Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 10 av 26 artikler om Finansiering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 13 artikler om Investeringanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 2 av 8 artikler om Regnskapsanalyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


En investeringskalkyle er en kalkyle vi gjennomfører når vi ønsker å investere i bedriften. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

Hva er en investeringskalkyle?

En investeringskalkyle er en kalkyle for å beregne om en investering er lønnsom eller hvilke av de to eller flere investeringer som er mest lønnsom.

Investeringskalkylens formål

Investeringskalkylens mål er å finne måter vi kan:

 • Øke kapasiteten
 • Rasjonalisere driften
 • Satse på nye områder
 • Bedre miljøet internt og i forhold til omgivelsene

Dette gjør vi gjennom å analysere investeringens kostnader og inntekter for å skaffe oss et grunnlag for å vurdere lønnsomheten til forskjellige investeringsalternativene våre.

Investeringskalkylens innhold

Analysen omfatter disse elementene:

 • Investeringsutgiften: Utgift til kjøp av investeringen (bil, bygg, maskin).
 • Levetiden til investeringen: Den økonomiske levetiden, tiden som økonomisk sett er gunstigst.
 • Utrangeringsverdien: Salgsverdi til investering når levetiden er over.
 • Framtidige innbetalinger og utbetalinger: Budsjetterte salgsinntekter og betalbare kostnader.
 • Kalkulasjonsrenten: Rentekrav til investering, jo høyere risiko jo høyere rente.
  (- Kontantstrøm: Sum av elementene over pr år.)

Regneteknikker

Det finnes mange ulike teknikker vi kan benytte for å foreta en investeringskalkyle, men de to vanligste teknikkene er allikevel: 

 • Nåverdimetoden (kapitalverdimetoden): Hvis nåverdien til investeringen er positiv er investeringen lønnsom. – Investering i begynnelsen av levetiden (år 0). Innbetalinger og utbetaliner skjer her ved slutten av hvert år, og analysen tar ikke hensyn til usikkerhet og prisstigning.
 • Internrentemetoden: Internrenten er avkastiningen investeringen faktisk gir. Hvis kalkulasjonsrenten og internrenten er lik så går investeringen i null (Renten som gir en nåverdi lik 0). En investering er lønnsom dersom internrenten er høysere enn kalkulasjonsrenten.

NB! Avskrivninger og rentekostnader skal ikke i investeringskalkyler!

Årlig innbetalingsoverskudd = Årlige innbetalinger – årlige utbetaliner.

Kapital bundet i omløpsmidler legges til investeringsutgiften og tas ut ved utrangeringsverdien. Omløpsmidlene har ikke sunket eller økt.

Usikkerhet ved investeringskalkyler

Det er mange usikkerheter knyttet til en investeringskalkyle:

 • Inntekter og kostnader ligger flere år unna.
 • Utrangeringsverdien er vanskelig å slå fast med sikkerhet

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << KapitalbehovLikviditetsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Finansiering av selskapet
 • Investeringsavtale
 • Egenkapital
 • Emisjon
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknader
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Potensielle investorer
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Crowdfunding
 • Venner og bekjente som investor
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelsesfasen til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontaktfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Investeringanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Kontantstrømanalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Annuitetsmetoden
 • Tilbakebetalingsmetoden
 • Kapitalrasjonering
 • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Økonomisk levetid
 • Du leser nå artikkelserien: Regnskapsanalyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << RegnskapanalyseKontantstrømanalyse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Regnskapanalyse
 • Investeringskalkyle
 • Kontantstrømanalyse
 • Likviditetsanalyse
 • Rentabilitetsanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Risikoklassifisering og engasjementkontroll
 • Vekstanalyser