Læring

I denne artikkelserien går vi gjennom læringsbegrepet, læringsprosessen, hvilke læringteorier som finnes og hvordan du skal bruke dem i din læring.

Læringspsykologi

Læringspsykologi er en faglig retning som forklarer:

  • Hva læring er
  • Hvordan læring skjer
  • Hvordan læringen kan forbedres

Definisjon

To gode definisjoner av begrepet læring er disse to definisjonene:

Definisjon 1:

” Læring er prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra å tolke og lære av sanseinntrykk som de anvender i fremtidig “

Definisjon 2:

” Læring er en relativ varig forandring i atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring “

All læring skjer gjennom at vi daglig tolker millioner av sanseinntrykk vi daglig mottar fra omgivelsene våre, før vi setter dem i relasjon til det vi allerede vet om dette emne, for så å oppdatere vår lærdom om dette stimulus. En sanse- og læringsprosessen som kalles persepsjonsprosessen og som tar for seg hvordan vi velger ut stimuli, tolker, lærer og husker dem. Atferd som skyldes instinkter eller reflekser, regnes ikke som læring

Hvordan vi lærer gjennom å velge ut og tolke disse sanseinntrykkene er ikke bare avhengig av medfødte disposisjoner (arv) og det miljøet læringen foregår i, men også et resultat av situasjonen og et kontinuerlig samspill mellom en lærings- og modningsprosess. Ønsker du å forstå denne lærings- og modningsprosessen må du også studere sosialiserings- og modningsprosessen vi alle gjennomgår fra vi blir født og frem til idag.

Påvirkningsfaktorer for læringen

Av denne grunn passer ikke alle læringsmodeller og studieteknikker like bra for alle. Vi er alle forskjellige. Læreprosessen og læring- og studieteknikkene vi benytter oss av må derfor velges ut i fra studentens eller medarbeiderens alder, motivasjonsgrad, kunnskapsnivå og læringsform. Husk også i denne sammenheng også at det er stor forskjell på å lære et kunnskapsfag i forhold til et ferdighetsfag.

All læring skjer i realiteten gjennom:

  1. tilegning av etablert kunnskap
  2. deltakelse i arbeidsfellesskap (Lave & Wenger, 1991).

Tilegning av etablert kunnskap: I formelle utdanninger skjer tilegnelse av innhold og atferd mest av alt gjennom individuelle, kognitive og emosjonelle prosesser. Læring skjer gjennom refleksjon over det som leses, høres og observeres.

Deltagelse i arbeidsfellesskap: Læring skjer også gjennom deltakelse i arbeid, som kollektive læringsprosesser. Fokus ligger her på de sosiale relasjonene mellom mennesker, mer enn de individuelle læringsprosessene. Praksisfellesskap og sosialt klima blir i denne forståelsesrammen bestemmende for den læring som skjer.

Hvorfor er det viktig å forstå hvordan vi lærer?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.