Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er epistemologi?

Med epistemologi, også kalt erkjennelsesteori, menes;

HVILKE FORMER FOR KUNNSKAP SOM KAN OPPNÅS MED BASIS I ONTOLOGIEN (LÆREN OM VITEN OG ERKJENNELSE)

Som det går frem av definisjonen er epistemologi en forlengelse av ontologien, Begrepene overlapper derfor hverandre og det kan ofte være vanskelig å trekke grensen mellom dem.

Epistemologi er et sentralt begrep når vi snakker om kunnskap og viten, og kommer fra det greske ordet episteme, som betyr “kunnskap“, og logos som betyr “læren om“. Epistemologi er dermed:

“LÆREN OM KUNNSKAP OG KUNNSKAPSTILEGNELSE” (NYENG 2004: 209).

Epistemologien skal dermed gi svar på:

  • Hvor kommer kunnskap fra?
  • Hvordan oppstår kunnskap?
  • Hvilken gyldighet og omfang har kunnskapen?

Epistemologi kan også oversettes som sannhetskunnskap i betydningen sikker kunnskap. Tradisjonelt er det bare matematikk som kan betraktes som eksakt, men ifølge moderne fenomenologi kan alle vitenskaper fremstilles logisk og eksakt. Epistemologi er:

Johannessen, Tufte og Christoffersen (2010, 55) beskriver epistemologi som:

«…HVA VI EGENTLIG KAN SI OM VIRKELIGHETEN, OG HVORDAN VI KAN GÅ FRAM FOR Å FÅ KUNNSKAP OM SAMFUNN OG MENNESKER».

Å gi en god definisjon av begrepet “kunnskaper vanskelig, da dette er en fler-dimensjonal variabel som vi kommer tilbake til. Med dette menes at hva som er sant i våre øyne endres hele tiden i takt med at vi får nye erfaringer og lærdom om hvordan verden er og hvordan tingene i den henger sammen.

At vår kunnskap er i konstant endring skyldes at vi daglig blir utsatt for nye stimuli (potensiell ny kunnskap) som vi bevisst og ubevisst vil sette i sammenheng og vurderer opp mot våre tidligere erfaringer og oppfatninger av hvordan verden er og hvordan tingene henger sammen. Siden ingen har de samme erfaringene og siden vår tolkning av en og samme erfaring alltid vil være subjektiv vil vår tolkning, oppfattelse og bruk av kunnskapen være vidt forskjellig fra person til person.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.