Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien går vi gjennom læringsbegrepet, læringsprosessen, hvilke læringteorier som finnes og hvordan du skal bruke dem i din læring.

Læringspsykologi

Læringspsykologi er en faglig retning som forklarer:

  • Hva læring er
  • Hvordan læring skjer
  • Hvordan læringen kan forbedres

Definisjon: – Hva er læring?

For å kunne prate om læring må vi være enig om hva læring er. En allment akseptert definisjon av begrepet læring er denne definisjonen:

” Læring er prosessen hvor mennesker tilegner seg ny eller endret kompetanse – i form av kunnskaper, ferdigheter, evner, vaner og holdninger – som gir relativt varige endringer i personens atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring”.

Sentrale stikkord i denne definisjonen er kompetanse og atferdsendring. For at vi skal kunne si at vi har lært noe må læringen ende med at vi har utvidet vår kompetanse og endret vår potensielle fremtidige atferd. Har vi ikke utvidet vår kompetanse og endret vår potensielle fremtidige atferd etter at vi har lest eller gjort noe har vi heller ikke lært noe.

Hvordan lærer vi?

Mye av læringen skjer ubevist. Det vil si uten at vi selv er klar over det. Dette fordi vi lærer noe konstant, fra vi våker opp om morgen til vi sovner om kvelden. Læringen skjer ved at vi daglig mottar og tolker millioner av sanseinntrykk fra omgivelsene våre. Denne tolkningen setter vi i relasjon til hva vi allerede vet om dette stimulus, slik at vi kan oppdatere vår akkumulerte lærdom om dette stimulus (sanseinntrykket). Denne sanse- og læringsprosessen kaller vi for persepsjonsprosessen, og viser hvordan vi velger ut, tolker, lærer og husker stimuli. Atferd som skyldes instinkter eller reflekser, regnes ikke som læring.

Hvordan vi lærer gjennom å velge ut og tolke sanseinntrykkene vi mottar daglig fra omgivelsene våre er ikke bare avhengig av medfødte disposisjoner (arv) og det miljøet læringen foregår i. Denne læringen er også et resultat av situasjonen læringen foregår i og et resultat av et kontinuerlig samspill mellom en lærings- og modningsprosess. Vi lærer så lenge vi lever. Det eneste som endres er måten vi lærer på. Ønsker du å forstå hvordan denne lærings- og modningsprosessen påvirker vår læring må du studere sosialiserings- og modningsprosessen vi alle gjennomgår fra vi blir født og frem til idag.

Påvirkningsfaktorer for læringen

Ovenstående grunner gjør at ikke alle læringsmodeller og studieteknikker passer like bra for alle. Vi er alle forskjellige. Læreprosessen og læring- og studieteknikkene vi benytter oss av må derfor velges ut i fra studentens eller medarbeiderens alder, motivasjonsgrad, kunnskapsnivå og læringsform. Husk i denne sammenheng at det er stor forskjell på å lære et kunnskapsfag i forhold til et ferdighetsfag.

I praksis skjer all læring gjennom (Lave & Wenger, 1991):

  1. Tilegnelse av etablert kunnskap – I formelle utdannelseinstitusjoner skjer læringen av innhold og atferd fortrinnsvis gjennom individuelle, kognitive og emosjonelle prosesser. Læring skjer her gjennom refleksjon over det som leses, høres og observeres.
  2. Deltakelse i arbeidsfellesskap – Læring skjer også gjennom deltakelse i arbeid, som kollektive læringsprosesser. Fokus ligger her på de sosiale relasjonene mellom mennesker, mer enn de individuelle læringsprosessene. Praksisfellesskap og sosialt klima blir i denne forståelsesrammen bestemmende for den læring som skjer.

Hvorfor er det viktig å forstå hvordan vi lærer?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.