Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Forskning

    Denne artikkelen er del 17 av 49 artikler om Innovasjonsledelse

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

vitenskap

Hva er FoU (Forskning Og Utvikling)?

FoU står for forskning og utvikling, og 

FoU er en forkortelse for: “Forskning og utviklingsarbeid”, og refererer til de aktiviteter som en bedrift, organisasjon eller regjering gjennomfører for å innovere og introdusere nye produkter eller tjenester, samt forbedre eksisterende produkter eller prosesser. Dette gjøres gjennom å utvikle ny teknologi, kunnskap og viten. FoU arbeidet skal resultere i innovasjoner som skal gi virksomheten økte konkurransefortrinn, større markedsandel og/eller økt lønnsomhet gjennom å differensiere virksomhetens verditilbud på en signifikant måte fra sine konkurrenter.

FoU-arbeid er essensielt for å opprettholde konkurranseevnen i mange bransjer og innebærer både grunnleggende og anvendt forskning.

Intern- og ekstern FoU

Når vi snakker om forskning og utvikling må vi skille mellom:

 1. Intern FoU – forskning og utvikling som utføres internt i virksomheten.
 2. Ekstern FoU – forskning og utvikling om kjøpes inn fra eksterne samarbeidspartnere.
 3. Co-Creation – FoU aktiviteter som utføres som av interne og eksterne i fellesskap.

Intern FoU

Tidligere var intern FoU en egen intern produktutviklingsavdeling i virksomheten som jobbet med dedikerte produktutviklingsprosjekter som ledelsen hadde vedtatt. En FoU avdeling som besto av høyt utdannede forskere og eksperter på utvalgte fagområder som jobbet isolert fra resten av organisasjonen i en lukket innovasjonsprosess

I dag er intern forskning og utvikling noe langt mer enn en isolert forskningsavdeling bestående av nerder. I dag er prøver de fleste organisasjoner å involvere flest mulig av sine sine medarbeidere i innovasjonsprosessen. Vi kaller dette for medarbeiderdrevet innovasjon.

Ekstern FoU

Mens ekstern FoU tidligere betydde at selskapet outsourcet hele eller deler av sitt forskning- og utviklingsarbeid til andre eksterne forskningsinstitusjoner, er det idag mer vanlig benytte seg av en åpen innovasjonsprosess for å skape en brukerdrevet innovasjon i det eksterne innovasjonsarbeidet. Dvs. at vi inviterer kundene- og brukerne til å ta del i innovasjonsarbeidet. Et begrep vi vil komme tilbake til i en egen artikkel.

Tre grunnformer for FoU

Det finnes tre grunnformer for forskning og utviklingsarbeid:

 1. Grunnforskning – forskning som skal gi generell innsikt og forståelse om en teknologi eller forskningsområde. Kunnskap som andre kan bygge videre på og benytte til å skape innovasjon. Slik forskning skaper få eller ingen innovasjoner, men danner grunnlaget for den anvendte forskningen.
 2. Anvendt forskning – forskning som skal skaffe ny kunnskap innen et konkret område og som resulterer i konkrete innovasjoner. Normalt konkret forskning som bygger på eksisterende grunnforskning og kan resultere i en radikal innovasjon og et skred av inkrementelle.
 3. Utviklingsarbeid – virksomheter som systematisk anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. Slike utviklingarbeid benytter normalt resultatene fra anvendt forskning for å komme frem til nye inkrementelle innovasjoner.

Den største FoU gruppen er “utviklingsarbeid” som omfatter alle de daglige FoU aktivitetene som den enkelte bevist eller ubevisst utfører i løpet av arbeidsdagen eller i formelle prosjektgrupper e.l. fora. Denne gruppen er dermed den mest dominerende FoU gruppen, selv om det er de to andre som virkelig er drivkraften bak de store radiale innovasjonene

Fordeler

De største fordelene med å satse på eget forskning og utviklingsarbeid er:

 • Innovasjon : FoU avdelingen driver teknologisk utvikling og skaper nye markedsmuligheter.
 • Konkurransefortrinn : Forskning og utvikling kan gi bedrifter et forsprang i forhold til konkurrenter ved å tilby unike produkter eller forbedringer.
 • Økt effektivitet : Forskning og utvikling kan forbedrede prosesser og bruk av ny teknologi kan redusere kostnader og øke produktiviteten.

