Domene og webhotell fra OnNet.no

Tanteteoriene er 1 av 4 grupper teorier vi kan bruke for å forklare styrets sammensetning og funksjon.

Hva er et tantestyre?

Tantestyrer er styrer som er dannet fordi aksjeloven krever at bedriften har et styre. Slike styrer er preget av:

  • Styret har kun en formell karakter (fordi loven krever det)
  • Styret er passive og styremedlemmenes kompetanse brukes ikke

I slike styrer stilles det stilles sjelden spørsmål ved om styrene gjør det som forventes av dem. Huse (2007) nevner tre teorier innenfor denne gruppen:

  1. Eiendomsrettsteori
  2. Legalistiskorientert teori
  3. Ledelseshegemoniteori

Eiendomsrettsteori (property rights-theory)

Eiendomsrett handler om kapital, kunnskap og rettigheter og avhengighet. Skillet ligger i

  1. eiendomsrett
  2. beslutningsrett

Aksjonærene bidrar med kapital og har således eiendomsrett. Aksjonærene bør arbeide sammen som et team for å få best mulig avkastning på sine investeringer. Dersom et selskap har svært mange aksjonærer og samtlige aksjonærer skal være med å bestemme, vil kostnadene øke. Dessuten vil ansvaret for beslutningene pulveriseres. Vi trenger derfor et styre som kan ta over denne funksjonen på vegne av aksjonærene.

I følge denne teorien er styrets jobb å definere eiendomsretten, koordinere og sikre felles interesser. Styret setter agendaen for møtet og tar beslutningene. Styremedlemmene forventes å representere eiernes rettigheter, alternativt være aksjonærer, sier Huse (2007). De som sitter i styret bør være personer som representerer de aksjonærene som tillegger selskapet verdi, tar risiko og har strategisk informasjon (Huse 2007).

Legalistisk teori (legalistic perspective)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss