Domene og webhotell fra OnNet.no

Bidragsmetoden vs. selvkostmetoden

Mens selvkostmetoden innkalkulere samtlige kostnader – både de variable– og faste kostnader, innkalkulerer bidragmetoden kun de variable kostnadene. De faste kostnader fordeles ikke på de enkelte produktene, men behandles i stedet som periodekostnader. I bidragmetoden unngår vi således fordelingen av de faste kostnadene – en fordeling som på grunn av uklar årsakssammenheng nødvendigvis må bli mer eller mindre vilkårlig.

Vi skal i denne artikkelen gå igjennom:

Bidragsmetodens som priskalkulasjon metode

Når vi benytter bidragsmetoden går jobben ut på å finne summen av de variable kostnadene som kan tilbakeføres direkte til produktet/kostnadsbæreren. Vi tar her kun med de indirekte variable kostnadene og ikke de faste kostnadene. Summen av de variable kostnadene kaller vi for salgsmerkost.

Når vi har funnet salgsmerkost plusser vi så på et dekningsbidrag for å komme fram til salgsprisen. Dekningsbidraget skal dekke både de faste kostnadene og gi fortjeneste.

Etter bidragmetoden beregnes salgsprisen slik:

   Direkte materiale
+ Indir. variable kostnader, material avd
= Matrialforvaltning merkost 

+ Direkte lønn, tilvirkningavdeling
+ Indirek. variable kostnader, tilvirkning avd
= Tilvirkning merkostnad 

+ Variable Salgs og adm.kostnader
= Salgs merkost 

+ Dekningsbidrag
= Salgspris uten MVA

Vi tar her utgangspunkt i hva markedet er villig til å betale for produktet (markedsorientert prissetting). Fra dette beløpet trekker vi ifra de kostnadene som er forbundet til selve produktet(variable kostnader). Det beløpet vi så sitter igjen med er dekningsbidraget som skal dekke de faste kostnadene og gi overskudd. Deretter må man så se om dekningsbidraget blir tilstrekkelig stort til å nå bedriftens målsetninger.

   Salgspris * (solgt) mengde        = Inntekt
– Variable kostnader * mengde      =  VTK
= Dekningsbidrag                      =  DB
– Periodens faste kostnader           = FTK
= Resultat/Fortjeneste            = SUM

Bidragsmetoden kan benyttes både som en for- og etterkalkyle.

Modell for bidragsmetoden

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss