Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 13 artikler om Opsjoner

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter

opsjon

Kjøp av salgsopsjon

En salgsopsjon gir deg rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen.

Dersom du tror at aksjen skal falle innen kort tid, kan du kjøpe en salgsopsjon. Faller aksjen som antatt, vil du kunne selge aksjen dyrere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan du gjøre ved å innløse opsjonene. Du krever da gjennom din megler å få selge de underliggende aksjene til innløsningskursen, som på det tidspunktet vil være høyere enn markedskursen. Dersom du ikke allerede eier aksjene, får du realisert gevinsten ved å kjøpe aksjene i aksjemarkedet for så straks å selge dem til den høyere innløsningskursen.

Imidlertid vil du normalt velge å realisere gevinsten ved å selge salgsopsjonen i opsjonsmarkedet til en høyere kurs enn den han betalte. Premien på salgsopsjonen vil nemlig endre seg i motsatt retning av den underliggende aksjekursen. Faller aksjen, stiger salgsopsjonen i verdi og omvendt.

Det potensielle tapet ved kjøp av salgsopsjoner er også begrenset til opsjonspremien. Derimot kan investoren selge salgsopsjonen i opsjonsmarkedet før opsjonen blir verdiløs. Han kan dermed realisere tapet før det blir for stort.

salgsopsjonFiguren til høyre viser avkastningskurven til en kjøpt salgsopsjon på ABC-aksjen med innløsningskurs kr 70, dvs. ABC70SALG. Opsjonspremien er på kr 3. Investoren har kjøpt 10 ABC70SALG fordi han tror at ABC-aksjen skal falle fra dagens kurs på kr 70. For kr 3.000 kontrollerer han dermed 1000 ABC-aksjer frem til bortfallsdagen.

Figuren viser at investoren vil innløse salgsopsjonene dersom aksjekursen er under 70 på bortfallsdagen, fordi innløsningskursen er høyere enn kursen i aksjemarkedet. På aksjekurser under 67 vil han oppnå gevinst på opsjonene, mens han ved aksjekurser mellom 67 og 70 vil innløse fordi han da vil tape mindre enn opsjonspremien på kr 3. På aksjekurser over 70 vil investoren uansett tape innsatsen.

Dersom ABC-aksjen står i kr 60 på bortfallsdagen blir verdien av opsjonen dersom han innløser som følger:

   Innløsningskurs – kr. 70
– Aksjekurs – kr. 60
– Opsjonspremie – kr. 3
= Gevinst pr aksje – kr. 7

Nettogevinsten blir da kr 7.000, dvs. en avkastning på 233% når aksjen samtidig har falt 16%. Dersom investoren allerede eide ABC-aksjene og kjøpte salgsopsjoner for å forsikre seg mot et fall, ville gevinsten på opsjonene ha kompensert for noe av verditapet på aksjene.

Hvis aksjekursen faller til kr 60 én uke etter at investoren kjøpte salgsopsjonene, kan han realisere en høyere gevinst enn hvis han hadde beholdt salgsopsjonene til bortfallsdagen. Salgsopsjonene som vil ha steget til omtrent kr 12, selger han da i opsjonsmarkedet. Nettogevinsten på opsjonene blir dermed kr 9.000, dvs. en avkastning på 300% på én uke.

Utstederen av salgsopsjoner

Utstederen av salgsopsjoner på aksjer er forpliktet til å kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen, dersom kjøperen benytter seg av opsjonen.

Utstederen av salgsopsjoner tror at aksjekursen skal stige svakt eller holde seg på samme nivå ut opsjonens løpetid. Ved å utstede en salgsopsjon mottar investoren en opsjonspremie og oppnår dermed muligheten til avkastning i et stille eller stigende marked. Til gjengjeld har utstederen plikt til å kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskursen dersom salgsopsjonen skulle bli innløst. Hvis salgsopsjonen ikke blir innløst, vil den bortfalle verdiløs og utstederen beholder dermed opsjonspremien.

Det maksimale tapet utstederen risikerer oppstår dersom aksjen faller så mye at den blir verdiløs. Han er da forpliktet til kjøpe aksjer som i realiteten er verdiløse og tapet avhenger dermed av størrelsen på innløsningskursen. Utstederen kan derimot stenge posisjonen ved å kjøpe tilbake opsjonen i opsjonsmarkedet før tapet blir for stort.

put salgsopsjonAvkastningskurven til en utstedt salgsopsjon er et eksakt speilbilde av en kjøpt salgsopsjon. En investor som tror at aksjen vil stå stille eller stige litt fra dagens kurs på kr 70, utsteder 10 ABC70SALG, dvs. salgsopsjoner med innløsningskurs 70. Han forplikter seg dermed til å kjøpe 1000 ABC-aksjer til kr 70 dersom opsjonene blir innløst. For dette mottar han opsjonspremien på kr 3 pr aksje eller totalt kr 3.000.

Dersom kursen på ABC-aksjen er over 70 på bortfallsdagen vil ikke opsjonene bli innløst, fordi kjøperen av salgsopsjonene kan selge aksjene dyrere i aksjemarkedet. Utstederen får dermed beholde den mottatte opsjonspremien på kr 3.000.

På aksjekurser under 70 vil salgsopsjonene bli innløst. Mellom 67 og 70 vil utstederen måtte kjøpe aksjene dyrere enn i aksjemarkedet, men på grunn av den mottatte opsjonspremien vil kun gevinsten bli redusert. Tap vil først oppstå på aksjekurser under 67.

Dersom den underliggende aksjen mot utstederens formodning faller til kr 60 to uker etter at salgsopsjonene ble utstedt, kan investoren velge å realisere tapet for å avverge at det blir større. Premien på salgsopsjonene vil da ha steget til omtrent kr 10. Ved å kjøpe tilbake salgsopsjonene i opsjonsmarkedet, vil utstederen realisere et tap på kr 7 pr aksje eller totalt kr 7.000. Dette fremkommer ved å ta utlegget på kr 10.000 for å kjøpe tilbake opsjonen fratrukket den mottatte opsjonspremien på kr 3.000.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kjøpsopsjoner (CALL)Opsjonspremien (kursen på opsjonen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjoner
 • Kjøpsopsjoner (CALL)
 • Salgsopsjoner (PUT)
 • Opsjonspremien (kursen på opsjonen)
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Swaps
 • Warrants
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures
 • Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.