agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler om Innovasjon

Innovasjon er knyttet til usikkerhet og risiko, og det finnes mange ulike former og typer av innovasjon. Vi skal i denne artikkelen gå igjennom de ulike innovasjonsformene og innovasjonstypene.

Annonse

Radikal- og inkrementell innovasjon

I denne sammenheng skiller vi vanligvis mellom radikale- og inkrementelle innovasjoner. Forskjellen kan forklares slik:

 • Radikale innovasjoner = revolusjonerende oppfinnelser
 • Inkrementelle innovasjoner = marginale, trinnvise forbedringer

innovasjonstyper

Mens inkrementell innovasjon skårer lavt på vurderingskriteriene usikkerhet og risiko, kjennetegnes radikale innovasjoner av stor teknologisk usikkerhet, mangel på teknologisk erfaring, mangel på forretningserfaring og store teknologiske kostnader (Green, Gavin og Aiman-Smith, 1995). Mangelen på forutsigbarhet er ikke begrenset til teknologi, men kan like gjerne være av organisatorisk og markedsmessig karakter. Vi kan på mange måter si at hva som avgjør om en innovasjon er radikal eller inkrementell er:

Graden av endring innovasjonen representrer

Forholdet mellom inkrementell og radikal innovasjon kan fremstilles ved hjelp av følgende matrise:

radikale-inkrementelle
Forholdet mellom innovasjon og grad av usikkerhet (McDermott og O`Connor, 2002)

Siden disse to innovasjonsformene er så grunnleggende vil vi gjennomgå dem i egne artikler om radikale– og inkrementelle innovasjoner.

Det finnes også mange andre måter å klassifisere innovasjonsformene og innovasjonstypene på. Under finner du noen av de vanligste måtene å klassifisere innovasjonene på i tillegg til skillet mellom radikal og inkrementell innovasjon.

Klassifisering etter teknologi og marked

En måte er å gjøre som finnen finnen Erkko Autio (1995) gjør. Han tar utgangspunkt i teknologien som ligger bak innovasjonen og markedet innovasjonen retter seg mot:

 1. Teknologi – benyttes det en ny eller etablert teknologi?
 2. Marked – går innovasjonen inn i ett nytt eller eksisterende marked?

Basert på svarene vi får på disse to spørsmålene kan vi gruppere disse innovasjonene inn i fire typer innovasjoner, slik som vist i tabellen under.

 Marked
 EksisterendeNytt
Eksisterende teknologiApplikasjonsinnovatører Markedsinnovatører
Ny teknologiTeknologiinnovatører Paradigmeinnovatører

Disse fire innovasjonstypene kan forklares slik:

 1. Applikasjonsinnovatører er foretak som anvender eksisterende teknologi i et etablert marked, men innenfor rammen av nye produktkonsepter. De bidrar til å spre teknologi. Selv om teknologien kan være avansert og krevende, er den ikke ny, men den anvendes på nye måter. Mange slike foretak arbeider mot relativt smale markedsnisjer
 2. Markedsinnovatører er foretak som er framstående i å utvikle nye produktkonsepter og åpne nye markeder, mens teknologien som anvendes ikke inneholder noe nytt i seg selv. Innovasjonen består i å kombinere kjente teknologier på nye måter.
 3. Teknologiinnovatører er foretak som introduserer ny teknologi i eksisterende markeder. Teknologien er ny og har ikke blitt anvendt før i den aktuelle næringen.
 4. Paradigmeinnovatører er foretak som introduserer nye produktkonsepter basert på ny teknologi. Slike foretak kan ha potensial for å utløse radikale innovasjoner med forandringer i teknologiske systemer og endog bevirke endringer i rådende teknisk-økonomiske paradigmer.

En annen inndeling av innovasjonsbegrepet er vist i illustrasjonen under.

innovasjonsformer

Annonse

Innovasjon som 4 P-er

innovasjonstyper

Francis og Bessants skiller mellom fire P’er når de skal identifisere karakteristikkene ved innovasjoner. De skiller vi mellom:

 • produktinnovasjon
 • prosessinnovasjon
 • posisjoninnovasjon
 • paradigmatisk innovasjon

Produktinnovasjon

Produktinnovasjon er endringer i produkter som tilbys, mens tjenesteinnovasjon er  nye eller vesentlig forbedrede tjenester som tas i bruk for å oppnå økt verdiskapning og/ eller samfunnsnytte. Tjenesteinnovasjon karakteriseres ved fire dimensjoner:

 1. tjenestekonseptet
 2. brukergrensesnitt
 3. leveringssystemer
 4. teknologiske muligheter

Produkt- og tjenesteinnovasjon er hovedsakelig inkrementelle innovasjon. Målet med slike innovasjoner er å tilfredsstille kundebehov bedre og rimeligere. Om nyheten blir en suksess  eller ikke, avhenger av nytteverdien til det nye produktet eller tjenesten. Om produktet er blått eller gult, mekanisk eller datastyrt har for så vidt ingenting å si. Det er hvilken forbedring kunden opplever som er det avgjørende. Innovasjonen må være ny for selskapet, men den må ikke nødvendigvis være ny for markedet

Mange studier har vist at det er forbundet en betydelig risiko med å lansere produktinnovasjoner. Det er ikke rent få bedrifter som har gått dukken fordi et nytt produkt har blitt mislykket. Undersøkelser viser at 40 til 80 % av alle nye produkter mislykkes av forskjellige årsaker.

De vanligste årsakene er:

 • Dårlig organisering
 • Ingen klar målsetting
 • Prestisje
 • Ingen eller dårlige analyser
 • For lite marked
 • Dårlig markedsføring
 • For høye kostnader

Prosessinnovasjon

Prosessinnovasjon er nye måter å distribuere eller fremstille produkter eller tjenester (verditilbudet) på. Dette kan omhandle skiftninger i leveransen om hvordan et produkt kommer seg fra A til B. Denne formen for innovasjon kan også inkluderer endringer i teknikk, utstyr, programvare og hvordan arbeidet organiseres og utføres. Netflix er et eksempel på dette, hvor man før leide filmer i butikk, kan man nå leie over nett. En endring innenfor prosessinnovasjoner kan være meget kostnadseffektivt, da en slik innovasjon tar sikte på å effektivisere det eksisterende.

Prosessinnovasjon gir bedriften bedre sikring, økning i kvalitet og reduserte kostnader. Denne type innovasjon er ikke lett gjennomførbar, men en leverandør som jobber aktivt med dette vil over tid kunne utvikle sine produkter billigere. De kan dermed velge å tilby produktene til en lavere pris, eller øke sin egen profittmargin.

Posisjonsinnovasjon

Posisjonsinnovasjon handler om endring i posisjonering og fronting av produkter og hvordan man skaper identitet gjennom annonsering, markedsføring, media osv. Eksempler på dette er reposisjonering av merkevare, produkt eller tjenester i markedet for å
tiltrekke seg nye kundegrupper.

Posisjonsinnovasjon vil si endringer i sammenhengen eller konteksten produkter eller tjenestetilbud opererer i. Drikken Lucozade er et eksempel på posisjonsinnovasjon. Denne drikken var før en legemiddeldrikk men ble endret til en sportsdrikk grunnet sitt høye næringsinnhold. Et slikt tilfelle kan være et eksempel på at produsentene ser mulighetene for et nytt marked for et eksisterende produkt.

Paradigmatisk innovasjon

Paradigmatisk innovasjon handler om endringer i en bedrifts tenkemåte, verdier og forretningsmodell. Eksempler på dette er nå man går fra musikk på DVD til streaming, og når man går fra papiravis til nettavis.

Paradigmeinnovasjon er med andre ord noe som endrer organisasjonens grunnstruktur og forretningsmodell. Begrepet paradigme innovasjon kan defineres som(Tidd og Bessant 2013, 28-30):

«endringer i de underliggende mentale modeller som setter rammen for det organisasjonen gjør».

Det som kan bringe frem paradigmeinnovasjon kan være ny teknologi, nye markeder med andre verdiforventninger, ny lovgivning eller nye miljømessige forhold slik som klimaendringer og energikriser.

Paradigmeinnovasjon kan både skje i mikroomgivelsene, altså internt i organisasjonen eller
makroomgivelsene som går på alt utenfor organisasjonens fire vegger.

I tillegg til de fire P’ene, legger også Storsul og Krumsvik (2013) til en S som står for sosial innovasjon.

Sosial innovasjon

Sosial innovasjon handler om å møte sosiale behov og forbedre menneskers liv inkludert bruken av produktet eller tjenesten til sosiale formål.

Markedsinnovasjon

Markedsinnvovasjon vil si å gå inn på nye markeder eller nye måter å bearbeide markedet på. 

Markedsinnovasjon ser på hvordan markedssammensetningen kan forbedres, og hvordan markedet kan tjenes på best mulig måte. Målet med denne type innovasjon er å identifisere nye og bedre potensielle markeder samt bedre måter å tjene markedet på. 

Annonse

Organisatorisk innovasjon

Forholdet mellom organisasjoner og innovasjon er komplekst. Det finnes ikke et konkret rammeverk for å få forstå fenomenet organisatorisk innovasjon.

Fagerberg, Mowery og Nelson (2005) argumenterer for at grunnen kan være at det ikke finnes en ren definisjon på begrepet organisatorisk innovasjon. Det er også et veldig vidt begrep. Forskjellige forskere har brukt begrepet for å forklare ulike aspekter ved forholdet mellom organisasjoner og innovasjoner.

Fagerberg, Mowery og Nelson (2005) deler organisatorisk innovasjon inn i:

 • Forholdet mellom organisasjonsstrukturen og innovasjon
 • Innovasjon som en prosess for å skape organisatorisk læring og kunnskap
 • Organisasjonens muligheter for å håndtere forandringer (Fagerberg, Mowery og Nelson 2005:138)
innovasjonstyper
Sammenhengen mellom ulike innovasjonstyper og livssyklusen (BLS).

 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn
Annonse


Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Spredning og adopsjon av innovasjonRadikal innovasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og -teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder