Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en dataanalyse?

Dataanalyse kan defineres som:

“Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon”

Før vi kan starte med å analysere og tolke dataene som ligger i datamaterialet må vi starte ned å:

  • Gjøre dataene analyserbare uten å miste relevant informasjon. Dette gjøres ved å redusere, systematisere og ordne datamaterialet.

I praksis vil dette si at vi må lage et indexsspråk og observasjonsprotokoll for å kunne kode og organisere datamaterialet (rådataene). Foreligger dataene som video eller lydfiler må vi foreta transkribering for å få datene i et tolkbart tekstformat. Denne fremgangsmåten er lik for såvel kvantitative som kvalitative data og metoder.

Formålet med denne delen av dataanalysen er å kategorisere de innsamlede dataene slik at vi kan beskrive og analysere det vi har funnet:

  • Hva karakteriserer dataene?
  • Finnes det mønstre, relasjoner og/eller årsaksforhold i datamaterialet?
  • Kan sammenhengen mellom variabler skyldes mellomliggende årsaksforhold ?

Dataanalysens mål er å forenkle datamengden slik at det blir mulig å besvare undersøkelsens problemstilling ved å se på det innsamlede datamaterialets bakenforliggende mønster,  relasjoner og årsakssammenhenger.

Faktorer som påvirker analysearbeidet

Den viktigste enkeltfaktoren som avgjør analysevalget er problemstillingen. Dette fordi analysens formål er å løse problemstillingen forskningsprosjektet bygger på.

Dernest legger forskningsprosjektets rammebetingelser begrensninger for hvilke analyseteknikker vi kan benytte, med rammebetingelser menes hvor mye tid, penger og forskningskompetanse vi har til rådighet for å besvare problemstillingen. Det samme gjelder hvilket forskningsperspektiv og teoretisk tilnærming vi har valgt til prosjektet vårt.

Er datagrunnlaget sekundærdata er det begrenset hvilke dataanalyser vi kan gjøre, da vi mangler rådataene sekundærdataene bygger på. Det eneste vi her kan gjøre er å lage enkle frekvensanalyser og tolke de innsamlede sekundørdataene. Foreligger datagrunnlaget som primærdata har vi helt andre muligheter til å foreta en skikkelig dataanalyse.

Datainnsamlingmetoden avgjør valg av dataanalyse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.