Domene og webhotell fra OnNet.no

Dette er den første og mest grunnleggende av flere artikkelserier om ledelse. I denne artikkelserien vil du lære hva ledelse er, hva som gjør ledelse så vanskelig og hva som kjennetegner god ledelse.
Ledelse
Photo by Ruthson Zimmerman

Ledelse er et over hundre år gammelt fag som prøver å gi svar på hva som skal til for å styre en virksomhet mot ett langsiktig mål (visjon). Fokuset i denne artikkelserien er rettet mot hvordan lederen utfører sitt arbeid og løser sine oppgaver.

Definisjon: – Hva er en leder ?

Begrepet “leder” kommer fra det mer enn tusen år gamle engelske ordet “leader, som igjen kommer fra det angelsksiske ordet – laedare som betyr:

«å lede folk på en reise»

Å være en leder vil med andre ord si “å lede en gruppe mennesker på en reise” i utvidet forstand. Hva vi legger i dette kan best synliggjøres gjennom følgende eksempel:

Se for deg at du levde i Vikingtiden for over 1000 år siden og at du er blitt utpekt til å lede neste Viking tokt over til England. Hva vil din oppgave som leder da være? Før reisen har starter vil din jobb være å finne en passende båt, kart, mat, drikke, våpen, en god navigatør og krigere som går godt i sammen.

For kunne gjennomføre denne tokten på en best mulig måte er det en god ide å planlegge hele toktet før reisen starter slik at alle er forberedt på hva de har i vente og hva som er deres oppgave i de ulike fasene av reisen. Strategisk planlegging, også kalt strategisk ledelse, står derfor sentralt i all ledelse i dag.

Når reisen starter går jobben over til å fordele og koordinere arbeidet mellom besetningen på båten, holde en stabil kurs og sørge for ro og orden i båten. Ved ankomst går jobben ut på å lage en god slagplan og lede krigerne ut på tokt. Deriblant holde motivasjonen blant krigerne oppe, sørge for at skadede blir tatt hånd om og passe på at reglene man er blitt enige om på forhånd blir fulgt, slik at gruppen når sitt overordnede mål med toktet.

Når toktet er slutt er jobben å sørge for at alle kommer trygt hjem igjen og at alle får den rikdommen de forventet før de reiste på tokt til England. Som du ser er det å være en leder en oppgave som kan sammenlignes med å lede en gruppe mennesker på en reise mot et langsiktig mål (visjon). En mer presis definisjon er vanskelig å gi, da ledelse er situasjonsbestemt og er avhengig av en rekke forhold som vi vil komme tilbake til.

Lekmannsdefinisjon av ledelse

Hvis vi spør en “mann i gata” om hva ledelse er, vil vi høyst sannsynlig få en av følgende definisjoner:

Makt

En vanlig definisjon av lederskap er å si:

«Lederskap er evnen til å få andre til å gjøre det du vil»

Siden denne definisjonen setter likhetstegn mellom lederskap og makt, spenner den over både for mye og for lite. Utilslørt maktbruk har f.eks. ingenting med ledelse å gjøre. Likeledes er den for snever fordi den utelater mye av kunsten i lederskap.

Les mer: Ledelse og makt

Motivasjon og resultater

En annen lekmannsdefinisjon er:

«Lederskap er evnen til å motivere folk til å få ting gjort»

Å «få ting gjort» er essensen i all ledelse, da lederen kun vurderes ut fra resultatene lederen klarer å oppnå. Når organisasjonen ikke sine mål skyldes dette dårlig lederskap. Det samme hvis organisasjonen havner i disharmoni med markedet sitt. For å få ting gjort må de som skal utføre arbeidet være motivert til å gjøre det. En oppgave som er lederens oppgave. Godt lederskap er i de fleste øyne å skape trivelige arbeidsplasser som tjener gode penger.

Les mer: Motivasjon

Visjoner

En tredje dagligdags definisjon er denne: 

«Lederskap er å skape visjoner som alle tror på og arbeider for å nå»

Denne definisjonen tilføyer flere viktige elementer i definisjonen av lederskap. For eksempel påpeker den at lederskap går ut på å skape en mening med arbeidet som utføres. Noe som krever at vi har klare mål og strategier for det vi holder på med. Mål og strategier som er støttet opp under en visjon som alle tror på og arbeider etter.

Les mer: Visjon

Ledelse er å legge forholdene til rette

En fjerde lekmannsdefinisjon, som er populær blant deltakelsesorienterte ledere, er å si at lederskap går ut på å legge forholdene til rette. Slikt lederskap er deltakelsesfremmende,  demokratisk og hjelper medarbeiderne med å finne sin egen vei. En lederes oppgave er ikke å få det som han eller hun vil, men å bemyndige folk til å gjøre det de vil (Bolman/Deal-94).

Ledelse som funksjon, handling og rolle

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss