Fagartikler

eStudie.no består av over 300 artikkel kategorier for å gjøre det enklest mulig for deg å finne det du leter etter.

Artikkel kategorier

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 307
  Antall fagartikler totalt: 2986

  Velg artikkelkategori:

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Prosjekt krever innovasjon og endring

  For å kunne oppnå dette effektmålet kreves det at prosjektet kommer opp med en innovasjon som skaper en eller annen form for positiv endring

  Konsept og konsepttest

  Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov.

  Implementeringstrategi og implementeringsprogram

  Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

  Lær deg et nytt språk på nettet

  Hvordan lærer man seg dog et nytt språk? Ikke alle har tid til å sette seg på skolebenken eller reise på språkreise.

  Prosjektevaluering

  Definisjon Når vi snakker om prosjektevaluring mener vi:En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet eller fase i et prosjekt....

  Erfaringslogg

  Erfaringsloggen er en felles kunnskapsbank i form av en logg som beskriver hvilke erfaringer vi har gjort oss underveis i prosjektet

  Statusrapport ( prosjektstatus rapport )

  Statusrapporten prosjektlederen leverer til styringsgruppen og prosjekteier bør være basert på et forhåndsdefinert rapporterings system

  Prosjektrapportering

  Alle prosjekter trenger et oppfølgings- og rapporterings system. For at dette systemet skal gå overens med alle prosjektmedarbeiderne så må det godkjennes av prosjektleder.

  Styringsdokument

  Styringsdokumentet peker ut kursen og omfanget og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren

  Sluttrapport

  ​Et ledelsesprodukt som prosjektleder lager under avslutningen av et prosjekt for å dokumentere hvordan prosjektet har gått

  Prosjektoppfølging

  Prosjektoppfølging er en del av styringssløyfa og prosjektstyringen, og er en kontroll av hvordan fremdriften samsvarer med prosjektplanen

  Prosjektstrategi

  Prosjektstrategien er kartet som viser veien vi skal følge for å nå prosjektets mål.

  Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering

  Som navnet tilsier, er en prosjektorganisasjon en organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres

  Kasinoets fordel – slik fungerer det og er det mulig å...

  De fleste spillere drømmer om å vinne en stor jackpot, men samtidig er det viktig å ha kasinoets fordel i bakhodet.

  Prosjekt

  En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.

  Virtuelle organisasjonstyper

  Virtuelle organisasjoner er ikke ett nytt fenomen. Så lenge vi har levd har vi hatt ulike former for virtuelle organisasjoner.

  Gevinstrealisering

  Realiseringsfasen, også kalt fasen for gevinstrealisering, starter når prosjektet formelt er avsluttet og alle avtalte produkter er levert

  Prosjektdokumentasjon

  Planleggingsfasen skal ende opp med en samling dokumenter som prosjekteier benytter for å godkjenne gjennomføringsfasen og oppfølgingen.

  Prosjektbasert virksomhet

  En virksomhet som har prosjekt som inntjeningsform kalles for en prosjektbasert virksomhet

  Prosjektfaser ( fase-modell )

  En gjennomgang av hvilke prosjektfaser alle prosjekter må gå igjennom fra ideen oppstår til prosjektets gevinster er realisert.

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studie

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

  Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Kommunikasjon

  Definisjon av begrepet "kommunikasjon" og de sentrale begrepene i definisjonen, sammen med hvilke kommunikasjonmodeller som finnes