Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 12 av 25 artikler om Ledelse

    Denne artikkelen er del 17 av 30 artikler om Organisasjonstruktur

    Denne artikkelen er del 27 av 31 artikler om Rekruttering

Hva er en mellomleder?

En mellomleder er en samlebetegnelse for:

alle ledere som rapporterer til topplederen, dvs. til administrerende direktør (daglig leder).

De alle fleste ledere er dermed mellomledere og førstelinjeledere. Dvs. en leder som leder en gruppe mennesker som rapporterer til dem, mens de selv rapporterer til topplederen eller mellomlederen, avhengig av om de er en mellomleder eller førstelinje leder. Vi kan dermed si at mens topplederen spiller hovedrollen i organisasjonen, har mellomlederne kun en birolle. 


Hva skiller en mellomleder fra topplederen?

Som vi gikk igjennom i artikkelen “Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?” er den største forskjellen mellom en mellomleder og toppleder følgende:

 1. Mellomlederen er ikke en generalist som topplederen, men en spesialist innenfor sitt ansvarsområde.
 2. Mellomlederen er ikke en analytiker som topplederen, men en integrator som skal integrere en gruppes arbeid med andre gruppers.
 3. Mellomlederen er ikke en strateg som topplederen, men en taktiker som setter strategien ut i praksis.
 4. Mellomlederen er ikke lenger en “arkitekt”, men en “murer”
 5. Mellomlederen setter ikk agendaen, men er en problemløser som løser de daglige problemene og utfordringene.
 6. Mellomlederen er en kriger, ikke en diplomat

Siden mellomlederen rapporterer til topplederen har de ikke frihet til å gjøre som de vil. Deres oppgave er å være en avdelings- eller gruppeleder for den gruppen de er satt til å lede etter de retningslinjene som de får satt av toppledelsen.

Mellomledernes ansvar er å sette strategien til toppledelsen «ut i live», og det er dem som skal sørge for at medarbeiderne har fokus på de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien, og nå de målene som er satt.

Avdelings- eller gruppeleder

Mellomlederen er normalt en avdelings- eller gruppeleder som har ansvaret for et fagfelt eller et virksomhetsfelt. F.eks. er det vanlig å ha en økonomisjef, personalsjef og markedssjef som har ansvaret for henholdsvis økonomien, personalet og markedsføringen.

Mellomleddet mellom førstelinje lederne og topp-ledelsen

I større organisasjoner er mellomlederen gjerne bindeleddet mellom topp-ledelsen og førstelinje lederne. Førstelinje lederne rapporterer til mellomlederen og er de lederne som den enkelte arbeider på gulvet rapporterer til. En driftssjef kan f.eks. ha en lageransvarlig, logistikksjef og en teknisk sjef som er ledere av de enkelte arbeidsgruppene som tilhører driftsavdelingen som driftsjefen leder.

Vi kan si at den største forskjellen mellom en førstelinje leder og en mellomleder er:

 • Du får et (mye) større faglig- og organisatorisk ansvarsområde
 • Du leder ikke gjennom medarbeidere, men gjennom primært førstelinjeledere

Gruppeledelse = ledelse av en “mini-organisasjon”

Selv om skalaen er mindre, og de strukturelle elementer ofte mer subtile, betyr ikke dette at vi kan overse mellomlederen rolle i den strukturelle rammen når vi skal organisere gruppene i organisasjonen. Dette fordi alle grupper er «mini-organisasjoner» som må svare på de samme grunnleggende spørsmål som større organisasjoner, og det er mellomlederens oppgave å lede denne mini-organisasjonen i organisasjonen.

Sentrale spørsmål mellomlederen må finne gode svar på er:

 • Hvordan skal medlemmene fordele ansvarsområdene på ulike roller
 • Hvordan kan de integrere uensartet aktiviteter til en samlet innsats? (Bolman/Deal-94)

Rollekonflikt

En av de største påkjenningene for en mellomleder er den evige rollekonflikten de kommer ut for i sitt arbeid som mellomleddet mellom toppledelsen og resten av avdelingen mellomlederen leder. Mange opplever det tøft å sitte på informasjon som de vet vil få store konsekvenser for deres ansatte, men som de ikke kan fortelle om før det er strategisk riktig. I slike situasjoner opplever mange mellomledere en sterk emosjonell dissonans og belastning. Dette fordi slike etiske dilemmaer fører til at de må gjøre ting deres indre stemme sier er feil. Mellomlederrollen oppfattes derfor av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon. De befinner seg mellom barken og veden.

Topplederne er mindre utsatt for slike etiske dilemma, fordi de selv sitter med de strategiske beslutningene og trekker de store linjene.

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?Top-down vs Bottom- up Ledelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Makt
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i organisasjonen?
 • Hvordan løse disse problemene og utfordringene?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Mellomleder
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Du leser nå artikkelserien: Organisasjonstruktur

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MatriseorganisasjonProsjektorganisasjon og prosjektorganisering >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Organisasjonsstruktur
 • Hvordan fordele arbeidet i organisasjonen?
 • Hva avgjør valg av organisasjonstruktur?
 • Strukturelle problemer i organisasjonen
 • Formelle krav til ledelsen av organisasjonstrukturen
 • Organisasjonskart
 • Valg av organisasjonstruktur
 • Mintzberg`s 5 sektors logo – strukturelle konfigurasjoner
 • Konsern – morselskap og datterselskaper
 • Organisasjonsformer og organisasjonsprinsipper
 • Tradisjonell organisering
 • Linjeorganisering
 • Linje- og stab organisasjon
 • Funksjonsprinsippet
 • Divisjonsorganisasjon (struktur)
 • Matriseorganisasjon
 • Mellomleder
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Sum (gruppestrukturer) = organisasjonsstrukturen
 • Gruppe (team)
 • Organisering av grupper og team
 • Gruppedynamikk
 • Rollefordeling (Stillinger) i organisasjonen
 • Krav-kontroll-støtte modellen
 • Vertikal og horisontal samordning
 • Arbeidsflyt
 • Strukturell formalisering
 • Konfigurasjon og infrastruktur – intra-bedriftsnettverk
 • Virtuell organisasjon
 • Bedriftsnettverk (organisasjonsnettverk)
 • Du leser nå artikkelserien: Rekruttering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Daglig leder/administrerende direktørØkonomisjef (CFO) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Rekruttering
 • Intern og ekstern rekruttering
 • Ressursplanlegging
 • Rekrutteringsstrategi
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Nesten god nok er aldri godt nok!
 • Rekruttere selv eller sette bort jobben?
 • Rekrutteringsprosessen
 • Behovsavklaring (behovsanalyse)
 • Stillingsanalyse (jobbanalyse)
 • Kravprofil og intervjumal
 • Stillingsannonsen
 • Rekrutteringskanaler
 • Arbeidstrening
 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringen
 • Bruk av egne hjemmesider i rekrutteringen
 • Headhunting – systematisk søking etter kandidater
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Førstegangsintervjuet
 • Personvern på arbeidsplassen og i jobbintervju
 • Annengangsintervju
 • Referanseintervju
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen
 • Talentutvikling
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Mellomleder
 • Økonomisjef (CFO)
 • Markedssjef
 • Salgsleder (Salgssjef)
 • Ansettelse