Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

David_RicardoDavid Ricardo regnes for teoretikerne av teoretikerne.

Inntil Ricardos «Prinsipper for politisk økonomi og skattelegging» kom i 1817, hadde Adam Smiths «Nasjonens rikdom» ( 1776 ) dominert den økonomiske tenkingen. Han var den første virkelige modell byggeren, og lagde abstrakte og logiske modeller basert på deduktive metoder. Han kom med betydningsfulle bidrag innen et utall av økonomiske områder.

Hans viktigste bidragområder er:

  • Modellbygging og metodikk
  • Arbeidsverditeorien
  • Inntektsfordelingsteorien
  • Teorien om komparative fordeler (Internasjonal handel)
  • Minkende avkastning og avgifter

Ricardos antagelser og forutsetninger:

Ricardos økonomiske teorier bygger på følgende antagelser og forutsetninger:

1. Samfunnet består av tre klasser. Arbeidere, godseiere og kapetalister. Arbeiderne får sin inntekt gjennom lønnn, godseierne gjennom jordleie og kapetalistene gjennom profitten.

2. Arbeidskostnadsteori. Forandring i relative priser over tid forklares med forandringer i arbeidskostnaden målt i timer.

3. Nøytrale penger. En forandring i pengebeholdningen kan resultere i forandringer i det absolutte prisnivået og i det mulige prisnivået. Ricardo var interessert i mulige priser over tid, istedefor de som var forårsaket av forandringer i pengebeholdningen.

4. Faste produksjonskoeffisienter for arbeid og kapital. En gitt kombinasjon av arbeid og kapital «input» kan bli brukt til å produsere en gitt «output»

Input -» Arbeid og kapital -» Output -» Ulikevarer

5. Full sysselsetting. Økonomien sikter på å virke automatisk på full sysselsetting av sine ressurser i det lange løp.

6. Fri konkurranse. Markedet består av mange uavhengige produsenter som tilbyr homogene produkter.

7. Det økonomiske menneske. Individene er rasjonelle og beregnende i deres økonomiske aktiviteter:

  • Kapitalistene strever etter høyest mulig profitt
  • Godseierne strever etter den høyest mulig jordleie
  • Arbeiderne strever etter høyest mulig lønn.

8. Malthus sin befolkningsteori og lønnsfonddoktrine.


Formålet med økonomien.

Økonomens hovedformål er å bestemme de lovene som regulerer fordelingen av inntekten mellom samfunnets klasser. Dvs. godseierne, arbeiderne og kapitaleierne.

For å kunne forklare forandringen i fordelingen til samfunnsklassene, fant han det nødvendig å utvikle en teori som forklarte fortjeneste, rente, jordleie og lønn.

Kapetalistenes rolle i økonomien

Kapitalistene har den viktigste rollen i økonomien. De bidrar til virksom fordeling av ressurser, siden de flytter kapitalen til områder med høyest avkastning. Forutsatt at en fullkommen konkurranse råder. Gjennom sparing og investeringer setter de igang den økonomiske veksten.

Ricardos verditeori

Adam Smiths produksjonsverditeori fant Ricardo som utilfredstillende på flere områder. De fleste verditeorier gjør et forsøk på å forklare kreftene som bestemmer de relative prisene på et bestemt tidspunkt.

I følge Ricardo var hovedproblemet med en verditeori å forklare de økonomiske kreftene som forårsaket endringer i de relative prisene over tid.

Ricardo mente at et produkts verdi er avhengig av mengden av arbeid som er nødvendig for å produsere det, ikke av lønningene betalt for arbeidet. I motsetning til Smith, som så liten sammenheng mellom nytteverdi og bytteverdi, holder Ricardo på at nytteverdien er essensiell for eksistensen av bytteverdien, skjønt ikke dens mål. I moderne terminologi kan vi si at før en vare vil ha en positiv pris på markedet, må det eksistere etterspørsel etter varen, men etterspørselen er ikke målet for prisen.

Hva bestemmer prisen på en vare?

Prisen på en vare blir bestemt av deres sjeldenhet og mengden av arbeid som behøves for å produsere dem. Noen varer har en pris av deres sjeldenhet alene. Dette er varer som ikke uten videre lar seg reprodusere f.eks. sjeldne bilder, bøker, mynter o.l.

Ricardo utelukker imidlertid de sjeldne varer i sin arbeidsverditeori, fordi de utgjør en liten del av de varene som blir solgt på markedet.

Industrien

Ricardo antar at beholdningskurven for varer produsert av fabrikkssekjonen av økonomien er fullstendig elastisk (horisjontal). Han konkluderer dermed at kostnadene vil være konstante.

Jordbruket

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.