David Ricardo (1772 – 1823)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 14 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


David Ricardo regnes for teoretikerne av teoretikerne.

David_RicardoInntil Ricardos «Prinsipper for politisk økonomi og skattelegging» kom i 1817, hadde Adam Smiths «Nasjonens rikdom» ( 1776 ) dominert den økonomiske tenkingen. Han var den første virkelige modell byggeren, og lagde abstrakte og logiske modeller basert på deduktive metoder. Han kom med betydningsfulle bidrag innen et utall av økonomiske områder.

Hans viktigste bidragområder er:

 • Modellbygging og metodikk
 • Arbeidsverditeorien
 • Inntektsfordelingsteorien
 • Teorien om komparative fordeler (Internasjonal handel)
 • Minkende avkastning og avgifter

Ricardos antagelser og forutsetninger:

Ricardos økonomiske teorier bygger på følgende antagelser og forutsetninger:

1. Samfunnet består av tre klasser. Arbeidere, godseiere og kapetalister. Arbeiderne får sin inntekt gjennom lønnn, godseierne gjennom jordleie og kapetalistene gjennom profitten.

2. Arbeidskostnadsteori. Forandring i relative priser over tid forklares med forandringer i arbeidskostnaden målt i timer.

3. Nøytrale penger. En forandring i pengebeholdningen kan resultere i forandringer i det absolutte prisnivået og i det mulige prisnivået. Ricardo var interessert i mulige priser over tid, istedefor de som var forårsaket av forandringer i pengebeholdningen.

4. Faste produksjonskoeffisienter for arbeid og kapital. En gitt kombinasjon av arbeid og kapital «input» kan bli brukt til å produsere en gitt «output»

5. Full sysselsetting. Økonomien sikter på å virke automatisk på full sysselsetting av sine ressurser i det lange løp.

6. Fri konkurranse. Markedet består av mange uavhengige produsenter som tilbyr homogene produkter.

7. Det økonomiske menneske. Individene er rasjonelle og beregnende i deres økonomiske aktiviteter:

 • Kapitalistene strever etter høyest mulig profitt
 • Godseierne strever etter den høyest mulig jordleie
 • Arbeiderne strever etter høyest mulig lønn.

8. Malthus sin befolkningsteori og lønnsfonddoktrine.

Formålet med økonomien.

Økonomens hovedformål er å bestemme de lovene som regulerer fordelingen av inntekten mellom samfunnets klasser. Dvs. godseierne, arbeiderne og kapitaleierne.

For å kunne forklare forandringen i fordelingen til samfunnsklassene, fant han det nødvendig å utvikle en teori som forklarte fortjeneste, rente, jordleie og lønn.

Kapetalistenes rolle i økonomien

Kapitalistene har den viktigste rollen i økonomien. De bidrar til virksom fordeling av ressurser, siden de flytter kapitalen til områder med høyest avkastning. Forutsatt at en fullkommen konkurranse råder. Gjennom sparing og investeringer setter de igang den økonomiske veksten.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Jean Bartiste Say (1767 -1832)Inntektsfordelingen i den klassiske perioden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi