Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 9 artikler om Aksjeteori

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Når du kjøper en aksje så kjøper du i praksis en eierandel i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Av den grunn er det viktig å vite hva et aksjeselskap og allmennaksjeselskap er og hva som er forskjellen mellom disse to selskapstypene.

Hva er forskjellen mellom et aksje- og allmennaksjeselskap?

Skillet mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble etablert i 1997 gjennom et nytt EU-direktiv som da trådde i kraft. Aksjeloven trekker idag opp hvilke lover og regler som gjelder for aksjeselskaper, mens allmennaksjeloven trekker opp retningslinjene allmennaksjeselskaper må holde seg innenfor.

Om selskapet er et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap fremgår av endelsen til foretaksnavnet. Er selskapet et aksjeselskap skal foretaksnavnet inneholde endelsen “AS“, mens endelsen “ASA” brukes om allmennaksjeselskaper.

Forskjellen mellom et aksje- og allmennaksjeselskap kan forklares slik.

Et aksjeselskap (forkortet AS) er en selskapsform hvor eierne av selskapet ikke har noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapitalen eierne har skutt inn i form av aksjekapital. I Norge er kravet at aksjekapitalen er på minst 20 000 kroner. Går selskapet konkurs står aksjonærene ikke personlig ansvarlig. De mister kun sin innskutte aksjekapital.

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere og hvor selskapets aksjekapital er minimum 1 million kroner.

I et allmennaksjeselskap er det ikke lov å legge restriksjoner for aksjenes omsettelighet i vedtektene, slik man kan i et aksjeselskap. Det er heller ikke lov å gjøre mer enn 50% av aksjene til “stemmeløse” B-aksjer i et allmennaksjeselskap, slik man kan i et aksjeselskap. Allmennaksjeselskaper har dessuten alltid revisjonsplikt, mens kun aksjeselskaper med en årlig omsetning på over MNOK 5 per år har dette.

Kun allmennaksjeselskaper kan børsnoteres

For deg som er investor er den viktigste forskjellen mellom et aksjeselskap og allmennaksjeselskaper at:

– Kun allmennaksjeselskaper har lov til å være notert på Oslo Børs

Aksjeselskaper kan ikke børsnoteres. Av den grunn vil vi kun omtale allmennaksjeselskaper i vår videre gjennomgang av selskaper du kan kjøpe en aksje i.

Du leser nå artikkelserien: Aksjeteori

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AksjeAksjeselskap (AS) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Aksjesplitt og aksjespleis
 • Noterte og unoterte aksjer
 • Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.