Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 12 artikler om Hybrid-verdikjede

    Denne artikkelen er del 20 av 36 artikler om Prosessledelse

    Denne artikkelen er del 11 av 15 artikler om Verdiskapning

I denne artikkelserien vil du lære hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du bør gå frem for å utvikle en.

hybrid-verdikjede


Hva er en hybrid-verdikjede?

En hybrid verdikjede er som det går frem av navnet en verdikjede som kombinerer to verdikjeder. I dette tilfellet snakker vi om å lage en ny verdikjede ved å kombinere de beste og mest formålstjenlige elementene fra den tradisjonelle- og nye digitale verdikjeden som har vokst frem det siste 10 året i en ny slagkraftig hybrid-verdikjede.

Definisjon >> Hybrid-verdikjede

En hybrid-verdikjede kan defineres som:

En verdiskapningprosess som kombinerer en fysisk- og en digital verdikjede til en enhetlig verdikjede

Hva inngår i en hybrid-verdikjede?

Hvilke oppgaver og verdielementer som bør hentes ut i fra den tradisjonelle og digitale verdikjeden, og hvordan disse bør settes sammen (konfigureres) i den nye hybride-verdikjeden, vil alltid måtte variere fra virksomhet til virksomhet, da dette vil være et situasjonsbestemt valg som vil bli styrt av dagens konkurransesituasjon, markedet, virksomhetens ressurser og deres fremtidsplaner.

En tradisjonelle verdikjede + en digital verdikjede = en hybrid-verdikjede

Utgangspunktet et dagens verdikjede

Utgangspunktet for utviklingen av en hybrid-verdikjede er alltid virksomhetens eksisterende verdikjede.

For tradisjonelle virksomheter vil det med andre ord være snakk om å treffe et valg om hvilke digitale systemer og elementer fra de klassiske digitale verdikjedene virksomheten skal trekke inn i sin nye hybride-verdikjede. 

Når dette er sagt må det samtidig legges til at verken den tradisjonelle eller den digitale verdikjeden kan omtales som “en” verdikjede. Begge begrepene er samlebetegnelser for flere svært ulike verdikjeder. Dette er viktige å påpeke, da verdikjeden til en industribedrift som produserer standardprodukter, en tjenesteyter eller systemleverandør er grunnleggende forskjellige. 

Når det gjelder de tradisjonelle verdikjedene som er det normale utgangspunktet for hybride-verdikjeder, er det vanlig å skille mellom tre grunnleggende forskjellige verdikonfigurasjoner som alle omtales som “tradisjonelle verdikjeder“:

Verdikjeden ett uttrykk for den mest effektive verdiskapningprosessen

Ettersom en verdikjede er en beskrivelse av hvordan virksomheten mest effektivt skaper de kundeverdiene (produktene og tjenestene) de har lovet sine kunder, vil en verdikjede alltid være ett uttrykk for hva virksomheten selv mener er den beste måten å skape disse verdiene på.

Hvilken måte som anses som den mest effektive måten å skape kundeverdier på vil imidlertid alltid være avhengig av hva som skal skapes, hvilke teknologier og ressurser virksomheten har tilgang til og kundenes forventninger og krav til sluttresultatet som skapes.

Etterhvert som ny teknologi kommer oppstår så mye måter å skape disse verdiene på. Samtidig som kundenes forventninger og preferanser endres. Noe som igjen gjør at verdikjedene kontinuerlig må endres for å være i stand til å skape de lovede kundeverdiene på den mest effektive måten i forhold til konkurrentenes verdikjede.

Fra fysiske til digitale salgs- og distribusjonskanaler

Frem til årtusenskifte dominerte de tradisjonelle verdikjedene med produsenter som distribuerte varene sine gjennom mellomledd til en mengde detaljister som solgt varen direkte til kunden i forretningen sin. Dette gjaldt såvel forbruker- som bedrifts- og institusjonvaremarkedet, men etter årtusenskifte har trenden gått den motsatte veien. 

distribusjonskanaler
De tradisjonelle salgs- og distribusjonskanalene

De digitale salgs- og distribusjonskanalene skiller seg fra de fysiske ved at vi ikke trenger noen mellomledd. Produktene og tjenestene selges gjennom produsentens egne e-handelsløsninger eller via en digital tredjeparts leverandør. F.eks. en handelsportal som Amazon  og eBuy. Dette fjerner mange fordyrende mellomledd og gir dermed virksomheten lavere salgs- og distribusjonskostnader. Vi kan dermed sette opp følgende prinsipielle modell for de digitale salgskanalene.

