Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 26 av 53 artikler om Prosjektledelse

Prosjektmålet er en konkretisering av formålet til prosjektet. Med andre ord en detaljert beskrivelse av dagens situasjon og den fremtidig situasjonen vi ønsker å komme til. Utgangspunktet er med andre ord; – hvor er vi nå? (bakgrunn). Med dette som utgangspunkt skal prosjektmålet angi; – hvor ønsker vi å komme? Avstanden mellom dagens og ønsket situasjon angir hvor stort problemet prosjektet tar tar sikte på å løse.

Årsaken til at vi alltid må utvikle konkrete prosjektmål før prosjektet starter skyldes:

 • Vi må bli enig med prosjekteieren om hva som skal bli resultatet og effekten av arbeidet
 • At vi trenger mål vi kan styre og måle prosjektet etter underveis
 • At vi trenger et referansepunkt vi kan bruke i ettertid til å vurdere om vi nådde de resultatene vi var enige om på forhånd
 • At vi trenger en felles forståelse i prosjektgruppen om hva oppgaven går ut på

Målene vi setter oss danner grunnlaget for prosjektplanleggingen og gjennomføringsfasen.


Tre typer prosjektmål

Vi skiller mellom tre typer prosjektmål

 1. effektmål
 2. resultatmål
 3. prosessmål

Effektmålet uttrykker hensikten med prosjektet, altså hvorfor det er satt i gang, og uttrykker hvilke effekter som må skapes for at virksomheten skal nå sine langsiktige mål og strategi. Effektmålet setter også rammen for resultatmålet som gir uttrykk for hva som spesifikt skal leveres som et resultat av prosjektet.

Prosjektmål og prosjektstrategi

Effektmål (Hvorfor?)

Effektmålet er en beskrivelse av de effektene eller gevinstene prosjekteier forventer at prosjektet vi gi når det er ferdig. Effektmål peker tilbake på de behov eller problemer som er grunnlaget for prosjektet. Disse effektmålene bør være knyttet til virksomhetens strategiske og taktiske mål og strategier. Selv om dette høres selvsagt ut er det ofte utydelig hvordan prosjektmålene skal bidra til at forretningsmålet, forretningsstrategien og -planen blir nådd. Hvert prosjektteam og hvert enkelt teammedlem må forstå hvordan deres innsats passer inn i det store bildet, da de ikke alltid vil ha tilit til mål som tilsynelatende kommer fra investorer eller ledelsen.

Med en god forklaring på hvorfor det er viktig å oppnå prosjektmålene, vil det bli plutselig være i alles interesse å sikte på samme mål.

Effektmålet beskriver normalt en effekt. F.eks.:

 • Økt produktivitet
 • Økt inntjening/lønnsomhet
 • Lavere kostnader
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Oppnåelse av samfunnsmessige mål
 • Tilfredsstillelse av lovpålagte forhold

Eksempel på et effektmål: Prosjektet skal øke selskapets markedsandel fra 25 % til 30 % innen 2023.

Resultatmål – resultatet av prosjektet

Resultatmålet er en beskrivelse av hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig og hva prosjektet vil koste (leveranser, tid og kostnad). Resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålet og etablerte tids- og kostnadsrammer. I denne sammenheng er det viktig at målene har et realistisk ambisjonsnivå og at effekt- og resultatmål henger sammen.

Foruten at vi utvikler et overordnet resultatmål for hele prosjektet, må vi utvikle konkrete resultatmål for de ulike fasene i prosjektet. Dvs. at de må angi hva som skal foreligge når prosjektfasen som settes i gang er avsluttet (leveranser, tid og kostnad for fasen).

Resultatmålet beskriver normalt et produkt:

 • Egenskaper ved produktet
 • Når det skal være ferdig
 • Hva det skal koste

Eksempel på et resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for turister mellom 15 og 30 år som kommer til Norge. Kostnadsramme: 2 millioner. Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato.

Prosessmål – mål knyttet til selve gjennomføringen

Prosessmålet angir hvilken effekt prosjektet skal ha på deltakerne, og omfatter individuell og kollektive forventninger til å delta i prosjektet.

Prosessmålet kan være:

 • Kompetanseoppbygging
 • Bli kjent
 • Etc.

SMART mål

Når prosjektmålene skal defineres er det viktig at: 

 • Målene er målbare og etterprøvbare
 • Målene beskriver resultater, ikke aktiviteter
 • Målene er noe å strekke seg etter, men ikke så ambisiøse at man mister troverdighet
 • Målene er aksepterte av alle som arbeider for å nå dem
 • Målene gjelder forhold som man selv kan påvirke

Prosjektmålene må kort sagt oppfylle kravene vi stiller til et SMART-mål: 

 • Spesifiserte – veldefinerte, klare og entydige
 • Målbare – kvantitativt dersom mulig, eventuelt etterprøvbare på andre måter
 • Akseptert – felles forståelse i prosjektet, hos prosjekteier, kunde og brukere
 • Realistiske – målene skal kunne nås
 • Tids- og kostnadsavgrenset – må kunne gjennomføres innenfor gjeldende rammer
 • Enkle – målene må formuleres kort og konsist slik at alle forstår dem

Eksempler på gode og dårlige målformuleringer:

  “Dårlig” målformulering  “God” målformulering
Effektmål (gevinster)  Styrke lønnsomheten1 år etter prosjektets avslutning skal lønnsomheten øke med minimum 15 %
Arbeidsomfang (kvalitet)  Produktet skal ha akseptabel kvalitetProduktet skal oppfylle alle krav til kvalitet og funksjonalitet som er definert i prosjektmandatet
Tid  Produktet vil bli overlevert så snart som muligProduktet skal overleveres kunden innen 31. desember
Kostnader  Kostnadene skal holdes på et rimelig nivåKostnadsrammen er 2 millioner kroner

Veldefinerte mål er viktig for å gi alle som er involverte i prosjektet en god forståelse hva som skal oppnås og leveres.

Målene vi setter oss er ikke laget i stein. De må være fleksible og bli redefinert kontinuerlig gjennom hele prosjektet, f.eks. bør resultatene vurderes opp mot målene hver gang vi når en milepæl for å se om det er behov for å redefinere dem.

Endrede mål

Målene må kanskje endres i løpet av prosjektperioden. Endrede mål er å regne som en betydelig endring i et prosjekt og må godkjennes av prosjekteier.

Endres et mål må ´alle underliggende mål i målhierarkiet, alle avtaler, alle styrende dokumenter og prosjektets planer oppdateres i henhold til endringen. At dette skjer og tas alvorlig av alle involverte er avgjørende for prosjektets suksess.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Prosjektledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ProsjektmandatProsjektstrategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Prosjekt
 • Prosjekt krever innovasjon og endring
 • Prosjektbegrensninger : Prosjekttrekanten (Jerntrekanten)
 • Prosjektmodell
 • Prosjektets livssyklus
 • Oppstartsfase i prosjektets livssyklus
 • Planleggingsfasen i prosjektets livssyklus
 • Prosjektgjennomføring (gjennomføringsfasen)
 • Prosjektavslutning (avslutningsfasen)
 • Prosjektfaser ( fase-modell )
 • Roller i prosjektet (prosjektroller)
 • Prosjekteier
 • Styringsgruppe ( prosjektstyre )
 • Prosjekt referansegruppe
 • Prosjektleder
 • Prosjektorganisasjon og prosjektorganisering
 • Virtuelle organisasjonstyper
 • Prosjektteam og teambygging
 • Flerkulturelle team
 • Organisering av grupper og team
 • Menneskene som ressurs i prosjektet
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektdokumentasjon
 • Prosjektforslag og prosjektbegrunnelse
 • Prosjektmandat
 • Prosjektmål
 • Prosjektstrategi
 • Konsept og konsepttest
 • Gevinstoversikt og gevinstrealiseringsplan
 • Milepælmetoden (Milepælsplanlegging)
 • Prosjektnedbrytning (WBS : Work Breakdown Structure)
 • Prosjektets ressursplanlegging
 • Fremdriftsplan
 • Gantt-diagram
 • Critical Path Method ( Kritisk nettverk )
 • Prosjektets kostnadsplanlegging
 • Prosjektplan
 • Prosjektstyring
 • S-kurver – Integrert KTR-styring
 • Styringsdokument
 • Prosjektoppfølging
 • Prosjektevaluering
 • Prosjektrapportering
 • Statusrapport ( prosjektstatus rapport )
 • Erfaringslogg
 • Sluttrapport
 • Implementeringstrategi og implementeringsprogram
 • Gevinstrealisering
 • Prosjektbasert virksomhet
 • Prosjekt program
 • Valg av prosjekter til porteføljen
 • Prosjektportefølje og porteføljestyring
 • Kritiske suksessfaktorer for et prosjekt