Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler om Ledelse

    Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler om Organisering av organisasjonen

Lese tid (240 ord/min): 9 minutter
Dette er den første og mest grunnleggende av flere artikkelserier om ledelse. I denne artikkelserien vil du lære hva ledelse er, hva som gjør ledelse så vanskelig og hva som kjennetegner god ledelse.
Ledelse
Photo by Ruthson Zimmerman

Ledelse er et over hundre år gammelt fag som prøver å gi svar på hva som skal til for å styre en virksomhet mot ett langsiktig mål (visjon). Fokuset i denne artikkelserien er rettet mot hvordan lederen utfører sitt arbeid og løser sine oppgaver.

Definisjon: – Hva er en leder ?

Begrepet “leder” kommer fra det mer enn tusen år gamle engelske ordet “leader, som igjen kommer fra det angelsksiske ordet – laedare som betyr:

«å lede folk på en reise»

Å være en leder vil med andre ord si “å lede en gruppe mennesker på en reise” i utvidet forstand. Hva vi legger i dette kan best synliggjøres gjennom følgende eksempel:

Se for deg at du levde i Vikingtiden for over 1000 år siden og at du er blitt utpekt til å lede neste Viking tokt over til England. Hva vil din oppgave som leder da være? Før reisen har starter vil din jobb være å finne en passende båt, kart, mat, drikke, våpen, en god navigatør og krigere som går godt i sammen.

For kunne gjennomføre denne tokten på en best mulig måte er det en god ide å planlegge hele toktet før reisen starter slik at alle er forberedt på hva de har i vente og hva som er deres oppgave i de ulike fasene av reisen. Strategisk planlegging, også kalt strategisk ledelse, står derfor sentralt i all ledelse i dag.

Når reisen starter går jobben over til å fordele og koordinere arbeidet mellom besetningen på båten, holde en stabil kurs og sørge for ro og orden i båten. Ved ankomst går jobben ut på å lage en god slagplan og lede krigerne ut på tokt. Deriblant holde motivasjonen blant krigerne oppe, sørge for at skadede blir tatt hånd om og passe på at reglene man er blitt enige om på forhånd blir fulgt, slik at gruppen når sitt overordnede mål med toktet.

Når toktet er slutt er jobben å sørge for at alle kommer trygt hjem igjen og at alle får den rikdommen de forventet før de reiste på tokt til England. Som du ser er det å være en leder en oppgave som kan sammenlignes med å lede en gruppe mennesker på en reise mot et langsiktig mål (visjon). En mer presis definisjon er vanskelig å gi, da ledelse er situasjonsbestemt og er avhengig av en rekke forhold som vi vil komme tilbake til.

Lekmannsdefinisjon av ledelse

Hvis vi spør en “mann i gata” om hva ledelse er, vil vi høyst sannsynlig få en av følgende definisjoner:

Makt

En vanlig definisjon av lederskap er å si:

«Lederskap er evnen til å få andre til å gjøre det du vil»

Siden denne definisjonen setter likhetstegn mellom lederskap og makt, spenner den over både for mye og for lite. Utilslørt maktbruk har f.eks. ingenting med ledelse å gjøre. Likeledes er den for snever fordi den utelater mye av kunsten i lederskap.

Les mer: Ledelse og makt

Motivasjon og resultater

En annen lekmannsdefinisjon er:

«Lederskap er evnen til å motivere folk til å få ting gjort»

Å «få ting gjort» er essensen i all ledelse, da lederen kun vurderes ut fra resultatene lederen klarer å oppnå. Når organisasjonen ikke sine mål skyldes dette dårlig lederskap. Det samme hvis organisasjonen havner i disharmoni med markedet sitt. For å få ting gjort må de som skal utføre arbeidet være motivert til å gjøre det. En oppgave som er lederens oppgave. Godt lederskap er i de fleste øyne å skape trivelige arbeidsplasser som tjener gode penger.

Les mer: Motivasjon

Visjoner

En tredje dagligdags definisjon er denne: 

«Lederskap er å skape visjoner som alle tror på og arbeider for å nå»

Denne definisjonen tilføyer flere viktige elementer i definisjonen av lederskap. For eksempel påpeker den at lederskap går ut på å skape en mening med arbeidet som utføres. Noe som krever at vi har klare mål og strategier for det vi holder på med. Mål og strategier som er støttet opp under en visjon som alle tror på og arbeider etter.

