Strategi E / ”top-down” strategi for endring

En endringsstrategi som bygger på en top-down tilnærming

Strategi E er en endringsstrategi som bygger på en ”top – down” tilnæring. Endringsprosessen ses her på som en rasjonell prosess, hvor det er den formelle toppledelsen, sammen med eksterne konsulenter, som identifiserer behovet for endring og utarbeider en løsning som de prøver å implementere i organisasjonen for å løse problemet (Jacobsen, 2006).

Strategi E har som formål å øke organisasjonens økonomiske verdi, oftest uttrykt gjennom økt avkastning til eierne. Analyser av hvilke handlingsalternativer som finnes og hvilken løsning som er den beste står her sentralt. I en Strategi E er vi normalt opptatt av resultater som er målbare i kvantitative termer som tall og prosenter.

Endringen forløper seg her som en rasjonell og sekvensiell prosess frem til implementering. Hele prosessen er planlagt og styrt av toppledelsen. Endringsprosessen har en bestemt mål og en fastsatt «slutt» periode. Endringen kan være svært intens og av revolusjonær karakter.

planlagt endringsprosess
Figur: Strategi E – Endring som en lineær prosess (Jacobsen, 2012:154)

Denne strategien har et sterkt ”top-down” perspektiv, da den ikke involverer de ansatte i særlig grad. Prosessen holder et relativt sterk lineært målforløp, hvor en fase må finne sted før man går til neste. 

I strategi E er det som regel den formelle ledelsen som tar initiativ til endringen, utarbeider løsninger og implementerer dem i organisasjonen. Endringen er planlagt og programmerte, og eksterne konsulenter inntar ofte en ”ekspertrolle” og forholder seg kun til de mest sentrale beslutningstakerne i organisasjonen.

Det fokuseres på formelle strukturer og systemer, og formålet er å skape økonomisk verdi. Strategien bruker finansielle incentiver som en drivkraft for å skape endring. Lederstilen innenfor denne strategien baserer seg på relativt ”harde” innflytelsesteknikker og maktbaser, og relasjonene mellom de ansatte og lederen preges av instrumentalitet hvor de ansatte gjør det lederen ønsker så lenge de får belønning for det (Jacobsen 2006).

Forutsetninger

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.