Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 27 av 27 artikler om Spørreskjema design

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen. Ingen markedsfører eller forsker er så dyktig at han kan lage et spørreskjema som ikke treger å bli testet.

Her tester man om respondentene forstår alle spørsmålene, og om man får målt det man egentlig ønsker å måle.

Ofte er det nødvendig med flere runder med endringer og nye tester, før det endelige spørreskjemaet er klart. Vanligvis tar man 8- 15 intervjuer i en pretest.

For å få utformet et mer nyansert spørreskjema kan det være en ide å først gjennomføre et ustrukturert intervju. Gjennom svarene og problemstillingene respondentene kommer med vil gi forskeren ideer om hvordan spørsmålene bør stilles for å fange opp alle sidene ved det fenomenet en ønsker å forske på.

Endringer og endelig utforming

Hver gang et spørsmål er blitt endret vesentlig, bør man gjennomføre en ny test. Først når man ikke kan finne flere svakheter i spørreskjemaet kan man gjennomføre selve undersøkelsen.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Utforming av postale utsendelser
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming