Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 13 artikler om Investeringanalyse

Dersom en bedrift har flere investeringsprosjekter å velge mellom og samtidig en begrenset mengde kapital, må investeringsprosjektene prioriteres. Vi antar nå at bedriften benytter et og samme avkastningskrav på alle aktuelle prosjekter og at prosjektene er uavhengige av hverandre.

I utgangspunktet vil de foretrekke prosjektene med høyest netto nåverdi. Men dersom de har en begrenset mengde kapital tilgjengelig, er dette en knapp faktor som bør utnyttes best mulig. Derfor bør de prioritere de prosjektene som gir høyest netto nåverdi per investert krone (som er lik netto nåverdi delt på investeringsbeløpet).

Netto nåverdi for et prosjekt er altså den merverdien man oppnår ved å investere et gitt beløp i prosjektet fremfor å investere pengene til en avkastning lik avkastningskravet. Netto nåverdi delt på investeringsbeløpet blir altså merverdi per investert krone. Denne størrelsen kalles nåverdiindeks (PI står for profitability index):

Dersom man har en begrenset mengde kapital, bør man altså prioritere de investeringsprosjektene som gir høyest nåverdiindeks (høyest NPV per investert krone). Dermed utnytter man den knappe faktoren (som her er kapital) best mulig. La oss illustrere dette med et eksempel.

En bedrift har 850 000 kr tilgjengelig og kan velge mellom prosjektene vist til høyre med angitte verdier for investeringsbeløp og netto nåverdi.

Når vi beregner nåverdiindeks, får vi følgende resultat:

I denne oversikten har vi også prioritert prosjektene ut fra nåverdiindeks. Vi velger først prosjekt C som har høyest nåverdiindeks. Da har vi 850 000 – 210 000 = 640 000 kr igjen å investere for. Så tar vi prosjekt F. Da har vi igjen 640 000 – 350 000 = 290 000 kr. Deretter tar vi prosjekt A slik at vi har igjen 290 000 – 180 000 = 110 000 kr.

Det neste prosjektet (med 4. prioritet) er prosjekt D som krever et investeringsbeløp på 280 000 kr. Dersom vi kan investere de siste 110 000 kronene i deler av dette prosjektet, gjør vi det. I motsatt fall går vi videre til prosjekt B som krever en investering på 100 000 kr. Prosjekt E er uansett ikke aktuelt, siden det gir negativ netto nåverdi.

Kilde:

Denne artikkelen er hentet fra Kompendiet til Morten Helbæk, 2014 – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf

Du leser nå artikkelserien: Investeringanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << TilbakebetalingsmetodenAvkastningskrav >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Annuitetsmetoden
 • Tilbakebetalingsmetoden
 • Kapitalrasjonering
 • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Økonomisk levetid
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.