanskelig omsettelige i markedet. For udiversifiserte investorer kan det også være aktuelt å kreve en premie for høy konkursrisiko.

Avkastningkrav til egenkapitalen (CAPM)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.