Fagartikler innen merkantile fag

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 304
  Antall fagartikler totalt: 3073

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Systemintegrasjon

  Systemintegrasjon er et annet nøkkelbegrep innen Systemanalytisk Verdiledelse, og går ut på å integrere flest mulig perspektiv, prosesser og samhørighetsforhold til et enhetlig system.

  Kundeperspektivet

  Tar for seg alt virksomheten gjør for å markedsføre, selge, levere og følge opp leveransen av verditilbudet til sine kunder

  Styring og kontroll av virksomheten

  Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

  Business Intelligence (BI)

  Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

  Markedssystem

  Hva er et markedssystem? Markedsystemet er omgivelsene som omgir en virksomhet og omfatter alle interessenter som har interesse av å påvirke organisasjonens eksistens, vekst og...

  Ressurs og ressursforvaltning

  Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier

  Supportperspektivet

  Tar for seg alt virksomheten foretar seg som ikke er direkte knyttet til den operative kjernen eller markeds enheten.

  IKT-system

  1 av 3 kjernesystemer i holistisk systemledelse Foruten et organisasjonssystem som er utviklet slik at det passer som "hånd i hanske" med markedssystemet organisasjonen er...

  Holistisk systemledelse

  En helhetlig ledelseteori som ser på virksomheten som et system som konstant jobber for å beholde en likevekttilstand.

  Innledning til holistisk systemledelse

  Teoriens utgangspunktet er systemteori som ser på organisasjonen som et holistisk system, bestående av tusenvis av aktiviteter, prosesser og koblinger

  Ressursperspektivet

  Ressurs perspektivet er viktig i SV-ledelse fordi ressursene virksomheten har til rådighet avgjør virksomhetens evne til å handle og utfolde seg.

  Diagnose av nå-situasjonen

  Med organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene

  Organisasjonssystem

  Summen av alle ressurser, prosesser, aktiviteter, koblinger og samhørighetsforhold i en organisasjon

  Den konseptuelle foretaksmodellen

  Modellen består av fire delsystemene: koalisjonssystemet, transformasjonssystemet, atferdssystemet, ledelsessystemet, og seks prosesser.

  Systemteori

  Systemteori ser på organisasjonen fra et fugleperspektiv og forteller oss hvordan den fungerer som en helhet og hvordan den bør fungere

  Enhet/helhet (komposisjon)

  Enhet er det ved en komposisjon som gir oss en følelse eller opplevelse av at elementene hører sammen - at vi kan snakke om en komposisjon, en form, ett budskap.

  Organisasjoner som arenaer

  Fra en politisk synsvinkel er alle organisasjoner, som andre arenaer, utformet og bygd opp for å romme konkurranse. Arenaen avgjør hvilket spill som skal spilles, hvem som skal være konkurrenter, og hvilke interesser som skal forfølges.

  Samfunnsøkonomiske spørsmål og problemer

  Siden mennesket nærmest har uendelig mange behov og ønsker, vil innsats- og produksjonsfaktorene bli flaskehalsene i økonomien.

  Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?

  En organisasjon er en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid og samhandling.

  Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system

  Den sosio-tekniske skolen ble skapt på 1950 og 1960 tallet av Emery & Herbst ved Tavistock Institute of Human Relations i London. De ønsket å skape en helhetlig organisasjonsteori, i motsetning til den situasjonsbestemte skolen som de tidligere organisasjonsteoriene bygde på.

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  Selvkost og selvkostmetoden

  En gjennomgang hvordan vi kalkulerer salgsprisen og resultatet etter selvkostmetoden, både etter metoden for singel og tilleggskalkulasjon

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Selvbestemmelsesteorien

  Når medarbeidernes behov for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet samtidig er tilstede vil deres motivasjon øke og vedvare.