Markedsorientert prissetting


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 13 artikler om Kalkulasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


markedprisSom et grunnlag for prissettingen kan man ta utgangspunkt i andre substitutter på markedet.

Markedsprisen for det substitutt som har høyest pris, vil være en pekepinn for hvor høyt du maksimalt kan sette prisen på ditt produkt. Har ditt produkt klare fortrinn i forhold til dette substituttet, vil prisen kunne settes noe høyere.

Som nedre prisgrense vil det være aktuelt å ta utgangspunkt i den laveste pris for de substitutter som finnes.

Gjennom de vurderingene som er nevnt over, bør du kunne komme frem til et aktuelt prisområde.

Neste trinn i prosessen bør være å danne seg en oppfatning av hvor stort salget kan bli ved ulike priser, og her er det nødvendig å ha klart for seg hvor mye som må selges for at det i det hele tatt skal være interessant å produsere/ selge det.

Denne prosessen bør du starte med å skaffe deg en oversikt over hvilke menger som selges av eksisterende substitutter, og deretter anslå hvilken markedsandel som du kan oppnå ved de ulike prisene. Her kan det være hensiktsmessig å utarbeide salgsanslag med en pris som tilsvarer og priser som ligger over eller under prisen på det nærmeste sammenlignbare substitutt. Dette anslaget vil primært bygge på en nøye vurdering av det nye eller eksisterende produktes evne til å oppfylle kundenes behov, sammenlignet med eksisterende substitutter.

For å se ligg på hvordan denne prissettings-prosessen kan gjennomføres i praksis tar vi et praktisk eksempel.

AS PLANK har fått designet et garderobeskap som de ønsker å satse på. Garderobeskapet har forøvrige klare konkurransefortrinn.

Garderobeskap kan substitueres i en rekke ulike kvaliteter både fra det produktutvalg som de allerede har og fra konkurrerende bedrifter.

Prisene på de produkttypene som man kan trekke sammenligninger med varierer fra 1700 til 2500 kroner og totalmarkedet i de områdene det er aktuelt å satse på anslås til 15 000 garderobeskap pr.år i de aktuelle prisklassene. AS PLANK antar videre at det nye produktet mht. utførelse tilsvarer de eksisterende substitutter i det øvre prisleie p.g.a. de klare konkurransefordelene.

De variable enhetskostnadene ved produksjonen utgjør omtrent 1500 kroner. P.g.a. rabattordninger ved materiallevereangser forutsettes det en minimumsproduksjon på 800 skap årlig. Kapasiteten er begrenset oppover til 4000 skap. For å få dekket kostnadene er det satt som krav at dekningsbidraget skal utgjøre minimum en million kroner første produksjonsår.

Med utgangspunkt i de foreliggende fakta kan AS PLANK f.eks. sette opp følgende alternativer:

Pris

VEK

DB

Krav til DB

Nødvendig salg

Markeds andel

2750

2500

2300

2100

2000

1900

1750

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1250

1000

  800

  600

  500

  400

  250

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

  800

1000

1250

1667

2000

2500

4000

  5,3%

  6,7%

  8,3%

11,1%

13,3%

16,7%

26,7%

Ut fra synspunktet på at produktet bør ligge i det øvre prisleie, er det nå antagelig bare aktuelt å vurdere videre de fire høyeste prisalternativene. For den høyeste prisen vet vi at en feilvurdering mht. salget vil kunne føre til lavere dekningsbidrag pr. enhet p.g.a. tapte rabatter. Vi kan derfor gå ut fra at den videre vurdering bare vil gjelde prisene 2500, 2300 og 2100.

Det første spørsmålet blir da om det er sannsynlig at salget overstiger 1000 enheter og markeds-andelen 6,7% ved en pris på 2500 kroner. Blir svaret ja, bør antagelig denne prisen velges fordi DB pr. enhet er høyere enn for lavere prisalternativer. Blir svaret nei, må et lavere prisalternativ vurderes.

Hensikten med å foreta vurderingen på denne måten er at ikke trenger å kjenne den totale sammenheng mellom pris og etterspørsel. Det greier seg med en grundig vurdering av noen få alternativer.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hvordan kalkulere prisen?Konkurrentbasert prissetting >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon etter selvkostkalkulasjon
 • Bidragskalkulasjon
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (Activity Based Costing)
 • Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hvordan kalkulere prisen?Kostnadsorientert prissetting >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting