Lightspeed webhotell
I denne artikkelserien vil du lære hva Transformasjonsledelse er, hva som kjennetegner denne ledelsesformen og hva som skiller den fra transaksjonsledelse.
transformasjonsledelse
Modell for transformasjonsledelse

Definisjon av transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelseteorier, og er en ledelseteori som ble lansert av Burns i 1978. Bruns skrev da at transformasjonsledelse:

appellerer til medarbeideres moralske verdier i et forsøk på å øke dere bevissthet om etniske forhold, og å mobilisere medarbeidernes energi og ressurser for å forandre på de organisasjonene de er medlem av.

Bass (1985) videreførte Burns tanker rundt transformasjonsledelse ved å si at transformasjonsledelse innebærer at lederen endrer og motiverer medarbeiderne gjennom:

  • å gjøre dem mer bevisst på konsekvensene av arbeidsoppgaver
  • å få dem til å gå utover egen interesse for fellesskapets skyld
  • å aktivere et høyere ordens behov hos medarbeiderne (Yukl, 2006)

Kaufmann og Kaufmann (2009:351) forklarer transformasjonsledelse slik:

”DET VESENTLIGE ELEMENTET I TRANSFORMASJONSLEDELSE ER AT LEDELSEN SAMMEN MED MEDARBEIDERNE KLARER Å OMFORME (TRANSFORMERE) SELVE IDEEN OM HVA VIRKSOMHETEN ER OG SKAL VÆRE, OG AT DEN KLARER Å SNU SNEVRE EGENINTERESSER I JOBBEN TIL KOLLEKTIVT ENGASJEMENT HVOR HVER ENKELT BIDRAR TIL Å REALISERE ORGANISASJONENS VISJONER” 

Wikipedia definerer transformasjonsledelse slik:

Transformasjonsledelse består i å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, dette er ofte mål som går utover rene, organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet.


Hva er transformasjonsledelse?

Transformasjonsledelse er ledelse som er rettet mot å inspirere medarbeidere til
engasjement for organisasjonens mål og visjoner. I dag hvor vi ser stadig raskere og mer dyptgripende endringer i våre rammebetingelser enn tidligere har fått behov for mer tilpasningsdyktige og fleksible ledere. Ledere som arbeider effektivt i miljøer som endrer seg raskt, og som er flinke til å tilpasse seg endrede omgivelser gjennom å være flinke til å generere kreative løsninger på komplekse problemer. Bass kalte denne type ledelse for transformasjonsledelse.

Det er vanlig å si at tranformasjonsledelse er et motsatte av transaksjonsledelse. Andre sammenligner transformasjons- og transaksjonsledelse med den klassiske X/Y-teorien om ledelse. I en slik sammenligning vil transaksjonsledelse være X-teorien, mens transformasjonsledelse representerer Y-teorien.

Den største forskjellen mellom transformasjonsledelse og transaksjonsledelse kan sammenfattes i en setning:

Transformasjonsledelse innebærer å gjøre de riktige tingene, i motsetning til transaksjonsledelse som består i å gjøre ting riktig.

Transformasjonsledelse kan også ses på som motpolen til passiv-ledelse med unntak, også kalt laissez-faire-ledelse eller la-det-skure-ledelse.

I motsetning til tradisjonelle ledelsesteorier, som fokuserer på rasjonelle prosesser, så er
transformasjonslederne opptatt av emosjoner og verdier

Transformasjonsledelse defineres i teorien på bakgrunn av lederens effekt på de underordnede: De stoler på, beundrer, respekterer og er lojale overfor lederen, og de er motivert til å gjøre mer enn hva som er forventet. Bass hevder at medarbeiderne transformeres og motiveres ved at lederne gjør dem mer oppmerksomme på hvor viktig resultatet av oppgaven er.

Mens transaksjonsledelse går ut på å motivere underordnede til å prestere som forventet, går transformasjonsledelse ut på å motivere medarbeiderne til å prestere utover det som er forventet. Vi kan her trekke paralleller til indre og ytre motivasjon, hvor transformasjonsledelse spiller på individets indre motivasjon, mens transaksjonsledelse i stor grad handler om ytre motivasjon.

Transformasjonsledelse består i å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, dette er ofte mål som går utover rene, organisatoriske mål som for eksempel økt lønnsomhet. Eksempler på verdier i visjonen kan være ansvarlighet og integritet.

Transformasjonsledelse innebærer at lederen er en karismatisk rollemodell som motiverer og inspirerer, viser omtanke for hver enkelt og er åpen for at de ansatte stiller spørsmål i organisasjonen og foreslår endring (Hetland, 2005).

En effektiv leder benytter ofte både transaksjonsledelse og transformasjonsledelse, og disse stilene innebærer ikke gjensidig utelukkende prosesser. Den siste stilen som ofte analyseres sammen med transformasjons- og transaksjonsledelse, passiv-unngående ledelse, innebærer at lederen enten griper inn først når noe ikke går som planlagt, eller, i sin mest ekstreme grad, unngår å gjøre noe i det hele tatt.

Kjennetegn ved transformasjonsledelse

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg