Domene og webhotell fra OnNet.no

Aksjonsforskning er en hermeneutisk-fenomenologisk vitenskapelig retning og kjennetegnes av at den har et empirisk utgangspunkt i motsetning til den konvensjonelle deduktive forskningen i den naturvitenskapelige positivistiske retningen (Amble, 2012).

Forskeren deltar aktivt

Mens tradisjonell forskning studerer forskningsspørsmålet som en utenforstående forsker, tar aksjonsforskning utgangspunkt i at den som kjenner problemene best må ta en aktiv del i forskningsprosessen. Dette innebærer at såvel forskeren som forskningssubjektene betraktes som medforskere og aktive deltakere i en felles arbeidsprosess. Forskeren sitter her ikke inne med forhåndsformulerte hypoteser som skal bekreftes eller avkreftes ut fra personlige egeninteresser. Utgangspunktet er her en induktiv tilnærming som bygger på et eksplorerende design.

Den nye forskerrollen krever at forskeren:

  • Endrer fokus fra å være observatør til å bli samarbeidende deltaker
  • Endrer rolle fra å være forskerekspert til å bli lærende forsker
  • Leder utviklingsprosesser og deler ansvaret for å finne nye løsninger

Aksjonsforskning kan betegnes som en deltakerorientert og demokratisk prosess som har til hensikt å utvikle kunnskap som deltakerne selv og andre kan lære av. Det er en vitenskapelig metode som bidrar til å produsere anvendelsesorientert, gyldig, normativ og relevant kunnskap (Kildedal, 2005; Reason & Bradbury, 2008).

Formål og målsetning

Formålet med aksjonsforskning er å ha en direkte og umiddelbar påvirkning av forskningsområdet. Målet er å bidra til å finne løsninger på menneskers praktiske problemer i en virkelig situasjon.

Hva er aksjonsforskning?

Den klassiske aksjonsforskningen kommer fra ideen om at problemet forstås best av dem som forsøker å endre situasjonen. Derfor er dette en form for deltagende forskning, hvor målet er å skaffe oss kunnskap gjennom handlinger og erfaring. Vi snakker her om å lære fra såvel egne som andres erfaringer. Bradbury-Huang (2010) mener at ved å utføre en ønsket endring kan vi generere ny kunnskap. Denne type forskning blir utført av mennesker som ønsker større forståelse av sin praksis, for å kunne gjøre forbedringer og endringer i den (McNiff & Whitehead, 2002).

Begrepet aksjonsforskning kan defineres som:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.