Ulemper

Motsatt er de største ulempene ved eget forskning og utviklingsarbeid:

 • Kostnadskrevende : Forskning og utvikling kan kreve betydelige investeringer uten garanti for umiddelbar avkastning.
 • Høy risiko : Innovasjonsprosjektene til FoU avdelingen kan mislykkes, noe som kan føre til store økonomiske tap.
 • Tidskrevende : Forskning og utviklingsprosesser kan ta lang tid fra idé til ferdig produkt.

FoU-oppgaver

FoU-oppgaver er spesifikke aktiviteter og prosesser innen forskning og utvikling som bidrar til å skape ny kunnskap, utvikle nye produkter eller forbedre eksisterende teknologier og prosesser. Noen eksempler på typiske forskning og utviklingsoppgaver er:

 1. Grunnforskning : Utforske grunnleggende vitenskapelige prinsipper uten et spesifikt kommersielt mål. Gjennomføre eksperimenter og studier for å forstå fundamentale fenomener.
 2. Anvendt forskning : Utføre målrettet forskning for å løse spesifikke problemer eller møte konkrete behov. Utvikle nye metoder eller teknologier basert på grunnleggende forskningsfunn.
 3. Utvikling av prototyper : Designe og bygge tidlige versjoner av nye produkter for testing og evaluering. Iterativ testing og forbedring basert på tilbakemeldinger og ytelsesdata.
 4. Teknologioverføring : Overføre kunnskap og teknologi fra forskningsmiljøer til kommersielle applikasjoner. Samarbeide med eksterne partnere, som universiteter eller forskningsinstitutter, for å utnytte deres funn.
 5. Produktutvikling : Integrere nye teknologier eller forbedringer i eksisterende produkter. Optimalisere design og produksjonsprosesser for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet.
 6. Testing og validering : Gjennomføre omfattende tester for å sikre at nye produkter eller teknologier oppfyller krav og standarder. Utføre felttesting eller pilotprosjekter for å evaluere ytelse i reelle bruksområder.
 7. Regulatoriske studier : Samle data og utarbeide dokumentasjon for å oppfylle regulatoriske krav og få nødvendige godkjenninger. Arbeide med myndigheter og standardiseringsorganer for å sikre samsvar.
 8. Patent- og IP-administrasjon : Identifisere potensielle immaterielle rettigheter (IP) og utarbeide patentsøknader. Beskytte og administrere eksisterende patenter og IP-porteføljer.
 9. Markedsanalyse og kommersialisering : Undersøke markedspotensialet for nye teknologier eller produkter. Utvikle strategier for markedsføring, distribusjon og kommersialisering.
 10. FoU-prosjektledelse : Planlegge, organisere og lede FoU-prosjekter. Sikre at prosjektene holder seg innenfor tidsrammer og budsjetter.

FoU-oppgaver er essensielle for å drive innovasjon og sikre at organisasjoner forblir konkurransedyktige i sine respektive markeder.

Du leser nå artikkelserien: Forskning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Grunnforskning og anvendt forskningInduktiv og deduktiv studier >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskning
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Induktiv og deduktiv studier
 • Teori
 • Begrep, term og definisjon
 • Hypotese og hypotesetesting
 • Modell
 • Markedsforskning
 • Markedsanalyse
 • Forskningsprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Lukket innovasjonLedelsestyrt innovasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsleder
 • Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen
 • Risikovurdering av intern og ekstern risiko
 • Innovasjonsplan
 • Innovasjonsmål og innovasjonseffekter
 • Innovasjonsstrategi
 • Make-or-buy strategi for innovasjon
 • Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Innovasjonsretning og styrke
 • Organisasjonsutvikling (OU)
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign
 • Åpen eller lukket innovasjonsprosess
 • Lukket innovasjon
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Innovasjonskultur
 • Innovativ organisasjonsstruktur
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Kunnskapsdeling
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • “Hit spots”
 • Kreativitet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Åpen innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Co-creation (samskaping)
 • DART modellen og rammeverk for co-creation
 • 4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon
 • Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation
 • “Say, Do and Make” metoden for co-creation
 • AT-ONE metoden
 • ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)
 • Empatisk Design (Empathic Design)
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Lean – Startup
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Lanseringsstrategi
 • Spin-off
 • Agile utvikling og agile metoder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.