Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 13 av 23 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

I følge Statistisk Sentralbyrå lever 2 av 3 av alle mellom 18 og 70 år i et samliv. 25 prosent er samboere, mens resten er gifte. At vi lever sammen som et par er naturlig siden dette er den eneste måten vi kan forplante oss på.

Skaper økonomiske konsekvenser

Problemet i denne sammenheng er bare at alle parforhold får konsekvenser for den personlige økonomien. Du bør derfor alltid tenke igjennom den økonomiske biten hver gang du inngår et parforhold.

Jenter bør f.eks. tenke igjennom hvilke verdier deres fremtidige partner har når det gjelder å respektere dem i egenskap av yrkeskvinne. Jenter bør velge en partner som er beredt til å dele ansvaret for hjem og barn med dem. Lønnsstatistikken viser tydlig at kvinner henger etter menn selv om utdanningen er den samme. Noe som delvis henger sammen med at kvinner for en stor del tar på seg hovedansvaret for barn og arbeider deltid for at familien skal ha det bra. Gjennom disse årene gjør mennene sine karrierer, og kvinnene har vanskelig for å hente igjen deres forsprang. Har man en bra base hjemme, er det lettere å få uttelling i yrkeslivet også. Fortsatt er det menn og kvinner som oppfatter at kvinnens inntekt er biinntekten til familien og at han er familiens hovedforsørger.

Spørsmål du bør stille deg før du inngår i et parforhold er:

 • Hva vet du om privatøkonomien til den du skal gifte meg med/flytte sammen med?
 • Hvor stor arbeidsinntekt og kapitalinntekt har denne personen?
 • Hvor stor gjeld har vedkommende og hvilket forbruksmønster har han/hun?
 • Har dere de samme økonomiske drømmene om fremtiden? Store uenigheter her kan fort ødelegge hele parforholdet.
 • Vil dere være likestilte i å dra det økonomiske lasset, eller vil det være en av dere som vil ha hovedansvaret for å få budsjettet til å balansere hver måned?
 • Hvordan bør dere ordne deres felles økonomi i det daglige?
 • Hvilke konsekvenser har det dersom din inntekt brukes til mat, barnehage osv. og hans/hennes inntekt går til kjøp av mer varige goder?
 • Har du verdier med meg inn i samboerskapet eller ekteskapet som gjør at du bør opprette særeie eller skrive testament?
 • Hvilke forsikringer har dere gjennom jobben, og hvilke tilleggsforsikringer bør dere ha? Har en av dere en helse som gjør det vanskelig å tegne livs-, uføre- og pensjonsforsikring?
 • Hva skjer med økonomien din dersom du blir alene? Hvor stor gjeld kan du klare alene dersom du blir skilt eller enke/enkemann? Vil du ha råd til å overta deres felles bolig?

Samboerskap eller ekteskap?

De fleste parforhold starter med at man flytter sammen og blir samboere. Etter noen år velger mange å ta skrittet å gifte seg, men etter at skillet mellom skatteklasse 1 (enslige) og skatteklasse 2 (gifte) ble tatt bort i skattelovgivningen er det ikke lenger noen økonomiske fordeler å gifte seg. Og skulle den ene dø etter mange års samboerskap har man idag akkurat de samme arve og trygde rettighetene som om man var gifte. Mange velger derfor å bare å fortsette å være samboere livet ut.

Samboeravtale

Et godt råd til samboere er å skrive samboeravtale. En samboeravtale er en avtale mellom to samboere, eller to personer som skal inngå samboerskap. Formålet er å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt brudd. Avtalen bør skrives før samboerskapet inngås, da det ellers ofte er vanskelig å gjøre det på et senere tidspunkt.

Når trenger du ikke en samboeravtale?

Har dere ingen barn, ikke eier noe sammen og har adskilt økonomi er en samboerkontrakt ikke nødvendig. Da kan den heller skrives hvis det skjer større endringer, som å kjøpe bolig sammen, eller får barn.

Når trenger du en samboeravtale?

Samboeravtale/kontrakt bør skrives med en gang samboerne involverer seg sammen i bil, bolig, fritidseiendom og annet som representerer store verdier. Samtid når man tar opp større lån sammen eller skal dele løpende utgifter som husleie, telefon, strøm o.s.v.

Hva bør inngå i samboeravtalen?

Noen momenter som bør inngå i en slik samboerkontrakt er:

 • Hvilke eiendeler har hver av dere med dere inn i samboerskapet
 • Når det gjelder eiendeler som skaffes i løpet av samboerskapet eier hver av dere en halvdel hver, hvis dere ikke har avtalt noe annet
 • Verdipapirer, aksjer og lignende eies av den som papirene lyder på
 • Bankinnskudd eies av den kontoen lyder på. Står kontoen i begges navn, eier dere halvparten hver
 • Arv og gaver som hver av dere mottar, er vedkommendes eneeie.
 • Større eiendelers om hus, hytte, bil og båt – skriv hvor stor eierandel hver av dere har.
 • Skriv opp gjeld og andre forpliktelser, og skriv hvor stort ansvar hver av dere har for dette.
 • Skriv at begge skal bidra til å dekke utgifter i felles husholdning. Ingen kan kreve at den ene skal forsørge den andre. Det må i tilfelle avtales spesielt.
 • Gjensidig testamente er viktig. Det gir samboere rett til å arve hverandre hvis den ene dør. For samboere med barn er arv regulert i en ny arvelov som kom i 2009. Denne gjelder imidlertid ikke for samboere uten barn.

Hva er en gyldig samboeravtale?

Det er ingen formelle krav til en samboeravtale, men den bør inngås skriftlig så det er mulig å bevise i ettertid hva som er avtalt. Det kan også være praktisk å ha en tredjepart, f. eks. en advokat, som vitne, men dette er ikke noe krav. Avtalen bør opprettes i to eksemplarer, slik at hver samboer har ett eksemplar i original. Siden samboeravtalen ikke kan tinglyses, må den oppbevares på et trygd sted.

Hva risikerer du ved ikke å skrive samboeravtale?

Unnlater dere å skrive en samboeravtale kan dette skape store problemer ved et samlivsbrudd. F.eks. kan det lett oppstå tvist om eiendomsretten til boligen, om hvem som har ansvaret for gjelden o.l. Dette kan medføre lange rettsprosesser med store utgifter. Mange opplever dessuten at de kommer svært skjevt ut ved oppgjøret, og noen taper alt og kommer tomhendt ut i et vanskelig boligmarked.

Mangel på samboeravtale kan også føre til uenighet og konflikt om hvem som har ansvaret for å betjene gjelden som gjenstår ved at man blir uenige om utgiftsfordelingen så langt.

Kilder:

 • https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/slik-skriver-du-samboeravtale
Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ReiseforsikringSæreie og ektepakt >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Hvor mye kan jeg låne når studietiden er over?
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student