Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hvorfor er det viktig med en innovasjonskultur?

agenturer.no

Innovasjon er nøkkelen til vekst, men prosessene er verken strømlinjeformede eller hierarkiske. For å lykkes med nyskapning må lederne være dyktige på å utnytte innspill og ideer fra egne ansatte, kunder, partnere, leverandører og andre aktører. Noe som krever at organisasjonen har en kultur som inviterer til dette.

Den teknologiske utviklingen går også stadig raskere, samtidig som verden blir stadig mer globalisert, med økt konkurranse fra alle deler av verden. Noe som stiller nye nye krav til organisasjonskulturen for å kunne tilpasse den de stadig raskere endringene internt og eksternt. 

Samtidig endres kundenes krav og forventninger oftere og stadig mer radikalt. Konkurrentene står dessuten i kø for å overta virksomhetens markedsandeler. Dette har gjort at livssyklusen til alle produkter og tjenester blir stadig kortere, samtidig som verdiskapningprosessen må endres stadig oftere for å bli mer effektiv. Innovasjon er derfor ikke lenger bare et moteord, men en forutsetning for å kunne holde følge med endringstakten i markedet og samfunnet generelt og kundenes nye krav og forventninger.

Alle ønsker idag en innovasjonskultur

For å holde følge med de stadig raskere markedsendringene og stadig kortere livssyklusene etterstreber alle organisasjoner idag å skape en innovasjonskultur for å skape en strøm av bruker- og medarbeiderdrevet innovasjon som skaper vekst på kort og lang sikt. Det vil si:

“en organisasjonskultur hvor det å være innovative og endringsorientert er en del av virksomhetens identitet og verdigrunnlag”.

Å få dette til er både en lang og tidkrevende oppgave, hvor utfallet på forhånd er uvisst. Ledelsen vil her stå ovenfor akkurat de samme utfordringen og problemene som gjelder for all endring av organisasjonskulturen. Vi viser derfor til artikkelserien om organisasjonskulturen for nærmere informasjon om hvordan dette gjøres. Samt til artikkelserien om endringsledelse som omhandler hvordan selve endringsprosessen bør gjennomføres og ledes. To essensielle artikkelserier i denne sammenheng, spesielt for dem som ikke allerede har en god innsikt i hva en organisasjonskultur er og dens betydning for virksomhetens resultater og miljø.

En lærende organisasjoner = en innovativ organisasjon

Å skape en innovativ organisasjon krever at virksomheten bevist bygger opp under en organisasjonskultur som belønner innovasjon, ikke bare materielt, men først og fremst gjennom sosial anerkjennelse og personlig utvikling.

Videre må det bygges opp en organisasjonskultur hvor det er lov å gjøre feil så lenge man lærer av feilene og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig suksess. Dette kalles å bygge opp en lærende organisasjon.

Sentralt i dette arbeidet står også arbeidet med å bygge opp medarbeidernes mestringstro. Å styrke troen på egne evner til å lære, forbedre egne evner og ferdigheter, endre
handlings- og tankemønstre, er essensielle målsetninger når vi skal prøve å bygge opp en innovativ, lærende organisasjon som kjennetegnes av å ha en lærende-, endrings- og handlingsorientert kultur. Mål som er knytta opp til medarbeidernes mulighet for selvbestemmelse i utførelsen av sitt arbeid.

10 kjennetegn på en innovasjonskultur

Målet med å skape en innovasjonskultur er å skape en strøm av medarbeiderdrevet innovasjon. Noe som forutsetter at organisasjonen har en organisasjonskultur hvor medarbeiderne blir oppfordret til og tør å komme med forslag til endringer og ideer.

For å skape en innovasjonskultur bør man legge vekt på å skape en organisasjonskultur som kjennetegnes av følgende kulturelle trekk:

kulturelle-kjennetegn

1. Engasjement

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg