Domene og webhotell fra OnNet.no

På slutten av 1950 – tallet begynte flere psykologene å stille kritiske spørsmål ved driftenes betydning i forbrukeratferden. Det ble åpenbart at folk ikke bare dyttes rundt av indre drivkrefter. De blir like meget dratt rundt av ytre påvirkningsfaktorer. En lekker dame kan vekke en seksuelt tilfredsstilt mann til ny dåd. Velduftende bakverk kan gi en mett person lyst på ny mat. De ytre drivkreftene (stimuliene) som utløser en bestemt handling kaller psykologene for incentiver, og er i dag en viktig del av motivasjonbegrepet.

Med incitament menes:

De ytre stimuli/drivkrefter som får oss motivert til å handle på en bestemt måte

Incitamentbegrepet kan altså sees som en del av motivasjons begrepet og brukes for å stimulere til økte prestasjoner og ytelser. Et incitament kommer derfor alltid foran en prestasjon. Dette kan visualiseres slik:

incitament-prestasjon

Hoff (2009:428) definerer incentiver som:

”Insentiver innebærer at en person eller en gruppe personer mottar en belønning som resultat av vedkommendes aktiviteter eller beslutninger. Belønningene påvirkes direkte av det den enkelte gjør, og adferden påvirkes av belønningene”

Med belønning mener vi resultater av en prestasjon. Belønningen kan i seg selv utgjøre et incitament for å gjenta en atferd.

Belønninger kan knyttes til resultater på flere ulike nivåer i organisasjonen. Overordnet skilles det mellom:

  1. Individuelle bonus-/ incentivordninger
  2. Gruppebaserte bonus-/ incentivordninger

Individuelle ordninger

Incentiveffekten av individuelle ordinger kan være meget kraftig dersom ordningen er riktig utformet (Bragelien, 2008), men andre forhold som samarbeid, relasjonsbygging, kompetansedeling kan svekkes av individuelle ordninger (Kuvvas, 2008b).

Incentivordninger på individnivå har som formål å gi en direkte incentiveffekt. Individuelle ordninger kan være hensiktsmessig i tilfeller der:

  1. Bidraget til resultatet fra den enkelte er synlig
  2. Bidraget til resultatet fra den enkelte kan skilles ut fra bidraget fra kollegaer
  3. Den enkelte har selv myndighet og mulighet til å foreta egne handlinger som påvirker resultatene

Gruppebaserte ordninger

På en annen side kan gruppebaserte ordninger være hensiktmessig når én eller flere av tilfellene over, ikke er tilfellet. Eksempler på dette kan være i organisasjoner der agentene er delt inn mindre grupper, og der gruppemedlemmene er sekvensielt avhengig av hverandre.

Gruppebaserte incentivordninger med få gruppemedlemmer vil kunne sikre et godt samarbeidsklima da gruppemedlemmene vil ha incentiv til å utveksle informasjon og kompetanse for å oppnå best mulig resultat.

Incitament typer

Incitamentene kan være av svært forskjellig karakter. Det kan være penger, men det kan også være mye annet. Vi skiller vanligvis mellom fire prinsipielt forskjellige incitamenttyper:

  1. Tvang
  2. Normative incitamenter
  3. Inherente incitamenter
  4. Materielle incitamenter

1. Tvang

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.