Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 21 av 32 artikler om Kunnskapsledelse

    Denne artikkelen er del 13 av 19 artikler om Digitalisering

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

Hva er digital modenhet?

Digital: Begrepet digital viser til i hvilken grad vi har:

Modenhet: Selve begrepet modenhet henviser til i hvilken grad noe er modent. Jo mer modent noe er, jo større er også modenheten, sier vi. Med modent menes i hvilken grad noe er utviklet. Mennesker modnes f.eks. med alderen, hvor vi utvikles fra å være baby, barn, tenåring til å bli en ungdom, voksen, middelaldrende og gammel person. Modenheten angir hvor i denne utviklingsprossen vi befinner oss i. Lav modenhet betyr at vi befinner oss i begynnelse av denne utviklingsprosessen, mens høy modenhet betyr at vi nærmer oss slutten av den.

Setter vi disse to begrepene sammen får vi digital modenhet.

Hvorfor er digital modenhet viktig?

Svaret er enkelt: – For at det skal være mulig å digitalisere noe eller ta i bruk digital teknologi som et verktøy for utføre dagens manuelle arbeidsoppgaver eller verdikjeder kreves det at organisasjonen og de ansatte har tilstrekkelig digital modenhet til at dette lar seg gjennomføre. Vet ingen hvordan man sender en e-post eller føler seg komfortable med denne form for kommunikasjon sier det seg selv at det vil være vanskelig å gå over til utelukkende e-postkommunikasjon internt i organisasjonen.

Uten digital modenhet er det kort sagt umulig å lykkes med endringsprosesser som går ut på å digitalisere hele eller deler av verdikjeden, arbeidsoppgavene eller ta i bruk digitale verktøy.

Måling av digital modenhetsgrad

Selv om en måling av digital modenhetsgrad ikke gir oss svar på hvilke mål og strategier vi bør følge, gir en slik måling en relativ vurdering av virksomhetens utgangspunkt,  forutsetninger og hvilke endringer som vil være mulig å gjennomføre uten stor risiko.

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhetsgrad er å avgjøre hvor endringene må starte. Mangler virksomheten elementær digital kompetanse, – evner, -ferdigheter og -dømmekraft, må vi først starte med å endre dette, før vi tar skrittet med å digitalisere hele eller store deler av virksomheten med bruk av avanserte digitale systemer.

Måling av digital modenhet kan gjennomføres som strukturerte intervjuer med bruk av dybdeintervju og fokusgrupper og survey. På nettet finnes det flere slike tester du kan laste ned å benytte gratis.

Indikatorer på digital modenhet

4 sentrale faktorer som normalt kartlegges i måling av digital modenhet for å få indikatorer på digital modenhet er i følge markedspartner.no:

Kultur

Hvordan forholder selskapet seg til digital innovasjon, og i hvor stor grad blir de ansatte utstyrt med hensiktsmessige digitale verktøy?

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • strategien er avhengig av digitalisering
 • styret og toppledelse støtter digital strategi gjennom beslutninger og budsjetter
 • ledere på alle nivåer støtter digital strategi gjennom beslutninger og løpende aktiviteter
 • bedriften er villig til å ta risiko på digitale innovasjonsprosjekter
 • bedriften kommuniserer en tydelig digital visjon både internt og eksternt

Organisasjon

I hvilken grad tilpasser selskapet seg organisatorisk for å få maksimal effekt ut av den digitale strategien?

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • virksomhetens struktur er bygget rundt kundereisen, fremfor funksjoner
 • digitale initiativ får tilstrekkelige ressurser
 • medarbeiderne involvert i digitale initiativer er de beste i markedet
 • digital kompetanse gjennomsyrer hele organisasjonen
 • styringssystemer og forretningsprosesser fremmer samarbeid på tvers av organisasjonsenheter og funksjoner

Teknologi

Hvor dyktige er dere til å ta i bruk og adoptere ny teknologi?

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • selskapet benytter aktivt marketing automation og CRM med digital leadsgenerering (inbound)
 • teknologibudsjettet er lett å omprioritere
 • marketing- og teknologiressursene samarbeider om digital roadmap
 • IT og andre teknologiområder blir målt på forretningsverdi i tillegg til tekniske KPI-er
 • Målgruppene (personas) og kundereiser har en sterk innvirkning på teknologiinvesteringene

Innsikt

I hvilken grad jobber selskapet intelligent og analytisk med digitale data fra interne og eksterne forretningsprosesser, for å skape forbedringer?

Indikatorer på digital modenhet kan være hvorvidt / i hvilken grad:

 • selskapet har entydige og kvantifiserte mål og KPI-er for å måle resultatene av digital markeds- og salgsstrategi i hele «salgsprosessen»
 • de ansatte forstår sammenhengen mellom egen innsats og selskapets digitale mål selskapet bruker kundesentriske KPI-er, som livstidsverdien til kunden og kundelønnsomhet, for å måle suksess
 • kundeinnsikten har en tydelig påvirkning på digital strategi

Må måles opp mot konkurrentenes modenhetsnivå

For at måling av organisasjonens digital modenhetsnivå skal ha noen strategisk verdi må vi samtidig måle konkurrentenes digitale modenhet, slik at vi vet i hvilken grad organisasjonen har en høyere eller lavere digital modenhet enn sine konkurrenter. Først når vi vet dette kan vi avgjøre om digital modenhet kan utvikles til et varig konkurransefortrinn, selve formålet med strategisk planlegging.

Digital modenhet utvikles gradvis

Digital modenhet utvikles gradvis og spres i ulike hastighet fra funksjon til funksjon over tid. Ofte er det en prosess som starter i begrenset grad på tvers av funksjoner, og som øker i innflytelse og virksomhetsverdi over tid.

Siden den digitale modenheten utvikles gradvis over tid er det viktig at virksomheten raskest mulig får startet denne prosessen.

Krever en utviklingsplan

For å starte prosessen med å utvikle organisasjonens digitale modenhet må vi først få på plass en plan som angir hvilke mål vi ønsker å nå for den digitale modenheten og hvilke strategier og aktiviteter vi skal gjennomføre for å nå modenhetsmålene for organisasjonens digitale kompetanse, -evne, -ferdigheter og -dømmekraft.

Når planen er på plass må den implementeres i organisasjonen og gjennomføres, med jevne målinger og evalueringer underveis for å sjekke at man er på rett vei mot målene.

Kilder:

 • Markedspartner.no. Hentet fra: https://respons.markedspartner.no/hubfs/E-boker/E-bok Digital endringsledelse 2.0_.pdf
Du leser nå artikkelserien: Kunnskapsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital dømmekraftForskning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kunnskapsledelse
 • Kunnskap
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kunnskapsutvikling
 • Kunnskapsdeling
 • Kunnskapsspiralen – fire prosesser for kunnskapsdeling
 • Kunnskapsplanlegging
 • Kunnskapsmål og kunnskapsstrategi
 • Læring-sirkelen
 • Læringsarena
 • Kompetanse
 • Kompetansekartlegging
 • 360-graders vurdering
 • Kompetanseutvikling
 • Kompetansemål og kompetansestrategi
 • Handlingskompetanse
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Forskning
 • Epistemologi (erkjennelsesteori)
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Konstruktivisme
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Fornuft (rasjonalisme)
 • Phronesis (klokskap)
 • Viten
 • Skjønn
 • Hermeneutiske spiral
 • Du leser nå artikkelserien: Digitalisering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital dømmekraftDigital forretningsforståelse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at prisen øker
 • Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Digital transformasjon
 • Digitalt økosystem
 • Digital plattform
 • Bredden og dybden til digitale plattformer
 • Digital kompetanse
 • Digitale ferdigheter
 • Digital dømmekraft
 • Digital modenhet
 • Digital forretningsforståelse
 • Digital organisasjon
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Digital verdikjede
 • Digital markedsføring
 • Informasjonssystem
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.