Fagartikler

eStudie.no består av over 300 artikkel kategorier for å gjøre det enklest mulig for deg å finne det du leter etter.

Artikkel kategorier

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 307
  Antall fagartikler totalt: 2995

  Velg artikkelkategori:

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Betalingsteknologier tar skritt framover

  I takt med at teknologien stadig gjøre nye fremskritt, utvikles det også stadig nye og forbedrede betalingsløsninger.

  Barnehagealder : – Hvor gammel bør barnet være?

  Schore mener at barn ikke bør begynne i barnehage før de er mellom 24 og 30 måneder gamle, avhengig av barnets modenhet.

  Direkte markedsføring består av 3 byggesteiner

  For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det imidlertid at tre byggesteiner er til stede.

  Call to action (CTA)

  Call to action vil si at vi ber leseren foreta seg en eller annen handling, f.eks. be dem klikke like, dele innlegget med sine venner, fylle ut et skjema for å få mer informasjon, prøve en demo, laste ned noe eller foreta den etterlengde bestillingen.

  Kundedatabasen er “hjertet” i all direkte markedsføring

  En gjennomgang av funksjonen til en kundedatabase og hvordan den bør bygges opp for å kunne brukes i direkte markedsføring.

  Direkte markedsføring

  Et interaktivt markedsføringsystem hvor ett eller flere medier benyttes for å skape en målbar reaksjon.

  Konsekvensene av å endre målgruppe

  Å bytte eller endre målgruppen kan ha dramatiske konsekvenser for virksomheten, enten vi bytter, utvider eller innskrenker den.

  Målgruppe beskrivelse

  For å kunne bruke målgruppe definisjon i operativ markedsføring, kreves det informasjon om hvem kunden er.

  Generalforsamling

  En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap. Her går vi igjennom hvordan møte avholdes.

  Markedssegmentering

  En gjennomgang av hva markedssegmentering er og hvordan man kan bruke segmenteringsteknikker til å splitte et marked opp i mindre markedssegment.

  Målgruppevalg

  Hvilke markeder, segmenter og kundegrupper virksomheten bør velge som sin målgruppe er avhengig av en rekke faktorer. For eksempel:

  Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier

  Tidligere var beliggenheten det avgjørende suksesskriteriet i alle vekststrategier. I den digitale verden er det ikke beliggenheten, men markedet som teller.

  Markedsvekst og beregning av vekstpotensial

  Vi kan ikke velge vår fremtidige målgruppe uten at vi samtidig kartlegger de ulike kundegruppenes vekstpotensial.

  Målgruppe

  Kunden vil alltid velge det tilbudet som gir dem størst kundeverdi i forhold til de behov og forventninger de har til sluttresultatet

  Potensielle feilkilder ved kvalitative undersøkelser / metoder

  I kvalitative undersøkelser ønsker vi et kategori representative utvalg, og vi er derfor opptatt av å prøve å finne ut om undersøkelseenhetene våre er representative for kategorien de representerer.

  Innovasjonen og entreprenørens research fase

  Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

  Pilotundersøkelse

  En forundersøkelse som gjennomføres ved uklare problemstillinger. Baserer seg på et eksplorerende design

  Risikovurdering av intern og ekstern risiko

  All innovasjon er forbundet med en stor risiko som vi må prøve å redusere.

  Servicekonseptet i serviceledelsesystemet

  Selv om servicemedarbeiderne utgjør kjernen i servicesystemet, har serviceledelse lite mening hvis ikke servicebegrepet er definert

  Serviceleveransesystemet

  Denne dimensjonen av serviceledelsesystemet omfatter den operative og fysiske delen av serviceapparatet.

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studie

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

  Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse)

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)

  Hva er verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk), og hva er forskjellen mellom disse to kommunikasjonsformene?

  Kommunikasjon

  Definisjon av begrepet "kommunikasjon" og de sentrale begrepene i definisjonen, sammen med hvilke kommunikasjonmodeller som finnes