Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvilke lover og regler gjelder?

Det finnes ingen lover som regulerer hvordan konflikter på arbeidsplassen skal håndteres, men de generelle reglene i arbeidsmiljøloven pålegger allikevel alle arbeidsgivere å utvikle et trygt arbeidsmiljø uten mobbing og personlige konflikter som kan oppfattes som en arbeidsmiljøbelastning.

norges-lover

La oss starte med å gjengi en artikkel på sidene til HMS.no som på en god måte oppsummerer lovverket omkring hvilket lovverk som gjelder for konflikter på arbeidsplassen.

Selv om arbeidsmiljøloven ikke har noen spesifikke krav eller pålegg når det gjelder konflikter, krever loven allikevel at:

  • Arbeiderne skal ha «full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» (Aml § 1)
  • Arbeiderne ikke skal utsettes for «trakasseringer, vold, trusler og annen utilbørlig belastning som følger av kontakt med andre» (Aml § 4.3)

Å være i et arbeidsmiljø som er preget av konflikt, enten man er direkte part, medspiller for part, eller gjør forsøk på å være nøytral, innebærer brudd på kravet om full trygghet mot psykiske skadevirkninger og utilbørlige belastninger. Arbeidstilsynets tilsynsprakis viser også at man fra myndighetenes side ikke aksepterer at arbeidsmiljøet er konfliktfylt. Mange virksomheter har fått anmerkninger etter tilsyn både for at konflikt, trakassering og mobbing ikke er vurdert som risiko, og for at man ikke har forutsigbare rutiner for håndtering av konflikter hvis slike oppstår (hms.no).

Arbeidsgivers styringsrett

Særlig vanskelig blir arbeidsmiljøet dersom lederen, eller noen nær lederen er direkte part i konflikten. I slike situasjoner ser man ikke sjelden at ledelsen påberoper seg «arbeidsgivers styringsrett» som «maktmiddel» i sin partsinteresse.

Denne styringsretten har imidlertid mange begrensninger nedfelt både i lov og forskrifter. Det er ikke tvil om at arbeidsgiver både har rett og plikt til å avgjøre hvilket arbeid som skal utføres, hvem som skal utføre arbeidsoppgaver og resultatkrav til utførelsen. Hvordan arbeidet i detalj skal gjennomføres ligger i grenseland for fri utøvelse av styringsrett. Her stiller lov og forskrift opp en rekke krav bl.a (hms.no):

  • Krav om informasjon og medvirkning til systemer for planlegging og gjennomføring av oppgaver
  • Mulighet for selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar
  • Opplæring slik at arbeidsoppgavene kan gjennomføres
  • Medvirkning ved innføring og utøvelse av internkontroll

Utøvelse av styringsrett uten å iaktta disse kravene, og uten å kunne begrunne sin styring, fører lett til overtredelse av forbudet mot trakassering da det er rimelig å anta at den underordnede i de aller fleste tilfeller vil være en underlegen part (hms.no).

Overordnet ansvar for konflikthåndtering

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.