Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en fokusgruppe?

Gruppesamtale, også kalt fokusgruppe, er en metode som går ut på:

å samle sammen en gruppe mennesker til en diskusjon om et tema eller problemfelt man ønsker å kartlegge/studere.

Samtalen gjennomføres av en eller to intervjuere som styrer diskusjonen mellom 6 – 8 personer(gruppemedlemmer).

Gruppesamtaler ligner på mange måter på debattprogrammer på TV, hvor programledernes oppgave er å styre debatten og sørge for at deltakerne ikke sporer helt av fra det emnet som skal diskuteres. Gruppesamtaler er et spesielt hensiktsmessig verktøy i de situasjonene vi ønsker å:

 • Avdekke (latente) holdninger og kollektive meninger
 • Danne seg et bilde av hvilken kontekst meningene dannes innenfor.
 • Måle aksept for nye produkter, tjenester, konsepter eller ideer
 • Måle kunnskap
 • Kartlegge målgrupper og segmenter
 • Kartlegge konkurrenter eller svakheter ved produktet/organisasjonen
 • Kartlegge muligheter og trusler i omgivelsene
 • “Måle” fler-dimensjonale variabler
 • Forutsi fremtiden.

Modellen under viser hovedfasene for en typisk gruppesamtale. Forskningsprosessen starter med en brifing fra oppdragsgiver. Her blir prosjektets rammebetingelser (tid, penger, ressurser) og problemområdene avklart. Brifingen leder til at prosjektets problemdefinisjoner (Hoved-, undersøkelses- og beslutningsproblem) blir definert.

I forbindelse med problemdefinisjonen blir målgruppen definert og man velger metode. I dette tilfellet å gjennomføre gruppesamtaler. Etter at man har kartlagt tid, sted, antall grupper, antall gruppemedlemmer, servering, gaver, bruk av AV-utstyr o.l. begynner neste jobb – å rekruttere gruppemedlemmene og skrive intervjuguiden. Når dette er gjort gjennomføres gruppesamtalene og man kan begynne på analysen av gruppesamtalene. Dette fører til en de-brifing før den endelige rapporten skrive.

Bruk av fokusgruppe har som alle andre metoder en rekke åpenbare fordeler og ulemper. Det gjelder derfor å skaffe seg et realistisk bilde av hva som er mulig å få til gjennom en fokusgruppe, og hva som er umulig. I motsatt fall kan du risikere å bruke masse penger på noe som gir minimale resultater.

I fokusgrupper gjelder de samme reglene som i alle andre sosiale grupper, de vil følge de samme prosessene og gruppen vil bestå av de samme elementene som i alle andre sosiale grupper.

Gruppeelementer

Gruppene som dannes i forbindelse med gjennomføringen av en fokusgruppe, vil bestå av fire elementer:

 1. Struktur – tid, sted, varighet, antall deltakere.
 1. Innhold og møteleder – møteleder, intervjuguide, emne og spørsmål
 1. Normer og roller – sosiale normer og roller i gruppen.
 1. Prosess – stadier gruppen beveger seg gjennom.

Årsaken til at vi nevner disse gruppe elementene, skyldes at de vil avgjøre hva gruppen er i stand til å utrette. Oppnår man ikke de planlagte resultatene gjennom fokusgruppen, skyldes dette som regel en eller flere flaskehalser i en eller flere av disse gruppeelementene. Rent generelt kan vi si at gruppedeltagerne blir påvirket av to forhold;

 1. gruppesituasjonen
 2. tidligere erfaringer

Gruppestruktur

En god gruppestruktur sørger for klarhet, forutsigbarhet og trygghet i gruppen. Med gruppestruktur menes en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger, menings- og ideutveksling, mellom gruppemedlemmene og møte-lederen(e). Formelle roller fastsetter plikter og skisserer hvordan arbeidet skal utføres. Retningslinjer og standard-prosedyrer synkroniserer så innsatsen til den enkelte til samordnede tiltak. Den formelle fordelingen av makt sørger for at alle vet hvem som har kommandoen, når og over hva (Bolman/deal-94).

Viktige strukturelle elementer i gruppestrukturen ved gruppesamtaler er:

a) Sted

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.