Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler om Kalkulasjon

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Divisjons kalkylen er den enkleste form for selvkost kalkulasjon, og er bare aktuell for bedrifter som driver en – vare produksjon, eller i bedrifter hvor det produseres flere produkter i en ensartet produksjonsprosess (f.eks. rødbrus og brus med sitronsmak i en mineralvannfabrikk).

Selvkost pr. produsert enhet fremkommer da helt enkelt ved at en periodens totale kostnader divideres med antall produserte enheter.’

Prisfastsettelse etter denne metoden må utføres ved at de totale budsjetterte kostnader for neste periode divideres med den budsjetterte produksjonsmengde. Budsjettert selvkost pr. enhet gis deretter et prosenttillegg for fortjeneste.

Som eksempel kan vi tenke oss et sagbruk som bare produserer spon. I en periode har bedriften hatt totale kostnader som utgjorde kr. 250 000. I denne perioden har bedriften produsert 1000 tonn spon. Bedriftens selvkost pr. tonn kan da beregnes ved divisjonen

250 000 : 1000 = 250 kroner pr. tonn

Prisen finner vi så ved å legge til en prosentsats for fortjeneste.

    Selvkost pr. tonn       Kr. 250.-
+ 30 % fortjeneste        Kr.  75.-
= Pris pr. tonn               Kr. 325.-

I tillegg til den enkle divisjons kalkylen kan andre, mer detaljerte former for divisjons kalkulasjon anvendes. Det kan f.eks. være av interesse å kjenne kostnaden for en bedrifts ulike avdelinger (gjerne fordelt på variable og faste kostnader). I dette tilfellet kan bedriften deles opp i avdelinger, og det kan utarbeides en enkel divisjons kalkyle for hver avdeling.

Kilde:

 • https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Selvkost og selvkostmetodenEkvivalenskalkulasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting