agenturer.no

Virksomhetens immaterielle eiendeler er den eller en av de mest verdifulle eiendelene til enhver virksomhet. Spørsmålet er bare hvordan du kan beskytte disse immaterielle rettighetene mot tyveri og misbruk fra andre. I denne artikkelserien ser vi nærmer på nettopp dette.

Hva er en immateriell eiendel/rettighet?

En svært generell definisjon av begrepet immaterielle eiendeler er:

“Eiendeler vi ikke kan ta og føle på (ikke materielle ting)”

En mer nøyaktig definisjon av hva som inngår i begrepet finner vi i definisjonen av immaterielle rettigheter. Med immaterielle rettigheter menes:

REGISTRERBARE INDUSTRIELLE RETTIGHETER (PATENT, VAREMERKE OG DESIGNREGISTRERING), OG IKKE-REGISTRERBARE SOM BEDRIFTSHEMMELIGHETER, KNOWHOW OG OPPHAVSRETT.

Coca-ColaTypiske immaterielle eiendeler er virksomhetens:

  • Firmanavn
  • Domene
  • Varemerker og merkevarer
  • Oppfinnelser
  • Patenter
  • Slagord og spesielle mønstre
  • Litteratur og kunst

Disse immaterielle verdiene utgjør i stadig grad enhver virksomhets verdigrunnlag og blir derfor stadig viktigere å beskytte mot tyveri og misbruk.

Har virksomheten oppfinnelser som kan patenteres eller mønsterbeskyttes er dette enda viktigere. Spesielt i tilfeller hvor virksomheten har investert mye kapital i disse patentene eller tiltakene, og i tilfeller hvor det ligger et stort teknologisk og/eller økonomisk potensial i oppfinnelsen. Gjøres ikke dette kan dette fort bli virksomhetens “grav“.

Begrepene intellektuell kapital, intellektuelle verdier, intellektuelle eiendeler, intellektuelle rettigheter og industrielle rettigheter er begreper som ofte blandes sammen. La oss starte med å forklare forskjellen på dem.

Intellektuell kapital

Intellektuell kapital (engelsk: intellectual capital) et samlebegrep for all kunnskap og ferdighetene til de ansatte; prosessene, ideer, design, oppfinnelser, og teknologier som  blir utnyttet av bedriften; og relasjoner som har blitt utviklet med både kunder og  leverandører. Harrison & Sullivan (2000, s. 34) definerer det  som:

”kunnskap som kan omgjøres til profitt”.

Immaterielle verdier

Immaterielle verdier/ressurser (engelsk: intangible/intellectual assets) er en samlebetegnelse som brukes om ikke-fysiske verdier som kan anvendes i bedriftens verdiskapningsprosesser. Det er den delen av intellektuell  kapital som er identifiserbart, dokumenterbart, og tilgjengelig for å bli delt og replikert i  bedriften (Poltorak & Lerner 2011).

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler (IP) (engelsk: intangibles/intellectual property) og immaterielle verdier blir brukt mye om hverandre. Det eneste som skiller dem i litteraturen er hvorvidt det er noe som anvendes eller eies av bedriften. Denne forskjellen har ingen sentral betydning for forskningen vår, og vi vil derfor bruke dem om hverandre samt  bruke forkortelsen IP for begge betegnelsene.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Immaterielle rettigheter (IPR) (engelsk: intellectual property rights) kalles også immaterialrett på norsk og er samlebetegnelse på de juridiske eneretter som beskytter de immaterielle verdiene/eiendelene. Immaterialretten omfatter kun rettigheter til resultater av åndsinnsats (en menneskelig kreativ frembringelse) som så har  materialisert seg i en eller annen form (Holmvang et al. 2014). Her inngår også betegnelsen formelle beskyttelser.

Industrielle rettigheter/industrielt rettsvern

Industrielle rettigheter/industrielt rettsvern (engelsk: industrial property rights) er samlebetegnelsen på de rettighetene som kan registreres; patentrett, designrett,  kretsmønsterrett, planteforedlerrett og varemerkerett. Til forskjell fra for eksempel opphavsrett og fotografirett, der vernet oppstår i det et verk skapes, oppstår de industrielle rettighetene primært ved registrering. Unntaket er varemerkerett, som kan oppstå både ved registrering og innarbeidelse.

Figuren nedenfor viser hvordan begrepene henger sammen. Begrepene til høyre er undergrupper av begrepet til venstre:

immaterielle-begreper

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg