Fagartikler innen merkantile fag

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 304
  Antall fagartikler totalt: 3059

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Servicekonsept

  Servicekonseptet er et begrep vi bruker til å definere hvordan organisasjonen ønsker å bli oppfattet av sine kunder, ansatte og leverandører.

  E-læring (elektronisk læring)

  E-læring er en forkortelse for elektronisk læring. Denne typen læring kjennetegnes ved at den gjøres elektronisk eller digitalt.

  Vekststrategier for et merke

  Under finner du en oversikt over de vanligste vekststrategiene for et merke, sammen med en vurdering av hvor stor risiko som vil være forbundet med de ulike strategiene. Vekststrategiene for merker er i prinsippet omtrent de samme som gjelder for virksomheter.

  Mentale ferdigheter

  Det som omtales som de sentrale mentale ferdighetene i mental trening er motivasjon, selvbilde, selvfølelse, selvtillit, bevissthet og fokus

  Integrasjon og synergi mellom kanalene

  For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi.

  Branded content strategier

  Branded content er en samlebetegnelse for sammensmelting mellom reklame og underholdning, og reklame i nye medier.

  Prestasjonsbasert belønning

  Begrepet prestasjonsbasert belønnin henviser til en rekke former for lønnsutbetalinger som har det til felles at de er basert på belønningsmottakerens prestasjoner og ikke resultatene som de skaper.

  Lær matematikk av casino

  Alle nettcasino benytter seg av matematikk, og alle spill fungerer etter matematiske prinsipper.

  Lær av casinobransjens åpenhet for ny teknologi

  Selv om Norge ligger langt fremme i digitaliseringen av samfunnet, henger mange selskap etter når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

  Resultatmål

  Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet, en divisjon, avdeling eller andre enheter i en organisasjon?

  Kontraktsforhandlinger

  Hvilke kontraktsbetingelser du klarer å fremforhandle er avhengig av din forhandlingsposisjon.

  Prognose og prognosering

  Prognose betyr "fremsyn", og går i korthet ut på å komme med "spådommer" om fremtiden. Men siden vi aldri sikkert kan vite hva fremtiden vil bringe, er det uhyre vanskelig å lage en korrekt prognose.

  Markedsdefinisjon og markedsposisjon

  Hvilken betydning har virksomhetens markedsposisjon og markedssituasjonen for virksomhetens valg av målgruppe?

  Datavirus

  Datavirus er små dataprogrammer som spres til PC-er, Mac-er, nettbrett, smarttelefoner og servere, uten at eierne eller brukerne ønsker det.

  Vekststigen

  Vekststigen illustrere vekstmulighetene til en virksomhet i ni steg.

  10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger

  For mye informasjon, for lite informasjon, neglisjering av risiko og overdreven optimisme er blant årsakene til at vi tar dårlige avgjørelser.

  Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv

  For å forstå verdiene i en organisasjon må man også forstå den kulturen som finnes i organisasjonen fordi verdiene ikke står alene, men er tett knyttet opp til kulturen de opererer i.

  Verdiregnskap

  Verdibasert ledelse går ut på å skape verdier for en lang rekke interessegrupper, noe som kommer tydelig frem i verdipyramiden som viser hvilke interessegrupper enhver virksomhet må skape verdier for i dag og en den innbyrdes rangeringen mellom dem.

  Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet

  Kvalitet kan som vekst ha en rekke ulike betydninger. De fleste forbinder kvalitet med noe positivt.

  Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv

  Refleksjon er viktig for at en gruppe skal kunne fungere optimalt. Det er to grunner til dette. I alle organisasjoner vil det være mulig å tolke verdier i retning av forskjellige perspektiver og handlingsmønstre.

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Selvkost og selvkostmetoden

  En gjennomgang hvordan vi kalkulerer salgsprisen og resultatet etter selvkostmetoden, både etter metoden for singel og tilleggskalkulasjon

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Selvbestemmelsesteorien

  Når medarbeidernes behov for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet samtidig er tilstede vil deres motivasjon øke og vedvare.