Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Fastsettelse av avkastningkravet på investert egenkapital eller totalkapital er viktig for enhver investor og beslutningstaker. Dette fordi valget i stor grad påvirker verdsettelsen av selskapet eller investeringsobjektet.

Siden vi trenger et referansepunkt å diskontere kontantstrømmen mot og måle rentabiliteten til en investering mot trenger vi et avkastningkrav i alle tilfeller hvor vi ønsker å vurdere lønnsomheten og avkastningen til et selskap eller et investeringsobjekt. Det samme gjelder den underliggende internrenten.

Det er derfor viktig at vi på forhånd har definert hvilke avkastningkrav som skal legges til grunn for investeringanalysen, kontantstrømmen og verdsettelsen, slik vi har noe å vurdere og måle kalkylene og resultatene mot.

Hovedregel:

Avkastningkravet skal reflektere risikoen i å investere i dette selskapet sammenlignet med andre investeringer

Avkastningskrav blir av Gjesdal og Johnsen (1999) definert som:

”den forventede avkastningen kapitalmarkedet tilbyr på plasseringen med samme risiko som selskapet”

For enhver investor er avkastningkravet essensielt, da enhver investering må gi en høyere avkastning enn det investoren ville fått hvis de lot pengene stå på en risikofri bankkonto. Gjør de ikke det, er det ingen grunn for å ta en risiko og investere i et selskap eller aksje.

Markedsrenten utgjør dermed den laveste avkastninggraden en investor kan akseptere. Siden enhver investering i et selskap eller aksje er forbundet med risiko på et eller annet nivå og på en eller annen måte, vil de alltid kreve å få en større avkastning fra sin investering i et selskap enn det de ville fått hvis pengene sto i banken.

Hvilket avkastningkrav en investor vil stille i forbindelse med verdsettelsen av selskapet/aksjen avgjøres av hvilken risiko investoren er villig til å ta og hva de forlanger av avkastning tilbake for å ta denne finansielle risikoen.

For å kunne beregne avkastningkravet en investor vil kreve hvis de vurderer en investering i selskapet må vi vite hvilken risiko investoren personlig føler er involvert med å investere i dette selskapet eller forretningsideen. Jo større de opplever risikoen, jo større avkastningkrav vil de sette til investeringen.

Husk at avkastningskravet skal reflektere risikoen ved å investere i dette investeringsobjektet i forhold til alternative investeringmuligheter.

Multippelen er teknisk sett det motsatte som avkastningskravet. Høyt avkastningskrav / lav multippel indikerer høy risiko / lav vekstforventning, mens lavt avkastningskrav / høy multippel indikerer lav risiko / høy vekstforventning.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har normalt vesentlig høyere risiko enn store børsnoterte selskaper. Ved vurdering av SMB-bedrifter anvendes derfor normalt høyere avkastningskrav / lavere multipler.

Hva må vurderes for å avgjøre avkastningkravet?

Når avkastningkravet skal vurderes er det spesielt fire forhold vi må vurdere:

Forventet avkastning: De forventede fremtidige kontantstrømmene for et prosjekt eller virksomheten diskonteres. Verdien av kontantstrømmene kan man finne for eksempel ved å bruke historiske resultat eller veid sannsynlighet for ulike scenarioer. Ved bruk av historiske resultat, bør man være observante på ”unormale år”.

Alternativ plasseringer: Avkastningskravet må ses på som en alternativkostnad for investorene. Det skal gjenspeile hvilken avkastning man kan oppnå ved å plassere pengene på alternative prosjekter. Dette kan ses på som en konkurranse om å trekke til seg nødvendig kapital for å kunne gjennomføre et prosjekt eller få tilført kapital til en virksomhet.

Kapitalmarkedet: Avkastningskravet settes etter lønnsomheten i plasseringer som er risikomessig sammenlignbar. Det medfører at markedet må være åpent, integrert og effektivt, slik at investors alternativavkastning kan bli reflektert.

Samme risiko: Muligheten for avvik i avkastninger i forhold til forventningene vil være med på å påvirke avkastningskravet. Med utgangspunkt i at alle investorer er risikoaverse, så vil høyere risiko gi høyere krav til avkastning.


Markedets risikopremie

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss