LEDELSE

Artikkelserier knyttet til fagområdet organisasjon og ledelse. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Ledelse

Organisasjonskultur

Hva er en organisasjonskultur og hvorfor er organisasjonskulturen viktig for virksomhetens resultater? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, samtidig som vi ser på hvordan du bør gå frem for å skape den ønskede organisasjonskulturen i en virksomhet.

Antall artikler: 23 artikler

wp-content/uploads/politisk-leder.gif

Ledelseperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse, samt organisasjonsteoriene som benyttes innen statsvitenskapen. Disse fortolkningsrammer kan brukes i mange sammenhenger og er et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

Antall artikler: 8 artikler

/wp-content/uploads/company-culture-300x164.jpg

Psykososialt arbeidsmiljø

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.

Antall artikler: 26 artikler

wp-content/uploads/penger2.jpg

Lønns- og belønningssystem

Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.

Antall artikler: 29 artikler

/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Ledelsestiler

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.

Antall artikler: 39 artikler

/wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

Vekst

En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

Antall artikler: 20 artikler

/wp-content/uploads/rekruttering-300x212.jpg

Rekruttering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.

Antall artikler: 30 artikler

Virtuell organisering

En artikkelserie som forklarer hvordan du kan skape en virtuell organisasjon og gjennomføre effektiv prosjektstyring av dine prosjekter.

Antall artikler: 20 artikler

wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

Antall artikler: 18 artikler

wp-content/uploads/transformasjonsledelse.jpg

Transformasjonsledelse

En serie som tar for seg hva tranformasjonsledelse er og hva som skiller teorien fra transaksjonsledelse. At du lærer forskjellen mellom disse to teoriene er helt essensielt for å forstå moderne ledelse.

Antall artikler: 5 artikler

Symbolsk ledelse

En gjennomgang av hva symbolsk ledelse er, når det er nødvendig med symbolsk ledelse og hvordan du skal gå frem for å lykkes med din symbolske ledelse.

Antall artikler: 23 artikler

/wp-content/uploads/opplaring-300x164.jpg

Opplæring

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.

Antall artikler: 26 artikler

wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

Antall artikler: 29 artikler

wp-content/uploads/risiko-300x200.jpg

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Hva er risiko, hvilke typer risiko finnes og hvordan gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)?

Antall artikler: 11 artikler

wp-content/uploads/politisk-leder.gif

Politisk ledelse

En gjennomgang av hva politisk ledelse er og hva som skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer. 1 av 4 ledelserammer som Bolman & Deal beskriver.

Antall artikler: 6 artikler

wp-content/uploads/Human-resources-oppsummering.jpg

Human Resource Management

Hva er Human Resource Management og hva skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer og -stiler? Hva kjennetegner HR og når brukes Human Resource Management?

Antall artikler: 5 artikler

wp-content/uploads/syk.jpg

Sykefravær

Hva er årsaken til at sykefravær oppstår og hva kan virksomheten selv gjøre for å endre på dette? I denne artikkelserien ser vi på dette.

Antall artikler: 19 artikler

Ansettelse

I denne artikkelserien går vi igjennom ansettelseforløpet og hvilke krav som stilles til arbeidsgiveren ved ansettelse av medarbeidere.

Antall artikler: 17 artikler

wp-content/uploads/oppsigelse-1024x576.jpg

Oppsigelse

I denne artikkelserien tar vi for oss hvordan en virksomhet kan si opp ansatte eller nedbemmanne i tråd med gjeldende lover og regler.

Antall artikler: 11 artikler

Prosjektledelse

Hva er et prosjekt og hvordan gå frem for å organisere et prosjekt slik at det oppnår sitt ønskede formål? I denne artikkelserien lærer ult du trenger å vite om prosjektledelse.

Antall artikler: 54 artikler

Organisering av organisasjonen

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjon er, hvordan den er bygd opp, samt hvordan vi bør organisere og lede den for å nå våre mål. Artikkelserien er en overordnet artikkelserie for mange av våre artikkelserier om organisasjon og ledelse.

Antall artikler: 5 artikler

wp-content/uploads/holistisk-systemledelse-300x286.png

Holistisk Systemledelse (Innledning)

En gjennomgang av hvilke teorier teorien om Holistisk Systemledelse bygger på. Anbefales lest før du begynner på artikkelserien om Holistisk Systeledelse for å skjønne teoriens forutsetninger og bakgrunn

Antall artikler: 8 artikler

/wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

Konfliktløsning

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.

Antall artikler: 27 artikler

/wp-content/uploads/hvorfor-organisasjonstruktur-300x262.jpg

Organisasjonstruktur

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjonsstruktur er, hvorfor vi trenger en og hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

Antall artikler: 35 artikler

Prosessledelse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.

Antall artikler: 39 artikler

HMS og intern kontroll

Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?

Antall artikler: 22 artikler

Styring og kontroll

En artikkelserie som tar for seg hvordan virksomheten bør legge opp sitt system og sine rutiner for styring og kontroll, slik at de kan sjekke om målene blir nådd og lære av sine feil og suksesser.

Antall artikler: 31 artikler

Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

Antall artikler: 6 artikler

wp-content/uploads/ledelse-300x171.gif

Ledelse

I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.

Antall artikler: 21 artikler

wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

Antall artikler: 10 artikler

Endringsledelse

Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

Antall artikler: 45 artikler

Dagens utfordringer

Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

Antall artikler: 12 artikler

Historisk utvikling av ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

Antall artikler: 42 artikler

Holistisk Systemledelse

En artikkelserie som lærer deg å tenke helhetlig når du skal utvikle en organisasjon eller endre. Ledelseteorien er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

Antall artikler: 22 artikler

/wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

Moral & etikk

Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

Antall artikler: 26 artikler

/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

Antall artikler: 20 artikler

Møteledelse

Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene.

Antall artikler: 26 artikler

/wp-content/uploads/verdibasert-ledelse-300x200.png

Verdibasert ledelse

En artikkelserie som tar for seg hva verdibasert ledelse er, hvordan verdier skapes og hvorfor det er viktig med en verdibasert organisasjon.

Antall artikler: 32 artikler

Ressursledelse og ressursforvaltning

En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

Antall artikler: 19 artikler

/wp-content/uploads/styrets-beretning-300x199.jpg

Styre

En artikkelserie som tar for seg styrets funksjon, oppgaver og hvordan styret bør organiseres for å gjøre sin misjon. Deriblant hvilke egenskaper de bør ha for å sitte i et styre.

Antall artikler: 34 artikler

/wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

Salgsledelse

En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

Antall artikler: 20 artikler

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

Antall artikler: 26 artikler

Lærende organisasjoner

I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.

Antall artikler: 36 artikler

/wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

Kriseledelse

Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 19 artikler