Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 19 av 35 artikler om Organisasjonstruktur

    Denne artikkelen er del 12 av 21 artikler om Ledelse

toppleder

Toppledelsen er det øverste beslutningsorganet i en virksomhet. Toppledelsen styrer mellomlederne som rapporterer til toppledelsen, mens mellomledelsen har ansvar for linjeledelsen.

I et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap utgjør toppledelsen styret og administrerende direktør. Siden toppledelsen kan bestå av flere personer er en toppleder en leder i toppledelsen.

Styret og administrerende direktør

Styret velges av generalforsamlingen for ett eller flere år av gangen for å ivareta aksjonærenes interesser. Styret oppgave er å:

 • ansette/avskjedige administrerende direktør.
 • styre og kontrollere arbeidet til selskapets administrerende direktør.

Administrerende direktør er den øverste administrativ lederen i virksomheten, da styrets medlemmer kun har makt når de sitter samlet i sine styremøter. Utenfor styrerommet er administrerende direktør selskapets toppleder. Av den grunn anser mange administrerende direktør som toppledelsen, da det er administrerende direktør og ikke styret som står for den daglige driften av virksomheten. Styrets oppgave er primært å stå for eierstyring.

Ikke et klart skille mellom topp- og mellomledelse

Det finnes ingen entydig definisjon på hva en toppledelse i en organisasjon er, da dette i stor grad er situasjonsbestemt. I et konsern anses toppledelsen å være konserndirektøren, med hans eller hennes nærmeste (finansdirektør, strategidirektør o.s.v.). I et lite aksjeselskap begrenses denne rollen seg til daglig leder.

Topplederen har alltid ansvaret!

Som toppleder er det du som er ansvarlig for hele organisasjonen. Går noe galt er det topplederen som må ta ansvaret, selv om topplederen ikke har hatt noe direkte med det som har skjedd. Av den grunn er det viktig at topplederen alltid vet hva som skjer i alle delene av organisasjonen. Selv om du som toppleder har delegert personalansvaret for medarbeiderne til en personalsjef under deg, er det du som blir holdt ansvarlig når en krise oppstår. 

Ledergruppen er topplederens viktigste allierte

For å lede organisasjonen oppretter normalt topplederen en ledergruppe hvor de viktigste mellomlederne inngår. Denne ledergruppen er dem topplederen rådfører seg med før viktige beslutninger tas. 

Viktige lederoppgaver

Visjon

Topplederens viktigste oppgave er å gi organisasjonen en motiverende og samlende visjon. En visjon som brytes ned i konkrete forretningsmål og som det utvikler en forretningsstrategi til. En strategi som forteller oss hvordan vi skal gå frem for å nå det overordnede målet.

Helhetlig og strategisk tenkning

Ettersom topplederen har det øverste ansvaret for alt som skjer i virksomheten kan en toppleder ikke engasjere seg i detaljene. De må tenke strategisk (langsiktig) og tenke på helheten og ikke detaljene. Detaljene må de delegert bort til en mellomleder eller en linjeleder.

Topplederens oppgave er å sørge for at alle trekker lasset i samme retning slik at de strategiske målene blir nådd. For å oppnå dette er det viktig at toppledelsen etablerer gode strukturer, en god rollefordeling og klare spilleregler som alle forstår og følger. 

Situasjonsbestemt ledelse

Selv om en toppleder har mange lovbestemte oppgaver de må oppfylle, er deres viktigste oppgaver alltid situasjonsbestemt. De varierer fra virksomhet til virksomhet. For nærmere informasjon om topplederens oppgaver viser vi til vår artikkel om oppgavene til administrerende direktør

Viktige lederegenskaper

Besluttsomhet

En toppleder må være beslutsom. De kan ikke sitte å tenke og gruble i evigheter for å være sikker på de tar den rette beslutningen. Gjør de det blir topplederen flaskehalsen i organisasjonen.

En god toppleder må være bevist: Hvem bør jeg søke råd fra? Bør beslutningen tas lenger ned i organisasjonen? Må beslutningen tas nå?

Like viktig som det er at topplederen ikke nøler med å ta beslutninger er det at topplederen ikke nøler med å sette beslutningen ut i livet så snart beslutningen er tatt.

Resultatorientert

En toppleder vurderes etter resultatene de oppnår. En toppleder må derfor være resultatorientert for å kunne lykkes som toppleder. De må også være flinke til å søke støtte fra de viktigste interessentene, da dette er en forutsetning for suksess. 

Gode toppledere er ikke redde for å ta upopulære beslutninger for å nå avtalte resultater. Noe som igjen krever at de er gode til å håndtere konflikter, da upopulære beslutninger alltid skaper et høyt konfliktnivå.

Tilpasningsdyktig

Omgivelsene til en organisasjon endrer seg idag raskere enn noen sinne. Hva som skjer i morgen vet ingen. En god toppleder må derfor være tilpasningsdyktig slik at de klarer å tilpasse sin strategi, virkemidler og atferd etter situasjonen.

Pålitelig

Gode topplederne er leverer alltid det de lover, år etter år. Før de lover noe og setter i gang, har de satt seg grundig inn i budsjetter, planer og forventninger. Parallelt har de gjort egne beregninger som de har avstemt med styret, eierne og andre viktige interessenter. For styret og eiere er forutsigbarhet viktig. En toppleder må derfor alltid levere som lovet. Noe som igjen krever at de omgir seg med de beste folkene.

Du leser nå artikkelserien: Organisasjonstruktur

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prosjektorganisasjon og prosjektorganiseringMellomleder >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Hvorfor trenger vi en organisasjonsstruktur?
 • Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?
 • Hva avgjør valg av organisasjonstruktur?
 • Strukturelle problemer i organisasjonen
 • Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturen
 • Organisasjonskart
 • Valg av organisasjonsstruktur og organisasjonsdesign
 • Mintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner
 • Konsern – morselskap og datterselskap
 • Organisasjonsformer og organisasjonsprinsipper
 • Tradisjonell organisering
 • Linjeorganisering
 • Linje- og stab organisasjon
 • Funksjonsprinsippet
 • Divisjonsorganisasjon (struktur)
 • Matriseorganisasjon
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Toppleder i toppledelsen
 • Ledelsesnivåer
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Sum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen
 • Team og grupper
 • Organisering av grupper og team
 • Gruppedynamikk
 • Rollefordeling (Stillinger) i organisasjonen
 • Krav-kontroll-støtte modellen
 • Vertikal og horisontal samordning
 • Arbeidsflyt
 • Strukturell formalisering
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Virtuell organisasjon
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team
 • Du leser nå artikkelserien: Ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << LedelsesnivåerMellomleder >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse (definisjon & beskrivelse)
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Ledelsesmyter
 • Hva gjør ledelse vanskelig?
 • Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre
 • Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap
 • Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesnivåer
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Lederoppgaver
 • Mintzberg sine lederroller
 • Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring
 • Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver
 • Lederstil
 • Ledelseteorienes historiske utvikling