Fagartikler

eStudie.no består av over 300 artikkel kategorier for å gjøre det enklest mulig for deg å finne det du leter etter.

Artikkel kategorier

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 308
  Antall fagartikler totalt: 3031

  Velg artikkelkategori:

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Systematisk målformulering

  For å systematisere de operative delmålene benytter vi oss av følgende uttrykk/mål: - Resultattype, Resultatkrav, Arbeidsmål og Handlingsplan

  HD Cord mål – 6 generelle krav til et mål

  En mål-modell som utfyller SMART mål modellen og som anbefales i bruk med denne modellen for å komme frem til en systematisk målformulering

  Strategi som praksis

  Strategi er en mengde situasjons- og sosialt bestemte aktiviteter over tid, konstruert gjennom samhandlinger av ulike aktører

  Strategi

  Strategi er en angivelse av de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå et mål.

  Mål (målsetning)

  Et mål er en angivelse av hva vi ønsker å oppnå en gang i fremtiden. Dette kan være et langsiktig eller kortsiktige mål.

  Målkort (styringskort)

  Målkort, også kalt styringskort, er et verktøy for å angi virksomhetens mål på. Verktøyet inngår som et av grunnverktøyene i teorien om balansert målstyring.

  SMART mål

  Et mål må være Spesifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt. Kun da er det et motiverende og godt mål å jobbe mot.

  Kunnskap

  Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

  Behaviorisme

  Kunnskap ses her på som noe objektivt og kvantitativt som kan studeres vitenskapelig fra utsiden.

  Kognitivisme (kognitiv læringsteori)

  Kognitiv læringsteori tar utgangspunkt i at læring er situasjonsbestemt og at den skjer inne i hodet til individet.

  Læringsteorier

  Vi har idag en lang rekke ulike læringsteorier som har som mål å beskrive hvordan vi skaffer oss ny kunnskap.

  Konstruktivisme

  Gjennom aktivitet bidrar vi selv til kunnskap, og vi bygger videre på den kunnskapen vi har. Læring skjer gjennom individets aktivitet

  Instrumentell betinging (operant betinging)

  Instrumentell betinging kalles også for operant betinging eller læring ved prøving og feiling.

  Læring

  Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i fremtidige situasjoner

  Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

  Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

  Overlæring og repetisjon

  Skal du huske den nye kunnskapen over tid, må du heve kunnskapsnivå over reproduksjonsterskelen.

  Glemsel

  Glemsel er motstykket til hukommelse og er noe vi alle blir utsatt for.

  Læringsarena

  Arbeidsplassen som læringsarena har også fått betydelig oppmerksomhet. En undersøkelse foretatt av Fafo viser at to av tre ansatte mener at den mest nyttige kilden til kunnskap er det daglige arbeidet

  Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?

  Du lærer så lenge du lever og du lærer faktisk enkelte tanke ferdigheter bedre når du er eldre enn i tenårene.

  Brain mapping – tankekart

  "Brain mapping" eller "tankekart" som det heter på norsk, er en av de mest effektive teknikkene du kan benytte for å huske viktig informasjon.

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studie

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

  Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?

  Kommunikasjon

  Definisjon av begrepet "kommunikasjon" og de sentrale begrepene i definisjonen, sammen med hvilke kommunikasjonmodeller som finnes