Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva Transformasjonsledelse er, hva som kjennetegner denne ledelsesformen og hva som skiller den fra transaksjonsledelse.

Definisjon av transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelseteorier, og er en ledelseteori som ble lansert av Burns i 1978. Bruns skrev da at transformasjonsledelse:

“appellerer til medarbeideres moralske verdier i et forsøk på å øke dere bevissthet om etiske forhold, og å mobilisere medarbeidernes energi og ressurser for å forandre  organisasjonen de er medlem av”.

Bass (1985) videreførte Burns tanker rundt transformasjonsledelse ved å si at transformasjonsledelse innebærer at lederen endrer og motiverer medarbeiderne gjennom:

  • å gjøre dem mer bevisst på konsekvensene av arbeidsoppgaver
  • å få dem til å gå utover egen interesse for fellesskapets skyld
  • å aktivere høyere rangerte behov hos medarbeiderne (Yukl, 2006)

Viktige kjennetegn ved transformasjonsledelse er:

  • Lederen går foran som gode rollemodeller
  • Opptatt av å utvikle medarbeideres fulle potensiale
  • Drives av sterke indre verdier og idealer
  • Flinke til å motivere medarbeiderne til ytelser utover egeninteresser

Transformasjonsledelse som ledelsesteori som fokuserer på fire dimensjoner (4-I`er) en leder må beherske og kontinuerlig jobbe med å forbedre for å bli en god leder. Disse fire dimensjonene henger sammen og påvirker gjensidig hverandre (se illustrasjonen under).

transformasjonsledelse
Modell for transformasjonsledelse

Krever en klar visjon og klare mål

Kaufmann og Kaufmann (2009:351) forklarer transformasjonsledelse slik:

”DET VESENTLIGE ELEMENTET I TRANSFORMASJONSLEDELSE ER AT LEDELSEN SAMMEN MED MEDARBEIDERNE KLARER Å OMFORME (TRANSFORMERE) SELVE IDEEN OM HVA VIRKSOMHETEN ER OG SKAL VÆRE, OG AT DE KLARER Å SNU SNEVRE EGENINTERESSER I JOBBEN TIL KOLLEKTIVT ENGASJEMENT HVOR HVER ENKELT BIDRAR TIL Å REALISERE ORGANISASJONENS VISJONER” 

Transformasjonsledelse består dermed av å utvikle en klar visjon mot noe som skal forbedres. En “drøm” om hvordan fremtiden vil se ut for virksomheten. Visjonen går ofte utover rene, økonomiske og organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet. F.eks kan visjonen i tillegg fremheve verdier som  ansvarlighet og integritet.

Visjonen må så støttes av klare mål og belønninger fra lederens side for å oppnå best mulig innsats og kvalitet i arbeidet fra medarbeiderne. Belønningene er her ikke primært materiell belønninger, men inherente og sosiale belønninger. I motsetning til transaksjons lederen blander her transformasjons lederen seg ikke inn i arbeidsmetodene til medarbeiderne så lenge målene blir nådd.

At transformasjonsledelse går ut på å utvikle en motiverende visjon og klare mål går også tydelig frem av Wikipedia`s definisjon av transformasjonsledelse:

“Transformasjonsledelse består i å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, dette er ofte mål som går utover rene, organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet”.

Det motsatte av transaksjonsledelse

Det er vanlig å si at tranformasjonsledelse er et motsatte av transaksjonsledelse. Denne artikkelen må derfor leses i lys av artikkelen om transaksjonsledelse. Andre sammenligner transformasjons- og transaksjonsledelse med den klassiske X/Y-teorien om ledelse. I en slik sammenligning vil transaksjonsledelse være X-teorien, mens transformasjonsledelse representerer Y-teorien.

Siden vi kan dele dagens ledelseteorier inn i to grupper, tranformasjonsledelse og transaksjonsledelse, kan vi ikke forklare hva transformasjonsledelse er i en enkel artikkel. Dette fordi transaksjonsledelse er en samlebetegnelse for flere hundre ledelseteorier. Over halvparten av alle artiklene om ledelse som du finner på sidene våre kan kategoriseres som transformasjonsledelse. For å fult ut forstå hva transformasjonsledelse er og hvordan du bruker transformasjonsledelse med suksess må du lære deg de viktigste teoriene i denne kategorien av ledelseteorier, og se disse teoriene opp mot teoriene vi med en fellesbetegnelse kaller transaksjonsledelse.

Den største forskjellen mellom transformasjonsledelse og transaksjonsledelse kan sammenfattes i en setning:

“Transformasjonsledelse innebærer å gjøre de riktige tingene, i motsetning til transaksjonsledelse som består i å gjøre ting riktig”.

Klassiske lederstiler i kategorien transaksjonsledelse er: Autoritær og kommanderende lederstil, resultatorientert-, koordinerende-, spesialist– og faglig lederstil, mens verdibasert ledelse og HR ledelse er eksempler på ledelsestiler i kategorien transformasjonsledelse. Denne listen er ikke uttømmende, men gir det forhåpentligvis en ide om den grunnleggende forskjellen mellom transaksjon- og transformasjonledelse.

Sentrale kvalifikasjoner hos lederen innen transformasjonsledelse er evne til å inspirere medarbeiderne til engasjement for organisasjonens visjon og mål. Dette er karismatisk rollemodeller som motiverer og inspirerer, viser omtanke for hver enkelt og er åpen for at de ansatte stiller spørsmål og foreslår endringer (Hetland, 2005).

Kjennetegn på transformasjonsledelse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.