Fagartikler innen merkantile fag

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 309
  Antall fagartikler totalt: 3057

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Hjemmekontor guide

  Hjemmekontor ble i 2020 noe vi alle måtte bli vant til, og vi regner med at denne muligheten til å jobbe hjemmenfra er kommet for å bli

  Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team

  Struktur for å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet

  Virtuelle team

  En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

  Digitalisering av verden

  Verden blir idag mer og mer digitalisert. Digitaliseringen omfatter alt fra våre markeder og organisasjoner til våre forretningsmodeller.

  Team og grupper

  Mennesker som er gjensidig avhengige av hverandre med hensyn til informasjon, ressurser og evner, og som forsøker å kombinere sin innsats for å nå et felles mål

  GVC Holdings er nå kjent som Entain

  GVC Holdings ble etablert i 2004 som Gaming VC Holdings S.A. og er godt kjent som et britisk betting selskap innenfor sport.

  Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

  En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

  Hva må du huske på når du kaster din PC, Mac,...

  Flere undersøkelser viser at såvel bedrifter som privatpersoner ofte glemmer å slette all personlig og sensitiv informasjon som finnes på den PCen, MACen, PADen, kamera eller mobilen

  Spill og underholdning

  Det finnes mange former for underholdning, da alt som underholder oss og fanger vår interesse kan betraktes som underholdning.

  Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team

  Virtuelle organisasjoner og team er en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi.

  Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler

  Belysningen på arbeidsplassen må planlegges nøye for å sikre ideelle forhold for øyne. Vi går her igjennom hva vi må tenke på.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Business Prosess Reengineering

  Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Mann – Whitney observator

  Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

  Hypotese

  En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktiske forhold, eller en teori som er gjort om til en påstand som lar seg teste empirisk.

  Virtuelle møter

  Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi

  Venner og bandwagon – effekt

  På hvilken måte påvirker venner vår atferd?. I denne artikkelen ser jeg nærmere på dette.

  Standardavvik og varians

  Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Selvkost og selvkostmetoden

  En gjennomgang hvordan vi kalkulerer salgsprisen og resultatet etter selvkostmetoden, både etter metoden for singel og tilleggskalkulasjon

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

  Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?