Digitale salgskanaler
Digitale salgskanaler

Siden salget skjer elektronisk på nettet trenger heller ikke produktene å foreligge i butikken kunden handler fra. Varene kan sendes rett fra ett sentralt lager og rett til sluttbrukeren (kunden) via en distributør, f.eks. Bing/Posten, DHL, TNT e.l. aktører. Noen få velger å bygge opp ett eget distribusjonsapparat for å bringe produktene fra den sentrale lageret til kunden. Vi kan dermed sette opp følgende enkel modell for å vise de digitale distribusjonskanalene.

Digitale distribusjonskanaler
Digitale distribusjonskanaler

Ettersom det koster vesentlig mindre å ha en sentralt lager alt sendes ut fra, istedenfor at produktet skal gå igjennom flere mellomledd reduserer ikke bare distribusjonskostnadene dramatisk men reduserer også distribusjontiden.

Digitale produkter fjerner behovet for fysiske produksjonsprosesser

Fremveksten av e-handel har ikke bare endret våre tradisjonelle salgs- og distribusjonskaler, men fjernet behovet for en fysisk produksjonsprosess i mange tilfeller. 

Mange produkter kan digitaliseres med suksess. Det klassiske eksempler er her nettbanken som gjorde at behovet for hundrevis av bankfilialer rundt om i landet med dyre bankfunksjonærer som gjorde jobben forsvant. 

Når du skal vurdere virksomhetens nye verdikjede må du derfor ikke bare se på hvordan selve produksjonprosessen kan automatiseres og digitaliseres, men om ikke hele produktet kan digitaliseres. Kan hele produktet digitaliseres kan gjerne hele produksjonsprosessen digitaliseres slik at hele behovet for en fysisk produksjonsprosess forsvinner. Klarer du å gjøre dette står du ovenfor en dramatisk redusering i såvel kostnader som personal behov.

Desentralisering og outsorcing

Mens de fysiske salgs- og distribusjonskjedene kjennetegnes av faste utsalgssteder, distibusjonspunkt, produksjonslokaler og kontorer, skjer alt på nettet eller med bruk av digital teknologi i de digitale verdikjedene. I prinsippet trenger de digitale verdikjedene derfor ingen faste utsalgssteder. Noe som i seg selv kan gi dramatiske kostnads besparelser i forhold til dem som fortsatt benytter seg av faste fysiske produksjon, distribusjons og salgsenheter. 

Selv om kanskje ikke hele dagens verdikjede kan digitaliseres vil det allikevel være mange funksjoner som kan desentraliseres og outsorces med bruk av dagens digitale kommunikasjonskanaler. F.eks. trenger ingen virksomheter lenger å ha egne regnskapsførere eller kundeservice apparat som er samlokalisert med virksomhetens hovedkontor eller utsalgssteder. Så lenge noen kompetente personer svarer på telefonen og mailen du sender er det likegyldig for deg om personen som hjelper deg sitter i Oslo, Bergen eller Bangkok. Dette gir helt nye muligheter for å desentralisere og outsorce kjerne-. og støtteaktiviteter i verdikjeden som tidligere var ansett som en sentral eller fysisk “must”. 

Normalt en mellomløsning

Å etablere en hybrid-verdikjede er normalt et første skritt mot å gå over til en digital verdikjede for små- og mellomstore virksomheter i den tradisjonelle økonomien. En mellomløsning for å klare å håndtere overgangen til en ny forretningsmodell og en digital verdikjede,  men det trenger ikke å være slik. Det kan likeså godt være en mer permanent løsning for å kombinere det beste fra “to verden” i en ny unik verdikjede som konkurrentene ikke lett klarer å kopiere. Det er en slik løsning denne artikkelserien fokuserer på.

Selv om hybride-verdikjeder normalt brukes som et første skritt ut i den digitale for virksomheter i den tradisjonelle økonomien, trenger det ikke alltid å være slik.

I de senere årene har vi sett flere vellykkede eksempler på at aktører i den digitale økonomien har tatt skrittet den andre veien, gjennom å etablere fysiske utsalgssteder eller servicekontor i kjøpesentre, flyplasser og andre sentrale knutepunkt som kundene fysisk kan oppsøke for å prøve produktet, få service og lignende. En hybrid-verdikjede kan dermed være løsningen for svært mange virksomheter, uavhengig av om de i dag har en tradisjonell eller digital verdikjede.