Les mer: Visjon

Ledelse er å legge forholdene til rette

En fjerde lekmannsdefinisjon, som er populær blant deltakelsesorienterte ledere, er å si at lederskap går ut på å legge forholdene til rette. Slikt lederskap er deltakelsesfremmende,  demokratisk og hjelper medarbeiderne med å finne sin egen vei. En lederes oppgave er ikke å få det som han eller hun vil, men å bemyndige folk til å gjøre det de vil (Bolman/Deal-94).

Ledelse som funksjon, handling og rolle

I følge Watson, Klev og Vie (2014) må ledelse ses på og forståes som en:

 1. funksjon
 2. handling
 3. rolle

Ledelse som funksjon

Ledelse handler om oppgaveløsning. Lederens oppgave er å sørge for at alle oppgavene som er nødvendig for å skape det verditilbud virksomheten har lovet sine kunder blir skapt og levert i rett tid, sted, pris og kvalitet til kunden. Kun ved å løse alle sine oppgaver på en tilfredsstillende måte kan virksomheten nå sine langsiktige og kortsiktige mål.

Ledelse som handling

Ledelse går ut på å planlegge, organisere og legge forholdene til rette for at de handlingene som er nødvendig for at virksomheten skal nå sine mål oppstår. Dette vil være en serie samordnede aktiviteter som skal skape de handlingene og resultatene som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Ledelse som handling fokuserer derfor på de daglige aktivitetene, handlingene og resultatene som gruppen skal skape og er avhengig av i den daglige driften.

Ledelse som rolle

Til syvende og sist er det lederen som står ansvarlig for resultatene som skapes. Ledelse som rolle dreier seg om å sette sammen en velfungerende organisasjonsstruktur, hvor oppgavene er delegert til ulike roller som har ansvar og myndighet til å gjøre jobben de er satt til å gjøre. Rollefordelingen, organiseringen og samordningen av dem utgjør derfor en sentral del av lederollen.

Ledelse kjennetegn

Noen viktig kjennetegn ved ledelse er at ledelse er eller krever:

 • Metafysisk
 • Legimitet
 • Tillit
 • Autoritet
 • Situasjonsbestemt

Metafysisk

Ledelse er ikke en ting. Ledelse eksisterer bare i relasjoner, og bare i fantasien til partene i relasjonen. Ledelse krever derfor tilslutning og lojalitet fra de som skal ledes, noe som kun kan oppnås gjennom legitimitet, tillit og autoritet.

Legitimitet

Hvorfor skal folk høre på deg? Hvem har gitt deg makten til å fremstå som deres leder? En statsminister har sin legitimitet gjennom folkevalg, mens en CEO har sin legitimitet gjennom jobben de har fått av styret til eierne. For å kunne utøve lederskap kreves det legitimitet fra en autoritet som har myndighet til å gi deg denne legitimiteten og makten som er knyttet til denne lederrollen.

Tillit

For å kunne lede noen kreves det at de du skal lede har tillit til dine beslutninger, strategier og tiltak, hvis ikke vil de ikke følge dem. Tilliten er noe lederen må gjøre seg fortjent til og er noe som oppstår over tid etterhvert som lederen beviser sin lederkompetanse.

Autoritet

En leder uten makt til å sette sine beslutninger ut i livet, belønne ønsket atferd og straffe uønsket atferd er ingen leder – men en narr. Ledelse krever autoritet og den følger normalt med stillingens stillingsinstruks.

Situasjonsbestemt

De løsningene som fungerer i en situasjon eller virksomhet trenger ikke nødvendigvis å virke i en annen situasjon eller virksomhet. Ledelse er alltid situasjonsbestemt, hvor løsningen og virkemidlene vi benytter oss av må ses i forhold til situasjonen og målene vi skal nå.

Målorientert

Ledelse går ut på å lede en gruppe mennesker mot et mål. Har gruppen lederen skal lede ingen mål har arbeidet til gruppen heller ingen mening. Å være en leder går dermed ut på å sette et mål gruppen er enig i, forklare dem hvordan dette målet skal nås og lede dem mot dette målet gjennom å følge den strategien (veien) gruppen er blitt enig om.

Resultatorientert

Som allerede påpekt vurderes en leder kun ut i fra resultatene de klarer å oppnå. Når organisasjonen ikke sine mål skyldes dette dårlig lederskap, mens det er godt lederskap som er årsaken hvis organisasjonen eller avdelingen når sine mål. Dette helt uavhengig av hva lederen faktisk har gjort.

