Fagartikler innen merkantile fag

Under finner du en alfabetisk oversikt over våre artikkel kategorier. Klikk på den artikkel kategorien du ønsker oversikt over.

 • Kategorier
 • Antall artikkelkategorier: 305
  Antall fagartikler totalt: 3072

  De siste artikleneDe mest leste

  De siste 20 artiklene

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Online undervisningsplattformer

  De siste årene har undervisning over internett blitt utrolig populært, og det gir fullstendig mening. Hvorfor begrense potensialet ditt til undervisningsmulighetene i ditt nærområde

  Globalisering

  Hvilke muligheter og trusler gir globaliseringen av verden for dagens virksomheter? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.
  algoritme

  Digital strategi (IKT-strategi)

  En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.
  it-stategi

  IT-strategi

  En langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål

  Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

  En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

  Hvordan lykkes når man studerer på nettet

  Under det siste året er det nok veldig mange av oss som har studert på nettet, enten fordi det ikke har vært mulig å...

  Aksjer som ekstrajobb

  Kjøp og salg av aksjer har blitt en stadig mer vanlig og populær måte, spesielt blant studenter, å tjene litt ekstra penger i tillegg...

  Informasjonssystem

  Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

  Digital markedsstrategi

  En langsiktig plan som forteller hvordan virksomhetens digitale markedsføring skal legges opp for å nå sitt digitale markedsmål. 

  Bannerannonser

  En bannerannonse er en annonse på en nettside, normalt med samme bredde som hovedartikkelen eller sidebaren, men dette er ikke noe krav. Bannerannonsene finnes i alle størrelser.

  Hva skiller digital markedsføring fra tradisjonell markedsføring?

  Som et resultat av digitaliseringen av samfunnet og paradigmeskiftet fra analoge til digitale signaler har digital markedsføring fått en stadig viktigere rolle i virksomheten markedsføring.

  E-postmarkedsføring (e-marketing)

  En gjennomgang av hva epostmarkedsføring er og hvordan du bruker denne form for markedsføring for å få suksess.

  Digitale kanaler og virkemidler

  Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

  Budskap og løfte

  Budskapene i massemedia kan deles inn i to hovedgrupper; «faktastoff» og «fiksjon». Ved å kombinere fakta og fiksjon får vi «faksjon».

  Internett sin historie

  Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.

  Digital markedsføring

  Digital markedsføring er alle markedstiltak en aktør foretar seg for å nå en målgruppe ved bruk av digitale kanaler.

  Nettside og nettsted

  En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

  Viral markedsføring

  Viral markedsføring er konsepter og budskap av en slik karakter at det "kopierer og sprer seg selv.

  E-handel (elektronisk handel)

  Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

  Topp 20

  Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

  Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

  Induktiv og deduktiv studier

  Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

  PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

  PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

  Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

  Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

  Konkurrentanalyse («5 forces»)

  En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

  Sosialiseringsprosessen

  Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

  De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

  De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

  Språklige virkemidler

  Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

  Forskningsdesign

  Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

  Direkte- og indirekte kostnader

  Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

  Beregning av sosiale kostnader

  Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

  Maslows behovspyramide

  Hvilke behov mennesker har, har psykologen A.H.Maslow utviklet en teori om. Den er nå allment anerkjent og kalles Maslows behovhierarki.

  SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

  En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

  Stillingsinstruks ( stillingsbeskrivelse )

  En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

  Moral og etikk

  Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

  Selvkost og selvkostmetoden

  En gjennomgang hvordan vi kalkulerer salgsprisen og resultatet etter selvkostmetoden, både etter metoden for singel og tilleggskalkulasjon

  Herzbergs to-faktorteori

  De aspektene av arbeidet som skapte tilfredshet i jobben, for motiveringsfaktorer, og de aspektene som skapte utilfredshet, for hygiene-faktorer.

  Darwin sin evolusjonsteori

  Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

  Selvbestemmelsesteorien

  Når medarbeidernes behov for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet samtidig er tilstede vil deres motivasjon øke og vedvare.

  Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

  En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.