Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 9 av 22 artikler om HMS og intern kontroll

Det vil være ulike mål for en virksomhet under etablering, konsolidering eller omstilling – for ikke å si avvikling!

Rammevilkårene endres med en lang rekke skiftende faktorer – ressurstilgang, teknologiske muligheter, tilgang på kompetanse, behovet for virksomhetens produkter eller tjenester, lønnsomhet, markedsandel, pengepolitikk, økonomisk utvikling for samfunnet som helhet osv.

Målsettingen for HMS-arbeidet må utledes av hva som til en hver tid er virksomhetens vedtatte strategi. Nødvendigvis må HMS-mål variere fra virksomhet til virksomhet. Og en hver målsetting må fra tid til annen endres ettersom virksomheten gjennomlever nye faser – og ettersom de tilsatte opplever endringer i rammevilkår, utfordringer og behov.

Dermed blir det meningsløst å lage en fast oppskrift for å fastsette HMS-mål. Du må heller stille deg selv følgende spørsmål:

Hva vil være et naturlig mål for HMS-arbeidet i min virksomhet?

Antakelig bør en slik målsetting balanseres mot flere forskjellige hensyn – passe høyt, passe jordnært, både visjonært og konkret, både retningsgivende og resultatorientert. I likhet med all annen planlegging bør man her ta utgangspunkt i forretningsplanen som er virksomhetens overordnede plan, samt alle del-planer som er utledet fra den for å se på hvilken måte HMS- og intern kontroll prosessen kan være med på å realisere disse visjonene og målene og integreres med virksomhetens eksisterende strategier, rutiner og vaner.

For virksomheter som praktiserer TQM (Totalkvalitet ledelse) står intern kontrollprosessen sentralt, da den står for kvalitetssikringen av kvalitetsystemet til virksomheten. En gjennomgang som krever at alle former for kvalitet blir kontrollert og evaluert i HMS/intern-kontroll prosessen. Glem aldri at intern kontroll er det beste kvalitetsikrings verktøyet enhver bedrift er i besittelse av. Det er dette systemet og gjennomføringen av det som til syvende og sist avgjøre virksomhetens totalkvalitet.

Etter at HMS-planen er satt ut i livet gjelder det å kontinuerlig foreta avviksanalyser for å sjekke om målene blir nådd og lære av resultatene man gjør underveis gjennom evalueringen, før de endelige målene så igjen korrigeres etter evalueringen. Slik fortsetter HMS-prosessen som er sirkulær prosess. 

Kilder:

 • http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/135011/104e.pdf
Du leser nå artikkelserien: HMS og intern kontroll

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Krav til HMS dokumentasjonOrganisering og ansvarsfordeling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • HMS som en endringsledelse prosess
 • Hva er intern kontroll?
 • Varsling
 • Økonomiske kontrollområder
 • Lovfestede HMS krav
 • Hva innebærer dette i praksis?
 • Krav til HMS dokumentasjon
 • Overordnet mål for HMS-arbeidet
 • Organisering og ansvarsfordeling
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebygging og utbedring
 • Tilsyn og gjennomgang
 • Arbeidsmiljøutvalg og evt. underutvalg
 • Sykefravær
 • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Det fysiske arbeidsmiljøet
 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplassen
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Medarbeidersamtale
 • Sikkerhet – drift og vedlikehold
 • HMS-gjennomgang