Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler om Nasjonalregnskapet

verditeoriVerdiskapningen i et samfunn er på mange måter lik verdiskapningen i en bedrift.

En bedrifts verdiskapning i løpet av et år kan leses ut av årsregnskapet slik:

  Salgsinntekt

– Vareforbruk (SVI)

= Bruttoprodukt (Bruttofortjenesten/verdiskapning)

 

– Avskrivninger (kapitalslit)

= Nettoprodukt (Nettofortjeneste/verdiskapning)

 

– Lønn og andre kostnader

= Overskudd (før rente, utbytte, skatt) 

For å beregne samfunnets verdiskapning går man frem på samme måte. Forskjellen er bare at nå summerer vi tallene for alle bedriftene i hele landet. Når disse tallstørrelsene summeres er det vanlig å segmentere markedet i privat og offentlig sektor.

   Verdiskapning i offentlig sektor

+ Verdiskapningen i privat sektor

= Verdiskapningen i samfunnet 

Samfunnets eller en sektors verdiskapning beregnes slik:

   Bruttoproduksjonsverdi               (X)

  Vareinnsats                               – (H)

= Bruttonasjonalprodukt            =(E)

  Kapitalslit                                   – (D)

= Nettonasjonalprodukt             = (R) 


Bruttoproduksjonsverdi
er summen av alle transaksjoner som finner sted i løpet av året. Eller sagt på en annen måte; summen av alt som blir kjøpt og solgt i løpet av ett år. For å finne verdiskapningen (BNP) i samfunnet, må vareinnsatsen trekkes i fra dette beløpet. Trekkes ikke vareinnsatsen fra bruttoproduksjonsverdien vil de samme varene bli telt flere ganger.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) representerer verdien av de varer og tjenester som blir skapt i løpet av et år ved bruk av produksjonsfaktorene arbeidskraft og realkapital. Ved å korrigere bruttonasjonalproduktet med kapitalslit i privat og offentlig sektor finner vi landets nettonasjonalprodukt.

Nettonasjonalproduktet kan også finnes ved å summere nettoproduktet til alle bedriftene i offentlig og privat sektor i Norge.

Bruttonasjonalprodukt    = Summen av alle bedriftenes bruttoprodukt 

Nettonasjonalprodukt      = Summen av allle bedriftenes nettoprodukt

Når nasjonalproduktet skal beregnes verdsettes varene og tjenestene til markedspris. I de tilfellene hvor det ikke finnes noen markedspris, f.eks. i skolen, på sykehus og andre offentlige bedrifter, verdsettes verdiskapningen ut i fra kostnadene (selvkost).

Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Finanskapital og finansinvesteringerAnvendelse av varer og tjenester (real ligningen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne