Domene og webhotell fra OnNet.no

Styringsformer

Styring av virksomhetens strategier, prosesser, ressurser og mennesker på alle nivåer i organisasjonen er viktig for måloppnåelsen, eller som Busch, Vanebo, Johnsen (2002:85) sa det:

Det er summen av den totale styring som gir uttrykk for hvor godt ledelseprosessen fungerer i virksomheten

Det finnes mange forskjellige former for styring og kontroll. I litteraturen er det vanlige å skille mellom følgende former for styring og kontroll:

  1. Eierstyringstyring og kontroll av atferden til virksomhetens eiere og topp-ledelsen
  2. Strukturstyring – styring og kontroll av atferden ved hjelp av organisasjons- og gruppestrukturen
  3. Verdistyring – styring og kontroll av atferd gjennom de verdier og normer som utvikles i virksomheten
  4. Planstyring – styring og kontroll av atferden ved hjelp av virksomhetens planer
  5. Mål- og resultatstyring – styring og kontroll av de resultatene som oppnås mot de målene som er satt.
  6. System- og prosess styring – styring og kontroll av atferden gjennom å styre systemet og prosessene som skaper resultatet.
  7. Mellommenneskelig styring – styring og kontroll gjennom den løpende dialogen med medarbeiderne, kundene, leverandørene og andre interessenter.
  8. Regelstyring –  styring og kontroll av atferd gjennom etablering av formelle regler

Eierstyring

Det finnes mange måter for eierstyring. De vanligste formene for eierstyring er gjennom regler som er nedfelt i virksomhetens vektekter, oppsplitting av aksjene i A- og B-aksjer eller i en aksjonæravtale mellom aksjonærene. Samt gjennom de allminnelig stemmereglene som gjelder på generalforsamlingen, valg av styre og utformingen av styreinstruksen.

Hvordan eierne velger selskapsform og konfigurerer selskapet for å ivareta sine egeninteresser gjennom vedtektene, aksjonæravtaler og valg av styre og administrerende direktør er noe jeg ikke tar for meg i denne artikkelserien, da dette omtales i artikkelserien om “Eierstyring” eller “Corporate Governance” som det heter på engelsk.

Strukturstyring

Hvordan topp-ledelsen kan styre virksomheten gjennom sitt valg av strukturkonfigurasjon er den mest grunnleggende styringsformen. Dette er imidlertid ikke et styringsverktøy lederen kan bruke i sitt operative arbeid, da denne formen for styring defineres når vi velger hvilke permanente styringsprinsipper vi skal følge i forbindelse med valg organisasjonsstruktur.

Verdistyring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.