Krever helhetlig tenkning

Å etablere en velfungerende hybrid-verdikjede som gir virksomheten konkurransefortrinn og økt lønnsomhet er imidlertid ikke lett, da det krever inngående kjennskap til såvel den tradisjonelle som den digitale økonomien og hvilke markedsmekanismer som gjør seg gjeldende her. Her ligger den vanligste årsaken til at virksomheter mislykkes.

Tradisjonelle virksomheter har normalt god oversikt over sin eksisterende verdikjede som gradvis har blitt utviklet over år og hvor lærdommen gått i arv fra generasjon til generasjon. De mangler imidlertid den samme innsikten i hvordan den digitale verden og de digitale verdikjedene fungerer. De klarer derfor ikke å se hvilke muligheter og trusler som eksisterer her i forhold til deres egen situasjon og utfordringer i den tradisjonelle verdikjeden. 

Motsatt er situasjonen ofte for etablere nettselskaper som ønsker å etablere seg med fysiske utsalgssteder og servicekontor i den tradisjonelle økonomien, selv om det ofte kan være enklere for dem å få tilgang til nødvendig ekstern spisskompetanse enn for tradisjonelle virksomheter som ønsker å etablere seg med en digital verdikjede. 

Tankene og modellene jeg presenterer i denne artikkelserien bygger på mine egne erfaringer med å starte flere nettselskaper med en digital verdikjede og enda flere tradisjonelle selskaper med en tradisjonell verdikjede de siste 20 årene.

Du må lære å krabbe, før du kan begynne å løpe!

Å bygge opp en virksomhet tar tid. Det vet alle. Det ikke alle vet like godt, er at det også tar lang tid og krever mye ressurser å endre dagens forretningsmodell som baserer seg på en tradisjonell verdikjede, til å bli en digital verdikjede eller en mer permanent hybrid-verdikjede. Ordtaket om at du må lære å krabbe, før du kan gå og begynne å løpe gjelder i alle høyeste grad her.

Jeg anbefaler derfor de fleste å velge en forretningstrategi som går ut på å gradvis utvikle en hybrid- eller digital verdikjede, slik at man får anledning til å lære av egne feil og suksesser underveis og koorrigere den endelige kursen etterhvert som man gjør seg sine erfaringer sammen med kunden. At den endelige verdikjeden utvikles i samarbeid med kunden er i denne sammenheng helt essensielt, da verdikjeden lages for:

å tilfredsstille kundens krav og forventninger til sluttresultatet bedre enn dagens løsning gjør, slik at kundene utvikler seg til å bli lojale igjenkjøpere og ambassadører gjennom å prøve å maksimere kundetilfredsheten til lavest mulig kostnader.

Å velge en slik strategi er også den minst risikofylte, da den ikke innebærer radikale endringer i den eksisterende verdikjeden umiddelbart. Endringene kommer gradvis ettervert som kunden modnes og virksomheten får erfaringer med sin nye hybride-verdikjede. En slik løsning er også normalt den rimeligste og ofte den som er økonomisk gjennomførbar for virksomheten, da investeringene i den nye hybride verdikjeden kan komme gradvis over tid – istedenfor at alle må skje på engang. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden
 • Du leser nå artikkelserien: Prosessledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital verdikjedeProsesskartlegging >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Prosessperspektivet
 • Prosessledelse (Business Process Management)
 • Prosessorientering: Historisk oversikt
 • Hva er en prosess?
 • Verdiskapningsprosessen
 • Prosessnivåer i prosesspyramiden
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Kjerneprosess 1: Struktur
 • Kjerneprosess 2: Teknologi
 • Kjerneprosess 3: Menneskene
 • Kjerneprosess 4: Informasjon
 • Prosesstriangulering
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Prosesskartlegging
 • Prosesskart og prosessdiagram
 • Prosessteori
 • Business Process Modeling Notation
 • Prosessforbedring
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Benchmarking
 • ISO standarden
 • Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem
 • Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem
 • Prosessmåling og målekort
 • Business Prosess Reengineering
 • Prosessstyring
 • Prosessmodenhet
 • Du leser nå artikkelserien: Verdiskapning

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Digital verdikjedeIndustri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdiskapningsprosessen
 • Kjerneprosesser i verdiskapningen
 • Viktige verdiskapningsprosesser
 • Systemintegrasjon
 • Verdikonfigurasjon
 • Verdikjede
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Verdiverksted
 • Verdinettverk
 • Digital verdikjede
 • Hybrid-verdikjede
 • Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjon
 • Automatisering
 • Kunstig intelligens
 • Maskinlæring