Ledernivå

Hvilket ansvar og oppgaver en leder har er ikke bare situasjonsbestemt og avhengig av hvilke mål som skal nås. Ansvaret og oppgavene til lederen er også avhengig av om lederen er en toppleder, mellomleder eller linjeleder. Ledernivået lederen befinner seg på avgjør med andre ord hvilket ansvar og oppgaver lederen har.

Jobber du som administrerende direktør, går lederjobben ut på å lede hele virksomheten i reisen mot å realisere virksomhetens visjon gjennom å følge en overordnet strategi. Er du ansatt som avdelingsleder i regnskapsavdelingen, går lederjobben ut på å lede de andre i regnskapsavdelingen gjennom de hindringer og utfordringer de vil møte i sitt daglige arbeid med å ferdigstille regnskapet i rett tid, med budsjetterte ressurser o.s.v.

Lederstil

For å oppnå godt lederskap kreves det at vi velger en lederstil som passer:

 • situasjonen organisasjonen befinner seg i.
 • målene som skal nås og strategiene som skal følges.
 • personligheten vår.

Kunnskap om lederstiler er derfor et must for å kunne lykkes som en leder i en moderne organisasjon. Av den grunn har vi laget en egen artikkelserie om lederstil som vi anbefaler at alle ledere leser.

Les mer: Lederstil

Hvordan bli en dyktig leder?

Nå som du har lært hva en leder er vil vi bruke resten av denne artikkelserien på å lære deg hva som kreves av deg for at du skal bli en dyktig leder. Noe som blant annet krever at du forstår hvorfor vi trenger ledere og hva som gjør lederskap så vanskelig?. F.eks. er det stor forskjell på å være en sjef og leder. Det er også stor forskjell på å lede en avdeling og hele virksomheten.

Selv om det er mulig å lære seg teorien om hva som kreves for å bli en dyktig leder er det i praksis ikke alltid så enkelt å bruke denne kunnskapen som du skulle tro. Dette fordi alle organisasjoner er komplekse, overraskende, bedragerske og uklare.

Ettersom godt lederskap er situasjonsbestemt er det umulig å komme opp med et standardsvar på hva som er godt lederskap. Når dette er sagt vet vi allikevel at effektive ledere kjennetegnes av at de bidrar til å etablere en visjon, sette standarder for prestasjoner, og gi retning til organisasjonens bestrebelser. De lykkes å skape en motiverende visjon som alle samles om. Samtidig som de er flinke til å skape tillit og bygge sosiale relasjoner og nettverk, både horisontalt og vertikalt i og utenfor organisasjonen. Dette er de klassiske kjennetegnene på hva som er godt lederskap. Les også vår artikkel om de klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere for mer informasjon om kjennetegnene til suksessrike ledere.

Til slutt i denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste lederoppgavene til en leder og den historiske utviklingen av ledelseteoriene for å gi deg et innblikk hvordan synet på ledelse har endret seg de siste hundre årene.

Oppsummerende definisjon av ledelse

La oss avslutte gjennomgangen av ledelse begrepet med en oppsummering definisjon av begrepet ledelse:

“Ledelse er en situasjonsbestemt funksjon, handling og rolle som vurderes etter hvilke resultater lederen oppnår. Lederens oppgave er å skape en motiverende visjon alle tror på og som forteller dem hva som er målet med jobben deres, og lage en strategi (plan) som forteller hvordan dette målet skal nås med bruk at de tilgjengelige ressursene.

Når dette er gjort er oppgaven å motivere medarbeiderne til å få ting gjort og veilede dem når de møter problemer og utfordringer, slik at de ikke mister kursen eller motivasjonen til å fortsette mot målet”.

Kilder:

 • Bolman & Deal (1996) – Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse
 • Vie, O. E. (2014). Personalansvar som hverdagsledelse – omsorg og emosjonelt arbeid. I R. Klev og O.E. Vie (red.). Et praksisbasert perspektiv på ledelse (s. 83 – 94). Oslo: Cappelen Damm AS.
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvorfor trenger vi ledere? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse (definisjon & beskrivelse)
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Ledelsesmyter
 • Hva gjør ledelse vanskelig?
 • Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap
 • Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre
 • Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesnivåer
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Lederoppgaver
 • Mintzberg sine lederroller
 • Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring
 • Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver
 • Lederstil
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Du leser nå artikkelserien: Organisering av organisasjonen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ledelseteorienes historiske utvikling
      Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelse (definisjon & beskrivelse)