Fagartikler

eStudie.no består av over 300 artikkel kategorier for å gjøre det enklest mulig for deg å finne det du leter etter.

Artikkel kategorier

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 309
  Antall fagartikler totalt: 3053

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Observasjoner (Observasjonsmetoden)

  Observasjonsmetoden blir som regel brukt når man ønsker å kartlegge atferd. Metoden er fleksibel og er egnet til å skaffe en helhetsforståelse av fenomenet.

  De beste strategispillene i 2020

  2020 har vært nok et fantastisk år for strategispill, vi har sett nye spill, gamle spill og oppfølgere til lenge etterlengtede titler.

  Kvalitativ metode og design

  Metoder for innsamling, analyse og tolkning av kvalitative data for å besvare en problemstilling.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Etiske retningslinjer for forskning

  Prinsipper, regler og retningslinjer for etisk riktig forskning. En gjennomgang av de viktigste retningslinjene.

  Forstår hunden hva du sier?

  Ifølge forskning kan hunden faktisk være din aller beste venn. Den er ikke bare en trofast kamerat som logrer hver gang den ser deg

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  Pilotundersøkelse

  En forundersøkelse som gjennomføres ved uklare problemstillinger. Baserer seg på et eksplorerende design

  Studiet og forskningsprosjektets rammebetingelser

  Alt koster penger, alt tar tid og du må beherske de fremgangsmåtene og metodene du velger å benytte.

  Ontologi

  Læren om hva som eksisterer, spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.

  Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

  Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

  Teori

  En teori er et forenklet bilde av virkeligheten. Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

  Forskningsprosessen

  Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.

  Kvalitativ metasyntese

  Kvalitativ metasynteser er de kvalitative studienes svar på metaanalysen. Metoden er en induktiv forskningsmetode

  Konflikthåndtering

  Konflikthåndtering innebærer i tillegg til konfliktløsning alle andre handlinger som partene eller andre iverksetter, men som ikke nødvendigvis endrer på selve innholdet eller bakgrunnen for konflikten.

  Hvordan VR har revolusjonert gamingverden

  Spillverden har forandret seg fenomenalt over årene. Nåtidens spill er noe man vanskelig kunne forestille seg før i tiden.

  Virtuell organisasjon

  En gruppe mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom/tid og som samarbeider med hverandre for å løse en felles oppgave

  Ulemper med virtuelle organisasjoner og team

  For å få et realistisk bilde av bruken av virtuelle organisasjoner og team må vi se disse fordelene opp mot ulempene

  Hvordan beholde motivasjonen for studiet

  Hvis du har blitt skikkelige skolelei og mer eller mindre vurderer å slutte på skolen eller studiene, så er det vanskelig å se lyset i enden av tunnelen

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

  Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?

  Selvkost og selvkostmetoden

  En gjennomgang hvordan vi kalkulerer salgsprisen og resultatet etter selvkostmetoden, både etter metoden for singel og tilleggskalkulasjon