Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en endringsmodell?

Når vi snakker om endringsmodell mener vi:

“Modeller som gir oss et forenklet bilde av virkeligheten, slik at vi kan benytte den som en mal for hvordan vi skal gjennomføre en endring”.

Hvilke endringsmodeller og endringsperspektiv vi bør velge som utgangspunkt for endringsarbeidet er avhengig av hva slags endringer vi ønsker å gjennomføre og situasjonen vi står ovenfor.

To typer endringsmodeller

Vi skiller i prinsippet mellom to typer endringsmodeller:

  1. Personlige endringsmodeller – modeller som forteller hvordan et individ kan endre sin atferd, f.eks. sin livsstil
  2. Organisatoriske endringsmodeller – modeller som forteller hvordan en organisasjon kan gjennomføre en endring for å oppnå harmoni med omgivelsene igjen.

Siden vi har tatt for oss personlige endringer i en egen artikkel tar vi har kun for oss organisatoriske endringsmodeller.

Organisatoriske endringsmodeller

Mens de personlige endringsmodellene viser hvordan vi som individer kan endre vår atferd, viser de organisatoriske hvordan vi kan endre organisasjonens atferd.

Det er stor forskjell på å få til meningsendringer i forhold til en prosessendring. Valg av endringsmodell og løsningperspektiv må derfor alltid sees i lys av:

  • hva slags endringer som ønskes gjennomført,
  • kulturen vi skal gjennomføre endringene i
  • situasjonen vi står ovenfor.

endringsprosessen

Det finnes en rekke enkle modeller som tar for seg hvordan man bør gjennomføre en endring. Hovedfokuset i alle disse modellene er imidlertid det samme. De bygger hovedsakelig på følgende fase-modell:

  1. Definer nødvendigheten for endring.
  2. Definer ønsket fremtid situasjon eller en visjon, samt hvilke delmål som skal nås underveis.
  3. Avvikl nåtiden, og jobbe mot ønsket fremtid.
  4. Iverksett aktiviteter for å gå fra nåtid til fremtid.
  5. Påse at bedriften opprettholder endringene.

De mest kjente endringmodellene innen organisasjonsutvikling og endringsledelse er:

Beckhard og Pritchard sin endringsmodell

Beckhard og Pritchard (1992) beskriver endring som en prosess som inneholder tre tilstander eller faser:

”a present or current state, a transition state, a changed state”.

Disse fasene kan oversettes til norsk som følger: før-situasjonen, overgangen og fremtiden.

Force-field modellen for endring

endringsmodell

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss