Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et verdigrunnlag, også kalt kjerneverdier?

Verdigrunnlag, eller kjerneverdier, er de grunnleggende prinsippene og overbevisningene som styrer en organisasjons handlinger og beslutninger. De fungerer som en intern kompass og setter standarden for hvordan organisasjonen opererer, både internt blant ansatte og eksternt med kunder, partnere og samfunnet. Verdigrunnlaget bidrar til å forme organisasjonskulturen og kan være en viktig del av merkevaren.

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som omfatter alle uskrevne regler, normer, artifakter og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her. Verdigrunnlaget avgjør dermed hva den enkelt ansatt oppfatter som rett og galt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Selskapets verdigrunnlag danner derfor en essensiell del av forretninggrunnlaget, da det angir hva som det er praktisk mulig å få til i virksomheten uten en større kulturendring som skaper et stort konfliktnivå over lang tid.

Ved å utvikle og implementere verdier som reflekterer organisasjonens unike karakter og mål, kan du skape et miljø der ansatte føler seg engasjert og kunder føler seg tiltrukket. Verdiene bør være levende prinsipper som kontinuerlig praktiseres og forsterkes gjennom alle nivåer av organisasjonen.

Verdigrunnlaget danner dessuten broen mellom virksomhetens forretningsideforretningsmål og forretningsstrategier, sammen med balansert målstyring som gjennom sine målkort og strategikart operasjonaliserer strategiene til målbare resultatmål for hele virksomheten og hver enkelt gruppe og enkeltindivid i den.

Hva er en verdi?

Med verdi menes:

Alt som er verdifullt for menneske

Verdiene er stjernene vi styrer etter. Verdiene utgjør alt vi ønsker å ta vare på, arbeide for eller verne om på i en eller annen sammenheng. Verdiene er et lite antall leveregler som det ikke er nødvendig å argumentere for, de aksepteres bare. Verdiene forteller oss hva som er rett og galt eller godt og vondt (moralsk riktig). Samtidig som de forteller oss hvordan vi bør handle. De beskriver målet og utgjør dermed idealet for handlingene våre.

Verdiene har videre forbindelse til normene som forteller oss hva som er den riktige måten å agere på. Verdiene har dermed en normativ karakter som er et uttrykk for hvordan vi bør handle normativt. Vi kan her skille mellom fire normative funksjoner som verdiene har:

  • Verdiene er en standard eller veiviser for de holdningene vi bør ha, en angivelse av hvordan vi bør vurdere ting og hvilke handlinger som er moralsk riktig.
  • Verdiene er en plan for konfliktløsning og beslutninger, ved at de angir hvordan vi skal velge mellom flere alternativer, hvordan skal vi ta beslutninger og hvordan skal vi løse konflikter.
  • Verdiene er en kilde til motivasjon. Verdiene er selve drivkraften og motivasjonen for all menneskelig atferd.
  • Grunnpilarer for selvaktelse, det vil si at verdiene bidrar til å opprettholde og øke vår selvfølelse

Vi kan dermed definere verdier som det vi arbeider for å oppnå og/eller beholde.

Fellesverdiene som danner kulturen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss