Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 15 av 20 artikler om Innovasjon

    Denne artikkelen er del 1 av 18 artikler om Innovasjonsmodell


Innovasjonsmodell 

Når vi snakker om en innovasjonsmodell mener vi:

“En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon”

De første innovasjonsmodellene var linære modeller som så på innovasjon som en stegvis prosess med en start og ende. Idag ser stadig flere forskere og vitenskapen på en innovasjon som en sirkulær prosess som aldri ender, men som er i stadig utvikling.

Det finnes idag mange ulike innovasjonsmodeller som prøver å forklare hvordan innovasjonsprosessen bør legges opp. Hvordan de er utformet er avhengig av hva slags innovasjon vi snakker om. Det som er viktig i denne sammenheng er at for å unngå i disharmoni med markedet på lengre sikt trenger virksomheten innovasjon og nytenkning på alle nivåer i organisasjonen.

Innovasjonsmodellen og innovasjonsstrategien vi velger å benytte for å styre innovasjonsprosessen må imidlertid omfatte absolutt alt. Fra produktutvikling, effektivisering av rutiner og produksjonsprosesser til tekniske løsninger, kundepleie, service, markedsføring, ledelse, økonomistyring, organisasjonsutvikling. Samtidig som vi må se på organisasjonen og innovasjonsarbeidet som et «dynamisk organ» som er under stadig utvikling. I motsatt fall vil organisasjonen og innovasjonsevnen stagnere og miste konkurransekraft til de som ser utviklingen og griper sjansen.

Den lineære innovasjonsmodellen

Den lineære innovasjonsmodellen ble utviklet i perioden 1920-1950 av ulike forfattere. Modellen består av en trinnvis prosess og baserer seg på at ideer og konsepter til nye innovasjoner stammer fra forskningsmiljøer i eller utenfor bedriften. Modellen beskriver en lineær innovasjonsprosess der stegene gjennomføres fortløpende. Det er liten eller ingen kommunikasjon mellom de ulike aktivitetene.

I den lineære innovasjonsmodellen starter vi med en idé og ender opp med å ta idéen i bruk. Arbeidet som skjer mellom disse to endepunktene er innovasjonsprosessen.

I den lineære modellen karakteriseres innovasjonsprosessen av spesialisering og atskillelse. Forskning og utvikling innen foretak atskilles fra produksjon, og det forekommer lite toveis kommunikasjon mellom de to typene aktiviteter. 

Modellen ble utviklet for å forklare hvordan bedrifter kunne gjennomføre innovasjoner og øke konkurransekraften i en tidsepoke med et fordistisk perspektiv. Modellen har imidlertid møtt mye kritikk opp gjennom årene for at den er for stegvis og logisk, uten interaksjon mellom stegene i innovasjonsprosessen og kompleksiteten som finnes i alle menneskelige systemer. Det hevdes at modellen er for statisk og lineær. 

innovasjonsprosessen

Invensjon, kommersialisering og diffusjon er tre hovedfasene i enhver innovasjonsprosess. For at noe skal kunne kalles en innovasjon må den gjennom alle tre fasene. Den første fasen kalles invensjon, og er ide-, vurdering-, valg-, utvikling- og testfasen.

Den neste fasen er kommersialiseringsfasen, som går ut på å få produktet ut på markedet. Kommersialiseringen er en viktig del av innovasjonsfasen, for det er den som gjør det mulig for kunden å få tak i produktet.

Når man har gjort dette går man over i diffusjonsfasen. Dette er spredning av innovasjonen. Denne fasen handler om at innovasjonen slår an, og blir populær blant
kundene. Når alle fasene er fullført kan man kalle produktet eller tjenesten en
innovasjon, og si at innovasjonsprosessen er ferdig.

linear-innovasjonsprosess

En annen lignende lineærmodell har Tidd og Bessant (2009) laget. De deler innovasjonsprosessen inn i fire faser:

 1. Ide søk
 2. Utvikling og valg
 3. Implementering
 4. Effekter og gevinster

Innovasjonsprosessen starter med Søk-fasen, hvor vi søker etter idéer både internt og eksternt. Et utgangspunkt for en idé kan være en utfordring, en mulighet eller ny innsikt.

Den andre fasen er utvalgsfasen eller prioriteringsfasen. I denne fasen blir idéer prioritert eller arkivert. Noen idéer må kanskje utvikles videre fra søk-fasen, for å danne et godt beslutningsgrunnlag for de ulike idéene kan det lages forretningsplaner. Utfordringen i denne fasen er den underliggende usikkerheten nye idéer har. Det er vanskelig å vite hvilke idéer som blir vellykkede og hvilke som er vanskelige å gjennomføre.

Fase tre er implementeringsfasen. I denne fasen blir idéen implementert i virksomheten, eller settes ut i markedet.

Den fjerde fasen har som mål å se på effekten og gevinsten av innovasjonen. Verdiskapingspotensialet i den nye idéen skal maksimeres og idéen må kanskje beskyttes. Den siste fasen kan også brukes til å ta lærdom av innovasjonsprosessen – hva fungerte bra, og hva fungerte mindre bra – samt å planlegge hvordan man bør gå frem neste gang (Tidd & Bessant, 2009).

En tredje lignende lineær innovasjonsmodell er innovasjonsmodellen til NSB som er vist under.

nsb-innovasjonsmodell

 • Utforske-fasen handler om å generere, samle og strukturere innsikt på sentrale områder.
 • Sette retning-fasen handler om å definere utfordringer og planlegge gjennomføringer.
 • Skape-fasen handler om å generere, registrere og prioritere ideer.
 • Utrede-fasen handler om å utrede og teste utvalgte ideer, i tillegg til å beslutte gjennomføring.
 • Implementering-fasen handler om å implementere ideer.
 • Lansere-fasen handler om å lansere ideen i henhold til eksisterende prosesser og rutiner.

Innovasjonshjulet

Innovasjonshjulet ser ikke på innovasjonen som en lineær prosess, men som en sirkulær prosess som aldri tar slutt. Innovasjonshjulet kan illustreres slik:

innovasjonshjulet

“Hva-fasen” går ut på å identifisere muligheter, innsamling av data og analysering av disse, før man til slutt utformer konsepter som kan møte brukernes behov.

Når dette er gjort går vi over til ”hvordan-fasen”, hvor vi konseptualiseres løsningen. Her blir det utviklet eventuelle prototyper, og testing av disse, før innovasjonen til slutt implementeres.

Modellene over viser at modellen til Smith (2010) og modellen til Hoholm og Huse
(2008). Begge modellene går i hverandre, da de inneholder de samme elementene. Hoholm og Huse sitt ”Innovasjonshjul” inneholder imidlertid flere elementer.

Den interaktive innovasjonsmodellen

En nyere modell som bedre tar inn over seg kompleksiteten i innovasjonsprosesser og behovet for kommunikasjon og iterasjoner er den interaktive innovasjonsmodellen til Clark og Guy (1998, s. 367).

interaktive-innovasjonsmodellen

Den interaktive innovasjonsmodellen tilfører et utvidet syn på innovasjonsprosesser. Innovasjoner skapes i samhandling mellom flere aktører. F.eks. kan tilbakemelding og samarbeid med kunder, FoU-miljø og leverandører være en kilde til innovasjonsaktivitet (Fagerberg, 2003). 

Agile development

Agile development er en metode som går ut på å endre måten vi arbeider på i en bedrift. Det finnes mange ulike agile metoder, blant disse finnes Lean Development, ASD, Scrum, eXtreme Programming, crystal methods, FDD og DSDM. Disse er alle innenfor agile development, og de er mest brukt innen sofware- utvikling (Highsmith &
Cockburn 2001). Det er likevel mange likhetstrekk blant alle disse ulike versjonene innen agile. Highsmith & Cockburn(2001) nevner seks fellesnevnere:

 1. En sterk visjon som sørger for at arbeidet alltid vektlegger virksomhetens verdier.
 2. Generell informasjon om prosjektet, som risikoer, kundegrupper og marked bør redegjøres for i et eget dokument.
 3. Korte og funksjonsdrevne sykluser med endringer på produktet.
 4. Konstant tilbakemelding gjennom morgenmøter og workshops.
 5. Kundeinvolvering gjennom samarbeid mellom utviklere og kunden.
 6. Teknisk ekspertise for å sørge for at produktet har en høy standard som et konkurransefortrinn

Agile blir presentert mer som en holdning til arbeidet, fremfor en oppskrif på hvordan man skal arbeide. Metoden har ulike prinsipper, og av dem kan man trekke frem trinnvis evaluering og utvikling, altså at man arbeider med å utvikle produktet og lansere endringer innen en tidsperiode på mellom 2 uker og 4 måneder.

Etter hvert trinn og lansering vurderer man arbeidet i en workshop. I tillegg vektlegges ”sweet spots”, altså den perfekte balanse med antall ansatte på et prosjekt, hvor man sitter og hvor lang tid man bruker mellom hvert trinn. Det er i denne metoden mye fokus på menneskene i virksomheten, samarbeidet mellom de ansatte og å effektivisere
arbeidsmetoden (Cockburn & Highsmith 2001).

Kilder:

 • Blom, Framnes og Thjøme – «Markedsføringsledelse» (1994)
 • Highsmith, J. & Cockburn, A. (2001). Agile sofware development: Te business of
  innovation. Computer, 34 (9): 120-127.
 • Tidd, J., & Bessant, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological, market
  and organizational change. Chichester: Wiley.
 • Smith, D. (2010). Exploring innovation: McGraw-Hill Higher Education.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Entreprenør- og grunderegenskaperSuksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Entreprenør- og grunderegenskaper
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Research fasen til entreprenøren
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonsprosessenSuksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsmodell

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Aktivitets- og Stage-Gate-modellen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsmodell
 • Aktivitets- og Stage-Gate-modellen
 • Identifisere forbedringsområdene for innovasjonen
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Workshop (arbeidsmøte, arbeidsseminar og arbeidsgruppe)
 • Brainstorming ( Idédugnad )
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Research fasen til entreprenøren
 • Idevurdering og økonomisk analyse av potensialet
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • Lanseringsstrategi